5 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

5 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7 BİN m TR TA eğik EE — KUPON 120 | 5-5-1934 atanın 1 Gazi H Hz. iy kanas ve Gemlik € Bursaya kadar gidip alovaya avdet etti d Yalova, 4 (A.A) — Reisi- > hazretleri bugün saat zle refakatlerinde başvekil azretleri olduğu halde S vadan ötomobille hareket ile k Orhangazi, Gemlik yolu old yı teşrif ve 16 da aynı an Yalovaya avdet buyur- aşlardın, Orhangazi ile Gemlikten ge- Bursaya muvasalat ve 6- bi en müfarekatlarnda çok” Yük ve hararetli tezahürat a Pılmıştır. Macarlar Mrk Macar cemiyeti müdürü Vey avnv Pan 2 pci sayıfad âstik fabrikası açarken Hukukta “5 mAY 1s Cumartesi 1 Sene 3 Sayı 728 Ceneral Kondilis lü n akşam Ye Ankaraya hareket etti Ceneral: “Biz ve Türkler kâfi dere- cede harbettik. Bugün sulhtan başka: dü üşüncemiz yoktur, diyor , Ceneral Kendisini karşılıyanlarla beraber rıhtımdan ayrılırken RENEE KERE SERE Eeee seen Sözde tutulacak nokta SER açılan Hlgar dericiliğini düşürmüş, san'atı ortadan kaldırmıştır ni bir Türk okuyu-| bize fevkalâde şayanı dik- ir mektup göndererek bun » tekiz sene evvel Bulgaristan | m lâstik (fabrikalarının “il, dericiliğini ne kadar müş- | ayi yete düşürdüğünü ve bu va Tag ortadan kaldırdığını | Mn umuz bu zararlari şöy- SE ediyor; "am lâstik ithali için ii İ kanunu mucibince güm- © ane Şehremini civarında, | © kapısında, mandacı « yi Hamit ağa isminde rısmı burun ve kula - ilm Hâdise ma - #rdiğimiz muharriri - Küm şöyle anlatıyor: rat dairesinden bu | ya aldıktan sonra va - olan Mevlevihane ka » Mandıra kapıya ol - Ve a Adır, Büyükçe bir ara- Muh ip yim olan mandıra- Sins hayvanat ve bir İN iti lâstik fabrikaları rüm alınmadığından bu lâstik Bulgaristana ancak sekiz kuruş. | mal olmaktadır. Bu itibarla bun. dan yapılan ayakkabı, çarık, san- dal ve saire gayet ucuza mal ol makta ve deriden mamul ayakka» bılara müthiş bir surette rekabet etmektedir. Bu hal Bulgaristanm kunduracı ve dikici esnaflarının yüzde seksenini iflâs ettirdi ve di- | gerlerini de iflâs derecesine getir- di, —Devamı 8 nci sayfada— Hamit ağa nı yüzünden vurdu çok da hizmetkâr yar, İçeriye gi rip bunlarla görüşmek imkânsız. Çünkü iri iri köpeklerin öyle hain | bir bakışı var ki,. Bir hizmetkârı dışarı çağırdım, Hamit ağayı veya ailesi Fahriye hanımı sordum, bik İ miyorum, dedi. Diğer biri çıktı. Görüşmek imkânı olamaz mi de- dim, Hayır görüşemezsiniz dedi. Yürüdü. Mihayet yanmda bir kom- şu kadın bana arka tarafı dolaştı» | ğım takdirde karısnı görebileceği: ! —Devamı 8 nci sayfada— 20 mayısta imtihanların aşlanacağı haberi üzeri- ine talebe derse girmedi Bu sabah İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesi talebesi derslerine girmemişlerdir. Bunun sebebi im - tihanların 20 Mayısta yapılacağı haberinin teeyüt etmesi ve talebe- nin büyük bir ekseriyeti buna ha- zırlanamamış olmasıdır. Talebe bir muharririmize dert- lerini şu şekilde anlatmışlardır: Üniversite teşekkül ettiği man eski darülfünuna yapılan hü- cumların en başında gelen sebep darülfünun hocalarının iyi çalış maması ve talebenin vesaitsizlik içinde bulunması idi. Fakat Cüm- huriyetin kudretli eli nihayet bu müeseseyi de asri bir şekle sokma” ğa karar vermiş ve devlet bunun için milyonlarca masrafı göze al- mıştır, Üniversite teşekkül edeli bir yıl oldu. Fakat talebe bugün eskisin- den daha feci bir haldedir, Hiç bir sınıfın hiç bir kitabı tamam değil- -İdir. Ve tamamlanacağı da yoktur. Talebe derslerde tutabildiği yalan / yanlış notlarla nasıl ilmi bir kültür labilir? Ve niçin kitaplarımız ok? Devlet gençlik için her feda- kârlığı göze almıştır. Böyle olduğu halde hocalarımız niçin bizim için kitap yazmıyorlar? Buna mukte- dir değiller midir? Maalesef haya- ta eksik ve noksan bilgilerle atıl- ak mecburiyetinde kalıyoruz. Bugün en mühim ilim kürsüleri €nÇ ve tecrübesiz doçentlerin &- —Devamı: $ nci sayfada — Yazım 3 üncü sayıfamızda — mende | Imam Yahya Ibnissuuda karşı gelemeyince islâm âlemine iltica etti | Kahire,4 (A.A.) — Ajans Röy- | ter muhabiri bildiriyor: Muhaberatın kesilmiş olması hasebiyle Yemen vaziyeti hakkın- da emin malümat istihsali müşkül Maamafih İmamın tehlikeli | bir vaziyette olduğunda da şüphe yoktur, İmam Yahya müslüman âlemi- ne hitaben neşrettiği bir beyanna- mede Hicaza müslüman mutavas- sıtlarr gönderilerek İbnissuudun İ- ! leri harekâtından vaz geçirilmesini talep etmiştir. Hudeydeden gelen bir telgrafta İmam Yahyanın pay- tahtı olan San'ayı, üzerine taarru- zı hazırlanan Emir Faysala karşı, bizzat askerinin başına geçmek su- retiyle müdafaa edeceği bildiril « mektedir. İmam bu noktayı vüke- lâ'heyetine tebliğ etmiş ve heyet te San'ayı kanının son damlasma ka» dar müdafaa edeceğine yemin et- miştir. İmam Yahya yetmiş yaşın- dadır, Yemen ordusunda hizmet eden Türk zabitlerinden bir kısmı İbnis- suudun ordusu tarafından esir edil- miştir, Hicaz ordusunda tecrübeli ecnebi zabitler müstahdemdir. Ajansın notu: Yemende muharebe eden iki | ordunun hiç birinde Türkiye cum- huriyeti zabitlerinden bir tek kim- —Devamı 8 İKömür inmesine rağmen fiyatlar neden inmiyor? Ziraat bankası memurları tenzilâttan istifade ederlerken bu neden kaldırıldı acaba! Şirketi Hayriye vapurlarından biri Bugün gene Şirketihayriyenin l dı. ilet ücretleri meselesinden bah - sedeceğiz. Şirket hiçbir sene bilet ücretle. rini indirmek cihetine yanaşma - İki gün evvel şirketin yolcusu | mıştır. azaldıkça umumi masraflarını, me | ur maaşlarını, sefer adetlerini a- zalttığını ve bu suretle kendisini zarardan kurtardığını yazmışlık. Şirket bu çarelere baş vuracağı yerde bilet ücretlerini hissedilir derecede indirmiş olsaydı her sene edricen azalmakta olan yolcularını kaybetmezdi ve bilâ » kis Boğaziçine yeni aileler taşmır- | Bugün şayanı dikkat bir nokta- ya temas edeceğiz. Şirkete 926 senesinde beher ton kömür 1348 kuruşa mal olmuştur. 927 de ise kömürün tonu 1322, 926 da 1206, 929 da 1101, 930 da 1043, 931 de 1018 kuruşa düşmüştür, 932 de ise Boğaz | beher ton kömür 937 kuruşa kadar İ düşmüştür. 933 te ise bu miktar ye —Devamı 8 nci sayfada—

Bu sayıdan diğer sayfalar: