5 Mayıs 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

5 Mayıs 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugün yüzü mütecaviz po- lisin terfi imtihanları yapıla- cak. Yakında süngercilik şir- keti faaliyete geçiyor. Been vam m e FIYATI 5 KURUŞTUR pi Kondilis'in ni Ziyareti Balkan memleketlerinin dev - İ Jet adamları arasındaki mütekabil | ziyaretlerde hususi mana arama - ın zamanı çoktan geçti. Yugos * lav hariciye nazırı Ankaraya gelir. Türkiye Hariciye vekili Bükreşe a gider. Romanya Hariciye nazırı igrada uğrar, Dündenberi kıy- metli misafirimiz olan Yunan har- biye nazırı Kondilis | cenaplarile muhterem arkadaşlarının seya * hatleri de dostlar arasındaki bu Ziyaretler o cümlesindendir. Bal - kan devletleri arasında, misakın imzasile başlayan tesanüt devre « sinden sonra artık bu ziyaretleri de tabi: bir hal olarak kabul et - mek lâzımdır. Kondilis'in ziyareti, bize çok kıymet verdiğimiz Türk - Yunan tluğunun samimiyetini tekrar tebarüz ettirmek için fırsat ver - miştir. Filhakika bu, Türk mille - tinin tekrardan dai duğu bir tarihi N lerle Yunanlılar arasmdaki anla - şamamazlık Balkan memil i arasmdaki münasebetlerin düğüm moktası idi. Bütün yarım adayi şa- mil bir anlaşma temin edebil - mek için her şeyden evvel Tür « kiye ile Yunanistan anlaşmalı idi. Çok uzak bir ihtimal gibi görü - nen bu hâdise nihayet tahakkuk — Bu da Balkan devletleri ara- mi z umumi bir ani esin Türk - Yunan dostu, ei kan misakı çerçevesi icinde husu- « bir kıymet ve ehemmiyeti Var dır. Gerçi misak imzalandıktan son- ra Yunanistanda fırka mücadele- lerine zemin olmuştur. Fakat bir bakımdan misakın böyle âleni şe- kilde müzakere ve münakaşa e - dilmesi de faydalı oldu. Lehte ve aleyhte söylenen sözlerden sonra Yunan meclisi ve Yunan milleti misakm şümul ve ehemmiyetini daha iyi anladı. Ayan ve meb'u - san meclisleri misakı ittifakı ârâ ile tasdik ettikleri gibi, Yunan milleti de bunu © benimsemiştir. Yunanistan gibi geniş siyasi hür- riyet ve demokrasinin hâkim ol « duğu bir memlekette her hangi ken etrafında bütün fikir- i amak çok müşküldür. Bu- tur, Bugün muhterem misafirimi: olarak aramızda bulunan a nazırı Kondilis ile (arkadaşları hem Türk dostluğunun, hem 'de Balkan misakının hararetli taraf - tarıdırlar. enaleyh kendile - rini hem samimi dostlarımız hem de Balkanlarda sulhun ve müsa - lemetin dostları sıfatile karşılı - yoruz. Kondilis ve muhterem ar - kadaşları aramızda bulundukları kısa bir müddet zarfında görecek- lerdir ki Türkiyede Yunan dost - luğu siyaset sahnesinden mille - tin kalbine intikal etmiştir. Mil - etler arasında en devamlı dostluk ta bu mahiyette olan dostluktur. ürk - Yunan dostluğunun u- zun bir tarihi yoktur. Fakat Türk ve Yunan milletleri | arasındaki Münasebatın cok uzun bir mazisi Del. en mame a iin ii Basr ıharriri * Sahip * ve Siirt Meb'usu MAHMUT 9 uncu sene No. 2956 CUMARTESİ 5 MAYIS 1934 Ceneral Kondilis geldi, Ankaraya gitti Dost Yunanistanın Harbiye nazırı diyor ki: “Türk ve Yunan milletleri için bera- ber yaşamak ve biribiriyle teştiki mesaide bulunmak mukadderdi,, “Ben Türk ve Yunan toprakları arasında bir fark göremi- yorum. İki millette evinin efendisi olarak yaşamak istiyor,, Ankarayı ziyaret edecek olan Yunan Harbiye Nazırı Jeneral Con dilis, refakatinde Yunan Erkânı- harbiyei umumiye (o reisi Jeneral Kâteniyotis ve Harici Nezareti ümuru siyasiye (müdürü Mösyö Roseti, iki erkânıharbiye zabiti ve iki yaveri bulunduğu halde dün akşam Romanya seyrisefain kum- panyasının Recele Cariol vapurile şehrimize gelmiş ve dün akşamki trenle Ankaraya gitmiştir. Vapur, bir saat techhürle ancak saat 17,45 Galata rıhtımma ya- naşmıştır. Muhterem misafirler va- purda Vali muavini Ali Riza Be; Kolordu kumandanı Şükrü Nai Paşa, Hariciye (e Vekâleti namına Şefkati Nuri Bey, Merkez kuman- (Devamı $ inci sahifede) Jeneral Kondilis ve arkadaşları vaparda Şevki Bey; Bulgar kralı huzurunda Sefirimiz itimatna- mesini takdim etti. Kral Hz. nin nutku SOFYA, 4 (A.A.) — Bu sabah saat on birde Bulgaristan Kralı Hz mutat merasim ile yemi Türkiye el çisi Ali Şevki Beyi resmen kabul buyurmuşlardır. Merasimde M. Mu şanof da hazır bulunmuş ve itimat namesini takdim eden Ali Şevki B. aşağıdaki nutku irat etmiştir. Kral Hz., Türkiye Reisicümhu - ru Hz. tarafından nezdi haşmetâne lerinde fevkalâde murahhas ve sa - lâhiyettar mümessil olarak tayini- mi bildiren itimatname ie selefi - min vedanamesini takdim etmekle kesbi şeref eylerim. Büyük şefim Türkiye reisicümhuru Hz. nin samimi dostluk hissiyatını ve zatı (Devamı $ inci sahifede) irini çok iyi anlamıştır. Yeni t yeni olduğu kadar da sami - mi e bu bim temelleri es- i münasebetlere dayandığı için - dir ki kısa bir zaman İsi mi leşmiş ve an'ane halini almak yo- lunu tutmuştur. Resmi olsun, hususi şahıslar tarafından yapılsın, mütekabil zi- yaretler, her iki milletin de men. faatine uygun ve kalbine yakın o- lan bu dostluğu daimo takviyeye yardım eder, Kondilisin ziyareti | ile bu dostluk yeni hız alacaktır. | Muhterem misafirlerimize hoş gel- diniz derken şahıslarında komşu ve'dost Yunan milletini selâmla - zız, Asılsız bir haber Balkan misakı -Ve Yunanistan Dün Atinadan İstanbul gaze « telerine şöyle bir haber verildi: Güya Belgrattan bildirilen malü- mata göre, Yunanistanın Balkan misakındarı çıkarılarak yerine Bul- garistanın alınmasına karar ve « rilmiş. Bu haberin © gülünçlüğü (Devamı 5 inci sahifede) Amatörler! Şoförleri — S5 MAYIS 0TO0. — MoTO.. — VELO. Yarışlazını unutmayın Buna ait talimatnâme yedinci sahifemizdedir. Gazi Hz. YALOVA, 4, A.A. — Reisicüm hur Hazretleri bugün saat sekizde refakatlerinde Başvekil Paşa Haz- retleri olduğu halde Yalovadan e tomobille hareket ederek Orhan Gazi, Gemlik yolu ile Bursayı teş- rif buyurmuşlar ve 16 da ayni yol- dan Yalovaya avdet buyurmuşlar. dır. Orhan Gazi ile Gemlikten gı rek Bursaya muvasalât ve oradan müfarekatlarında çok büyük ve hararetli tezahürat yapılmıştır. Harp zamanında hasta bakıcı olarak susluk eden Mell. Knokaert'in eseri Pazar günü tefrikaya başlıyoruz çe ORMAN SAM AŞMŞMNNN Paris'teki sefaretimizde bü yük bir alâturka ziyafet veril- di ve Türk - Fransız dostluğu teyit edildi. Tel; .( Müdür: tpin Yan müdürü 2310 24310. | Türk - Macar dostlugu M. Gömböşle meb'usları- mız arasındaki mülâkat M. Gömböş diyor ki: “Macarları Türkler: bağlayan şey yalnız kan ve kardeşlik değil, ayn: zamanda fikri ve iktisadi rabıtalara bağlıdır,, PEŞTE, 3. A.A. — Başvekil M; Gömböş bugün öğle üzeri i Büyük Millet Meclisi ei Hasan Beyin ri; şilik mebus heyet tir. Kabulde Türkiyenin Peşte se- firi Behiç Bey de hazır bulunmuş- tur, M: Gömböş beyeti hararetle se- lâmlamış ve demiştir ki : “ — Ankarayı ziyaret ettikten sonra şu kanaati getirdim ki Ma- car milletini Türklere bağlayan DR kan ve kardeşlik rabıtala- rı aynı zamanda iktisadi ve Ükri rabıtalardır. Bu rabıtaların sıkılaşdırılması her iki memleket i- çin de hayati bir menfaat olmak- tadır. Fikri teşriki mesai talebe teati- si ve vasıtasile inli'şaf o ettirilebi- lir. Bu suretle, gelecek Türk ve | © Macar Başvelili M. Gömböş Macer nesilleri samimi biz hürdep- İNİ ola; lik içinde büyümüş olacaklardır.” | VUR aka Mer m M. Gömböş bu münasebatın de: vaml: bir usul tahtında inkişaf et- tirilmesi Püzumunu ka; sözlerini bitirmiştir. Türk heyeti namına (cevap ve- ren Hasan Bey, Türk milletinin de ayni kardeşlik hislerile meşbu ol- duğunu söylemiş ve M, Gömböş'i temennilerine bilâ kaydü şart işti. râk ederek samimi kardeşliğin bir ifadesi olan sözlerinin ve âsal fi- Parlemento'da ziyafet BUDAPEŞTE, 4. A.A. — Macar mebusan meclis reisi M. Almassi parlemento binası, ları şerefine bir miştir. M. Almassi yan i reisi Baron Vlassiks misafirle- k salonda bekliyorlardı. Yüz yirmi kişilik olan bu ziyafet te hariciye nazrı M. Dö Kanya ve kirlerinin en kısa bir müddet zar. | ticaret nazırı M. Fabihyi, adliye fımda tahakkuk etmesini temenni | nazırı M: Lazar, . mebusan eylemiştir. reisi M. zetler, belediye ai ML M. Gömböş Türk mebuslarile (Devamı $ inci sahifede) “ İktısat Vekili Celâl Beyin Hereke ve İzmitte tetkikat ve teftişatta bulunduktan sonra Ankaraya gittiği ni telgraf havadisi olarak yazmış- tık. Vekilimizin İzmitteki tetkikatına ve istikbaline dair İzmit muhabiris mizin gönderdiği resimleri bagün dercediyoruz. |

Bu sayıdan diğer sayfalar: