5 Mayıs 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

5 Mayıs 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hayat Ansiklopedisi inci cüzü çıktı UHUnCU U nrnn ISTANBUL CAĞALOÛLU P ı ı m a ı . l a e i R Mıuıc IOQVI .' NO. O Ö O 3 Telgraf « mektup adresl: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: Istanbul No 248 Ujnidrie&l 3 IfiayiS I 0 0 4 Telefon: Başmuharrir ve evı: 24290, Tahrlr heyetl: 24298, Idare ve matbaa fcısmıie Matbaacılık ve Neşriyat Şırketl, 24299 u m h uri yet Reisicumhur Hz. Gazi Hz. dün Bursayı teşrif ettiler Yalova 4 (A.A.) Reisicum hur Hazretleri bugün saat sekiz de refakatlerinde Basvekil Pasa Hazretleri olduğu halde Yalovadan otomobille hareket ederek Orhangazi, Gemlik yolile Bursayı tesrif buyurmuşlar ve 16 da ayni yoldan Yalovaya avdet buyurtnuslardır. Otihangazi ile Gemlikten geçerek Bursaya muvasalat ve oradan müfarekatlerinde çok büyük ve hararetli tezahürat yapilmıstir. Hayat Ansfldopedis! Biyik bir kıfiphanoyi Mr arada evinîze getiraı m faydalı eserdir. Her evde ilr tane bulunmak lâzımdır. JENERAL KONDİLİSIN ANKARAYI ZlYARETI Balkan Misakı Ve Yunanistan «Bir Balkanlı diğer bir Balkanlıya taarruz etmiyecek, ederse onun bu taarruzu müstereken iptal edilecektir. Bu karar kat'î olvtnca hiçbir Balkanlının diğer bir Balkanlıya teeavüz etmiyeceğini anlamakta müşkülât çekmezsiniz.. Harbetmeğe mecbur olmaksızın sulhu temin etmenin parlak misali burada görülür.* Jeneral Kondilis dün geldi Yunan askerî heyeti merasimle karşılandı ve Ankaraya hareket etti Aziz misafirimiz hulâsaten şunları söyledi: «Ankaraya büyük şeflerinizle iki dost milletin hayatî işlerini görüşmeğe gidiyorum. Maksadımız milletlerimizin refahı ve sulhun takviyesicir. Kimsenin arazisinde sözünrl'? yok, yeterki onların da olmasın!» J J eneral KondOisin reisliği altmdaki Yunan askerî heyeti bugön Ankaraya vâsıl olmuş bu • lonacaktır. Yunan Harbiye Nazınnm bu zî^areti esnasuıda görüşülecek rae • seleleri tahmin etmek güç olmasa ge • rektir. Balkanlarda guihu idame etmek maksadile vücude getîrlmis dostluk lann ve itüâfl»nn tatbilcat sahasında türlü hal ve ibtimallere karsı takip e • deceklerî bareket tamnm ana batlan hnzalanan vesikalarda gösterilmiş. Ve bunlarm tafsilâtmın tesbiti bflâhareye bırakılmıstı. Beraberînde Yunan Er • kâm Harbîye Reisi Katniyotis te bulunan Jeneral Kondilisie Ankarada sim» di bu tafsilât üzermde ıçörüsiilecek de» mek olur. Ana hatlarfle hedeflerî za« ten muayyen olan bu yeni muzakerele» rin tafsilâtını tesbit etmeicte bîç müs • külât çekilmiy^ceğini de kezalîk kolay» lıkla tahmin edebfliriz. Türk • Yunan dostlu&umm Balkanlarda flk anlaşma adımı olduğu kadar eskî samhnryet ve ciddiyetmi muhafazada devam ettiği d« bu mretle bir daha sabit olmus olac»ktn*. Biz bundan en kat'î surette eminiz. Nitekim yakın atî bu hakikati berke • se gösterecektir. Balkanlarda Törk Yunan dostlu ğu bir Balkan 'tilâfı mijakma terakki etti. Balkanlaruı sulhu küreiarzuı ötedenberi kansıklitlar msmbai b'linmiş \u LıunTle berabcr buKâtı Avrupa î cm de büyiîk bir nirr.et olduğu balde hernedense, zahir Balkanlaruı barut fı< cısı halînden kurhılmamasını istiyenler bulunduğu için, bu hâd'seyi hoş bul • mıyanlar, tenkît edenler ve onu suya düsürmeğe çalısanlar gorülebildi, ve Bultgaristantn simdilik Balkan misakına îstfr?k edemiyen hususî vazîyeti ba yolda bir hayli istismar edildi, ve ni bayet M. Venizeiosun Atmada kopardığı gürültü bu nahos dedikoduiar 3 > zerine kocaman bir tüv dikti. O cihetle Jeneral Kondilisîn Ankaraya zaten ve çoktan mukarrer olan teyabati arzettiğbniz bu son hâdiseler yuzünden hususî bir ehemmiyet kazanmıs bulun • du. Ankara müzakerelerinin bötün bu efsaneleri s'lip süpurerek vaziyeti es ki aydmlığma irca edeceğinde bizim süphemiz yoktur. Gerek Türk Yunan dostluğu, ge rek onu daha geniş mikyasta ikmal e den Balkan misakı su pek açık oldu • ğu kadar pek sade esasa istînat eder: Balkanlarda ve Balkanhiar arannda sulhun Balkanlılar tarafından tesanüt ve tekâmiil esasında temmî. Eğer baş • lıca Balkan devletleri bu açık ve sade esasta samimî iseler bu suretle Balkan!ar suBnı hatta asla top tüfek istemeden temin olunan b<r gaye olmus olur. Ne diyoruz: Bîr Balkanlı diğer bir Bal kanlıva taarruz etmiyecek, ederse o • nun bu taarruzu müstereken tptal e d'lecektir. Bu karar kat'î olunc* hiç • bir Balkanlının diğer bîr Balkanlıya teeavüz etmiyeceğini anlamakta müs külât çekmezsiniz. Bu bir esastn* ki kuvveti samimiyetindedir, ve bu sa muniyet berdevam olduğu müddetçe Balkanlılann bu sulhperver karannı bozabilecek kuvvet tasavvur oluna • maz. Harp etmefe mecbur ohnaksı ztn sulhu temin etmenin parlak misali burada göriilür. M> Venizelosun Atinada kopardığı gürültülerden dolayı Balkan misakı âkitlerinden bazılarmın ve meselâ Yu • goslavyanm vaziyeti tasrih ettirmek istediğine ait rfvayetier kitiyoruz. Bu lıaber yalan olmasa bile yanhşhr. Yugoslavya Balkan misakıtun yiirümesi Kizumu etrafmda olanca kuvvetile ciddî ve samimidtr. Yunanistana gelince Inuhaliflerin itirazlanna karn Çalda ris hükumeHnin misak hakkında beyanatta bulunmak mecburiyetinde kalmış olduğunu biliyoruz. Belki bu beyanat ba« izahat i*tiyebilirdi. Ancak Yunan Hariciye Nazın M. Metaksas bu izahafı kendiliğinden vererek bevanahn mi•akı hiçbir noktasında tadil ve tebdil etmemiş olduğunu tasrih etti. Zaten bunu başka suretle düsünmeğe mahal yoktu, ve zaten M. Venizelosun itirazlan evham ve hayalattan baska birsey değildi. Teessüf olunacak nokta M. Venizelosun Balkanlar isine velev ki bir ihtimal seklinde haricî bîr büyük dev letî, yani Italyayı kanshrmış olma • sıdur. B B , bizim de dostumuz olan t talyaya hiçbir zaman Yakinsarkta »ulhu ihlâl etmek fena niyetini atfetmeği hiç düşünmemiş olduğumuz için Ve • nizelosun olmıyacak ihtimallerle dedikodu yapması ortaya hakikaten te essiif olunacak nahoş bir vaziyet çı karmif oldu. Nihayet hakikî vaziyet kendi samîmîyetine irca olunmak suretile M. Venizelos kendi hatasile baş başa bırakılabil>r. B : zce bu kin men zil ve mahiyeti iste bu kadardır. Bal kan misakı Yunanistanla ttalyanm muharebeye tutusmasını, hatta ihtimal seklinde dahi, tasavvur etmemistir. Bu i • tflâf yalnız Balkanlar ve Balkanlılar arasmda sulhu islihdaf etmistir. Bu ha • kikat müvacehesinde hayalî ihtimaBerle rahatsız olmaktan daha abes birşey clamaz. Türk • Yunan dostiu&unun faydalı ve şerefii bir anlasma olduğunda şüp> he yoktur. Bunun 3?1kanlara dogru tekâmulündeki daha büyük favda ve şerefi takdir edemem<s olan M. Veni«e !o» bu hareketih» Türk • Yunan dostfuJuna da zarar iras edebilecek bir yol • da yanlış bir siyaset yaptığmm nasılsa farkmda olamamıstır. Maamafih M. Venizelosun rtiraz'an gayrivarit oldu ğu için maatteşekkür Balkanlarda sulh lehine mukarrer sivasetlerin zerresine halel gelmis degfldir. Türk Yunan dostluğu Türk Yu nan hudutlarmın müstereken ve mü tekabilen mahfuziyetinî âmirdir. Bal kan misakı bunu daha samil bir suret te temin ediyor. Bunda sasılacak ve ya tereddüt olunacak hiçbir nokta yok tur. Sulhu tesis ve teyit etmek arzusun daki kuvveti yenecek kadar kuvvetli hiçbir taarruz ihtimali farzolunamaz, ve hususile bu vaziyetlerde açık ve YUNUS NADİ (Mabadi üçüncü tahifede) Yemen sıkıştı Mısır Kralmdan tavassut istiyor Imam Yahya müslüman âlemine de bir beyan name neşrettî Kahire 4 (A. A.) Yemen tmamı Yahya, Elbilâg gazetesinin çektiği telgrafa dün saat on beste telgrafla şu cevabı vermistir: «Telgrafımza cevaben, sulh *iyasetimiz muci bince ve Müs lümanları öld W'«r Kralt Fuat Hz. me sevketmemek maksadtl* kendîmızı harp halinde telâkki etme • (Mabadi üçüncü sahifede) \r.. .. i • • • Romurlerımızırı f iati iııdiriliyor Sovyet kömürlerinin rekabet etmelerine meydan verilmiyecek Ankara 4 (Telefonla) İktısat Vekâleti, transit Sovyet kömürlerinin, kömürlerimizin sürümüne mâni olan (Mabadi beşinci sahifede) Harbiye Nazıril* Erkânıharbiye reisi, Vali muavinl ve Kolordu tunda yanan milli marştnı . Yunan Harbiye Nazın Jeneral Kon • dilis, refakatmde Yunan Erkânıharbt • ye Reisi kaymakam M. Katniyotis ve Yunan Hariciye Nezareti siyasî kalera müdürü M. Roseti ve y'averleri olduğu halde dun akşam saat 17,30 da Ro • manya bandırah Recel Karol vapurile sehrimize gelmistir. Dost Yunanistanın Harbiye Nazın ve maiyeti Topane nhfamında Üçüncü Kolordu Kumandam Şükrü Naili ve Merkez Kumandanı Fehım Patalarla Vali muavtni Ali Rıza, Hariciye Ve • kâleti nanuna Hariciye protokol me • murlarmdan Nuri Şefkati Bey, de • r.iz kumandanları, buvük rütbeli bir rok zabitlerimiz, Yi<ran konsolosanec! erkânı ve Muhtelit Mübadele Komis • *tru Yunan murahhos beyeti tarafın • dan karsılanmutır. Yunan liarbiye Nazın Jenerat Bir piyade müfrezemiz resmi selâmı Kondilis ifa etmiş ve mızıka Yunan milli marsı • ni çalmıstır. Jeneral Kondilis ve refakadîr. Misafir Harbiye Nazın kendisini tindeki zevatla istikbal heyeti Yunan istikbale gelen heyete tesekkür ettikten marsını selâm vaıiyetinde dinlemislersonra otomobille Perapalasa gidip bir \unan Kumandanı Şakrü Naili Paşa ıq mSddet istirahat etmiş ve mötealaben gene otomobille Topane nhtınonta ve oradan Ankara motörile Haydarpasaya gitmiftir. Aziz misafirimiz Haydarpasada ak • sam treninin arkasına bağlanan husu sf bir vagonla Ankaraya hareket etmis ve istasyonda, gene Kolordu Kurnindanı Sükrii Naili ve Merkez Kumandanı Fehmi Paşalarla Vali muavini Ali Rıza Bey ve diğer levat tarafmdan tefyi olunrmı^tur. Jenera'ın bevenatı Jeneral Kondil:s dün Perapa'as otelinde kendisile görüşen bir muhrrriri • zın sorduğu suallere cevap vererek su mühhn beyanatta bulunmınhır: « Türkiyenin Buyük ReisicumSuru Mustafa Kemal Hazretlerile ve B»svtkil tsmet Pasa Hazretlerne hürniet • lermi arzetmek, ve aziz dostum Tev fik Rüstü Bevi zivaret etmek ve F'k^ nıharbiyei Umunvve Reisi Mü^ür Fev (Mabadi beşinci sahifede) Pariste çok samimî bir toplantı Elçimizin ziyafetinde yüksek rical bulundu Peşteye giden heyetimiz Macar Başvekili dün heyetimizi kabul etti, Meclis Reisi 120 kişilik bir ziyafet verdi Sümer Bankın yaphracağı Izmit kâğıt fabrikası Sene nihayetinde memleketimizin kullandığı yazı vejargı kâğıtlarile mukavvaların ^60ını imaî edecek Paris elcımiz Suat B M. üeryo Parîs 4 (A.A.) Turkiye bü yük elçisi Suat Bey ve refikaları dün (Mabadi beşinci sahifede) Kayseride yapılan ilk tayyaremiz Eskişehirde muhtelif tecrübeleri yapılacak at Vekili Celâl Bey, kâğıt fabrikaamm yerini mahallinde üzerinde tetkik ederhen (Sağdan ıtibaren, Surner Bank Umumî muduru Nurullah Esat Bey, Celal Beyel«ndl, Izmıt ussubahri ve mustahkem mevkı kumandanı Amıral Mehmçt Ali Paşa, dorduncu kolofdu erkânıharbiye reısl, 4 uncu kolordu kumandanı Perık Naci Pş) Değirmendere tarafları... Yesil rengin tktısat Vekili Celâl Beyefendi, ev • açıklı koyulu bütün elvanile boyanmif velce de yazdıgımız üzere, Izmit e, oratepeler ve sırtlar koyumavi denizin sida yapılması takarrür eden kâğıt fabnesinden fırlıyarak açikmavi göğe doğrikasının mevkiini tayin için gitmislerru zümrüt gibi bir set halinde yükseUdi. Herekeden Izmite motorbotla git • yor. Deniz, kıyılarda, karadan vuran tik. tzmit korfezi sahilleri, Boğaziçi renklerle koyu nefti bir ayna gibidir; kadar güzeidir. Bilhassa geceleri e!<' (Mabadi dördüncü tahifede) trikleri pınl pınl yanan Karamürselle i.. Ankara 3 (A.A.) Amerikan • TüVkiye tayyare sirketinin Türk isçiieri tarafmdan ilk seri olarak vapılan altı adet avcı tayyaresinden biri bu sabah Kayseriden sekizi 40 geçe hareket ederek 50 dakikalık bir ucustan sonra 9,30 da şehrimize gelmis ve öğleden sonra Eskisehire hareket etmistir. Tayyare Eskişehirde sürat, irtifa ve mukavemet uçuslarını yapacaktır. Türk işçisinin gösterdiği kabiliyet ve meharet mucibi memnuniyettir. ıJsştede Macar Parlâmento sarayı, heyetimizin reisi Macar Başvekili Haaan Bey M. Gömböş ve Peşte 3 (A.A.) Ba?vekfl M. Gömbös bugün öğle üzeri Türkiye Büyük Millet Meclisi Reis Vekili Ha(Mabadi üçüncü sahifede) Aşk fırtınası Yazan: MUAZZEZ TAHSIN Seven gönHm lâkaydi ve ihanet karsısında içine düstüğü müthis ıstırap fırtmasını ve bunun binbir serpintisi • le muzmahil olan bir hayatın hikâye • sini ince bir uslupla dinlemek ister misiniz? Sonu gene bir gönlün zaferile biten bir fırtınayı tasvir etmek, her • halde fırtınanın kendisini yaratmaktan daha güç ve o nisbette daha ifade • lidir. «Ask fırtınas'» böyle b:r maceranm çok meraklı hikâyesidir. Yakmda zevk ve heyecnnU okumağa baslıyacaksınız.

Bu sayıdan diğer sayfalar: