5 Mayıs 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

5 Mayıs 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| HABKIN G ÖZz ü HRALKTK ULUĞI HALREÖDİLİ b Sene: 4 — Na: 1_35ğ_ Yazı işleri telefonu 20203 .İeneral_ Kondilis Diyor Ki: “Türk - Yunan Dostluğu Hiç Sarsılmıyacak,, Ankarada Siyasi Ve Askeri Meseleler Etrafında Görüşmeler Yapılacak Dcst Yunan hükümetinin har- biye nazır' Jeneral Kondilis, re- fakatinde Yunan Erkânıharbiyei Umüumiye Reisi M. Katniyatis ve bir askeri heyet bulundu. dün şehrimize geldi vegu aa Ankaraya hareket etti. Misafirlerimizi getiren — Ro- dün akşam saat kala — Galata yanaştı. Âskeri beyet burada büyük merıı_ım!ı karşılandı, İstikbal merasiminde — vali muavini ÂAli Rıza Bey, kolordu kumandanı Şükrü Naili, merkez kumandanı Fehmi Paşalarla deniz kumandanı, | akşam | .İeı_ıeruhu mihmandarlığmı tayin edilen Hariciye şube müdürlerine den Nuri Şefkati bey, diğer mih- mandar zabitler, Yunan konsolosu ve — şehrimizde bulunan Yunan kolonisi, Yunan ataşemiliteri — ve diğer ümera hazır bulundular, Romanya vapuru rıhtım yakınına geldiği zaman Jeneral Kondilis ve askeri heyet güverteden istik- bale gelenleri — selâmlıyorlardı, Gemi yanaştıktan sonra, İstikbale gelenler, başta vali muavini Ali Rıza Bey bulundğu halde vapura çıktılar, Burada misafirlerimize *hoş geldiniz!,, denildi. Misafir (Devamı 8 inci sayfada) Misafirlerimiz vapurun güvertesi, çıkliktar ©* bapurdan Geleta rıktımına e— — S , b Kapanan Bankanın Ala- caklılann_a Pîîî eriliyor (Eski Ticaret Ve Sanayi rBankasınm Tasfiye İşleri Bir milyon Türk lirahk maye ile kurulan ve epey zaman- d,nberi de fanliyetini tatil eden ;ıhcırîl ve Sanayi Bankasına ait esa, iki içi İ omlsyonu teşkil S tlye ) İmişti. ıîıısıyon uzun çalışmalıı' netic:: ıı_nde alacaklılarla burçları — tes- -'li)ttmiş ve uzlaştırma esası göz önünde tutularak bir konkordato hııırlanmı;lır. Fakat , bir kaısım alacaklıların itirazları ve iflâs ta- lepleri - üzerine birinci Ticaret Mahkemesince epey zamandanbe- fi tetkik edilen bu mesele niha- yet geçen halta neticelenmiş ve onkordato — hükümleri — tasdik edilerek alacaklılara tediyat ya- pilması takarrür etmiştir. Ancak bu karar bu ayın ye- ( Devamı 8 inci saylada ) ser- | Bitirildi —— — —j —j —.00 aai — CUMARTESİ — 5 MAYIS 1934 son Posta Kdare işleri telefomu: 20203 — Fiatı 5 kuruş Jeneral Kondilis kendisini karşılıyanlar arasında —a —a A Fimsuncr, Etr e | Vatandaş Türkçe Konuş Meselesi Lütfen 9 uncu sayfa- mızı açınız Kuraklık Ve Yağmur Edirne Yağmur Beklerken Adapazarına Bereket Yağdı Edirne, 4 A.) — Sıcaklar çok ıiddetlidi:.A. Kıır,ıklılı devam ediyor, Adapazar, 4 (A. A,) — İki gün evvel yağan az miktarda bir yağmur pancar vesair mahsulât için çok faydalı olmuştur. Mısır ekimi için daha yağmur bekleniyor. Rasathane Maalasef Yağmur Veremiyor Dün hava oldukça serindi. Hatta akşam ve gece üçütücü bir rüzgür devam etti. Rasathaneden aldığımız. malümata göre dün hava tazyiki öğleden itibaren 756 milimetreden düşmiye başlamış ve devam etmiştir. Fakat rasat- hane bu düşmenin her zaman için bir yağmur alâmeti olamıyacağını söylemektedir. Dün hararet de- recesi azami 17 asgari 10 idi. Rüzgâr şimalden esmiştir. Yağ- mür yağmak ihtimali çok azdır ve ::uıı yağsa bile çok hafif ve de çiseleme vaziyetinde olacaktır. Hava bugün de dünkü gibi geçecektir. Şarkta Umumt Müfettiş Tetkikle- rine Devam Ediyor MAĞA =u.ı: müfettişimiz. Hilmi Bey : ç dün resmi Bıwtlh ’.m.ıı&ıııı ve bu gün de kire hareket sümiştir. Müfettiş ve ayrı- hB'ez“burııı gdg?. kı:ı: tezahürat yapmıştır. —— |Türk Kültür Birliği Reisi İle Konuştuk İstönbuldu 980 Bin: Musevi, Rum Ve Ermeni Vatandaş Varmış Masovi vatandaşların kurduğu Türk kültür Birliği reisi (Kohen Ef.) Tekin Alp Bey Bir muharririmiz başlıca mese- leler etrafında alâkadarların fi- kirlerini — derledi. Bugün de vatandaş “ Türkçe konuş,, me- selesi hakkındaki mülâhazaları okuyacaksınız. Türk Kültür Birliği reisi Te- | kin Alp “Moiz Kohen efendi,, ile konuşurken, — memurlardan — birl geldi ve elindeki zarfı uzattı: — Ou' est ce gue cela veut « dire?.. Kohen efendi zarfa dikkatle ktı: — Okuyamıyorum dedi.. Kül.. kül.. kültiv olacak.. Memur zarfı geri aldı: — Merci Monsicur, Ye sup- pose guceoui.. Dedi. Artık Tekin Alp Beyle konuş- mağa — başlıyoruz — Anketimizin esasını “ Yalnız Türkçe konuşa- maz mıyız?..,, Suali teşkil ediyor.. Bu sual için, Türk kültürile uğ- raşan en kuvvetli şahsiyet yine Kohen efendidir. — Bir zamanlar neşrettiği “Türkçülük,, — kitabile matbuatta epeyce alâkayı çeken Kohen efendiyi, artık Tekin Alp Bey olarak kabul etmemiz lâ- zımdır.. — çünkü kendisi hüfus tezkeresini bizzat bu isimle di zeltmiştir. ( Devamı 9 uncü sayfada ) Galatasaray - Beşiktaş Berabere

Bu sayıdan diğer sayfalar: