5 Mayıs 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

5 Mayıs 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

On BEŞİNCİ YIL. No. 4590 İÇ SAYIFALARMIZDA Üçüncü Sayıfada: Kuru gürültü: Aka Gündüz. Dördüncü Sayıfada: Memleket, Yabancı, Balkan postaları. Beşinci ve Altınca Sayıfalarda: Memlekette rekeeri ve cihanda spor ha- ile —— Gazi Fiz. Refakatlerinde Başvekil İP Hz. olduğu alova dan Bursa'ya gidip döndüler. Her gün Ankara'da çıkar. Gündelik. JAPON e, ZEKİ ME eni içe Klee büyük a - disine yeni imtiyazlar ve haklar yakamı çalışmaktadır. ütü yayı - ve bilhassa İngil - tere ile Amerikayı hayrete'düşüren Japon > ın bu tasavvuru hiç şüphesiz yalnız na- birleriyle Yunanistan Har- — Reisicümhur Haz - İbiye nazırı Ceneral Lİ Ta saat ayi Tetakatle - | Kondilis bugün sa - rinde Başvekil P; t-17, Recele Mar otomobil ile, hareket 1 vapuru ile Orhangazi - Gemlik yolu İstanbul'a / gelmiş BE yı teşrif buyurmuşlar ve ikâmet namma va 16 da aynı yoldan Yalova'ya avdet | li muavini Ali Rıza ii hangazi i Bey, Üçüncü Kolor “İlik'ten geçerek Bursa'ya muvasalat ie e Şük- d ir mlileri Ai İst ül i bul merke: tır, el Paris Elçimiz bir ziyafet verdi. Paris, 4 (A.A) — Türkiye bü - lis, bir kıta askeri! “İbir öğle ziyafeti e li İfette M. si M. ve Madani Sar: mebusan h tarafından a ve ken- disi askeri bai ni | i ami e ge fırsai aziyetten istifade el Japonya Asya'da grupu azasmdan mebus ei a nun | Bastid parlamentodaki tüfk - frar - | ve sız dost lu bigi Mİ çal iğ türk milli marş« e selamlan < Gen yeni ini Ki pl vetlendirmekte dl edecektir. İnce Japoı My bir mümessili, | sonra da biz: iye nazırı po: ali ım ve diğer erleri Çin hakkın abii vi meli Japon e adamları taral ve iyzalı e: Bu sunl ve tarak ve En sma ardan sonra meselenin resmi i bir e kadar halledilmiştir. Japonya, ve İngiltere'yi fazla kuşkulandır- imi ak için mevcut muahedelere ve teah - hütlere aj el liğini belki de ispat edecektir. Fakat mesele bununla hal - ledilip bitmiyecek.. Jaj rl et onyan'ın ileri sürdü- — ğü bazı esaslar vardır ki, bunlar uzak ta hâkim kaldıkları müddetçe vaziyet daim; ponya lehinde inkişaf etmekte devâm la eyliyecektir. > mel biri şudur: Japonya uzak ikalılarm irili — leri ba meneden aşka bir şey bir Ni ide kı olamaz. başı, japon emperyalizmi ka- öze bulunduğu karışık v k itibariyle cihan ik iü şehri sen Si Ski biri | sabakanın ti diğer birçok yüksek gaye hazır bulunmuşlardır. Ziyafeti İla biten soni n yemekler, türk yemekleri sil Budapeşte, 4 © .A.) — Macar me- assi par- e ayi eclisi en heri büyü salonda bekliyorlardı, Macaristan'daki heyetimiz Parlamentoda verilen ziyafette |, -| Türk - Macar dostluğu teyit edildi. |“ lardan ra sin ve etmiş ve Perapalas ote- ine gitmiştir. samağgl Yüz yirmi kişilik olan bu ziya - | umumiy: fette hariciye nazırı M. >> NU e Kondilis Ankara'da in İstanbul'a ge Ceneral e hareketinden önce beyanatta bulundu. Türk ve a milletleri, bundan sonra, beraber yaşamak ve biri - e teşriki mesaide bulunmak mukadderdir. re dikmen M. Kondilis. İstanbul, 4— Serer Kondilis An - 'ya hareketinden ra gazetecileri kabul e bulunmuş ve Ankara ziyaretini şöyle anlat- mıştır: — Türkiye Reisicümhuru Hazretlerine ekil Paşa Hazretlerine hürmet ei areylemek, Gia Tevti iştü Beyi. ziyaret etmek, E Hi HAKİMİYETİ MİLLİYE nin kontrol edecekti e reisi Feri Paşa Hazretleriyle, | Yal Mirlafaz vaki Zekâi Bey ve diğer ve ticaret nazırı M. Fabinyi mein ikinci re- nazırı M. Lazar, ilisi M ei er, belediye reisi M. Huszar da bulunmakta idiler. Sonu 2. inci sayıfada) Ankaraya kiye ii 'k ve yunan mil - etleri için bundan sonra beraber yaşamak, ve birbirleriyle ld mesaide bulunmak (Sonu 3. üncü sayıfada.) Memlekette ve cihanda spor. n en Ep m len birine bırakmış oldu. Ankara Gücü — in aya ip kalesine yapıl Çankaya müsabakasını ii Gücüne LE langıçta büyük ehemmiyeti piaağ eri Pa e ayamalarindan Üner İtemin etti. Fakat bunı Dün Ankara futbul maçları, atlı spor gezintileri avcılık atışları ve cirit müsabakaları yapıldı. İngiltere futbol kupasını, Portsmut takımını 2-Iyenen Mancıster - siti kazandı. le Roma güreşlerinde birinci İsveç, ikinci e ve Va Almanya'dır. en top An - — “Ankara Gücüne gol olurken. ileri geliyordu. Anl Gücü ile da en bu maçı eği gesi han arşı 2 çiz en fada) birliğin ği Ankara birinciliği üzerinde müessir olma - | sından in İM yea bir hücumu ile başlandı. Dünkü avcdık atışlarından bir intiba, Besinci dakikada Çankaya müdefünin te: ken ise elini de b EE ii hakem derhal penaltı cezası verdi. Cevde İn unu dü madan aynı hatayı âdeta taklit va Gücü müdafii, takımın bu tünlüğünü kı ELİ tarafta- | irmekte arkada; ri kalma adaşmdan Fakat © | kara Gücü biraz dna ei ve birkaç l (Sonu yıfada) e — 5 İzleri 1934 SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ Ankara İnkılâp kürsüsünd: Bugünkü dersi Hikmet Bey verecektir. Bir yanlış fikir. ın gelen Akşam arkadaşımızın üçün cü al şehir plânları hakkında bir yazı okuduk, Profesör Yansen İstan- bul'dan geçtiği sırada: — Tatbik edecek paranız olmadıktan sonra, neden plân yaptırıyorsunuz? de » Profesörün cümlesi mutlaka yn an der ea tır. Profesör Ankara plâ - hiyap! — ENi mağ Jiranız var mr? diy, 'mamıştı. İstanbul plânını yapmak için bii senedenberi şiddetli bir arzu hissettiğini biliyoru: ir plân Bilir misiniz, ne olac: Cihangir ile Ka arasın. tanbul'un yegâne garp mahalleleri beki ii o lacaktı. Ve 4 tanbul'a gelen her seyyah: 7 z Far: imla Baiilğni ye niş bir meydandır. a e bina « ları. yıkacak paramı: 2 şüphe ii oktur, Fakat Türk milletinin iş > za in bu binaları a ii daha yeğin kabul edeb; mil e ol» ukça, yavaş yavaş, sap yıkılır. Boş Me yeni emrivakiler kurdurulmaz. Yangın o İnşa ettirilmez. Ve hir ir (Paris'teki Hosman bulvarı gibi) pe li için tespit ettiği manzara tahakkuk eder. A -asını ne ya- a ise, onun dediği olur. mektir.: şuur rl lân, kanun d. ir, Eğer İstanbul un bir plânı ii Yele a ne apartıman, posu yapabilir. Bldizeniri plân dairesinde bir inerse” olup melihisar'ına yapı - lan mektebin a düzeltmiş olsaydı, daha çok masraf edilmiş imiiyüzsi ti fakat manzara tahrip edilmekten kurtu» Hacaktr.. lân, yalnız ispekülasyı sılihati ve şehrin ince Kazanmak istiyenlerin arzu etm yeceği Bir şe; En fena Alü plase daha iyi İsti yonun, halkın in güzelliği zararına e

Bu sayıdan diğer sayfalar: