5 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

5 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— Mayıs 1934 — HABER — Akşam Postası TURKİYE SİRAAT BANKASSI BiRik TiREN RAHAT-EDER Kum, Bağır- ı:;::::' sak hastalık- Karaci - larına ğer Vereme Romatiz Bübrek maya Karşı faydâsı muhakkaktır. Yemeklerde iştihayı açar, hazmı :'lıylııhnı. Sofralarınızda daima (ULUDAĞ MADEN SUYU) U İçiniz. Lokanta, otel, gazino, eczahanelerde bakkal dükkânlar nda Ve Umum sucularda şatılmıya başlamıştır. Şişesi iade edilmek şartile büyükler 20, küçükler 10 kuru Hur, Şişe içins kuruş depozito alır. Merkezi Bursa iş bankası altında, şubesi İstanbul Demirkapı Nöbethane caddesi 17-19 numaradadır. sinekler ve bütün haşarat uyanmadan yuvalarını behemebal Reldi. Tahtakurusu. BA da ile tahrip edini y P ediınız Fiyatlarda müthiş tenzilat vardır mlik kuta evvelce 45 şimdi 30 kuruşa, S00 gramlık kutu evvelce 75 şimdi #roğa, Bir kiloluk kuta evvelce 125 şimdi B0 kürüşa, — Altı İltrelik büyük tenekesile beraber 350 kurüş. Toptancılara tenzilâr Ferah odalı dalreler Kabataşta, Sedüstünde, Çürüksulu Mahmut 2$a apartmanında, biri 7, diğeri 5 gayet *rah ve büyük odalı mükemmel banyolu, güzel ""_"'zamlı. iki daire ucuz fiyatla kiralıklır. 7," Yokuş çıkarak Taksime on dakikada varılır; Tamvay ise evin önünde durur. | Gireleri gezmek istiyenler binanın kapıcısına || acaat edebilir. 80 &0 | ğundan: 7 ilkmektep tarihleri M Maarif Vekâleti Tarafından İlkmekteplerin — Dördüncü ve Beşinci Sınıflarında Okutturulmak Üzere T.T.T.C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve - tevzii “VAKİIT,, müessesesi tarafından deruhte edilen TARIH kitapları satışa çıkarılmıştır. li ; İ Bu kitaplar' yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir iğ surette yazılmış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. Bir kartonla kaplanmış olan bu TARIHLERIİN fiatları nefasetine ve sayıfalarının çokluğuna rağmen' 155 şer kuruştur, Satış Ve Tevzi İstanbul Ankara Caddesi VAKIT YURDU NEC' P BEYDU_DRMAM En hassas ciltleri kadife gibi Yeri: Beşiktaş icra dairesinden: Mahçuz olup paraya çevrilmesi kararlaştırılan 1 adet - camekânlı büfe ve 3 adet seccade ve sair eş- yayı beytiyenin dellâtiye ve ihale pulu resimleri müşteriye ait olmak üzere 12 - 5 - 934 tarihine tesa - düf eden Cumartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar Beşiktaş pazarın- da satılacağından talip olanların hazır bulunacak memuruna müra- yumuşatır ve beyazlatır. Yeni eserler çaatları ilân olunur. — (2339) Dün ve Yarın tercüme külliyatı NARKA Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktisadi, mali... en muhak let eserlerinden seçme kitapların tercümesi ve DÜN ve Müstahzaralı YARIN tercüme külliyatı ünvamı altında yılda muntazam fasılalarla otuz cilt kadarının çıkarılması suretile yüz ciltlik H ATUNLARI 3 ; ı.gua bir kitapbave vücude getirilmesi temin edilmiştir. En kud- m“c: retli kafaların, kalemlerin yardımlarına müracaat olunmuştur. Kuvvet İlk kitap SAFO Fransız edibi Alfons Dodenin eserinden | Haydar Rifat Beyin tercümesi Fiatı 100 kuruş Tevzi merkezi VAKIT Kütüphanesi: Istanbul Ankara caddesi “Dda ve Yarın,, tercüme külliyatırım birkaçı da şunlardır: Aile Çemberi: A, Moruva — Alişan zade Ismail Hakkı B. Kredi, Banka, Borsa; Muhtelif menabiden — Iktisat Dok- toru Mublis Etem Bey. Devlet ve Ihtilâl: Lenin. Haydar Rifat Bey. Kapitalizın Buhranı: Profesör Piru — Ahmet Hamdi Bey. Kırmızı ve Kara; Standal — Nurullah Ata Bey, Rasin Külliyatı: H. Nazım Bey. Izraeli'nin Hayatı: A, Moruva — Nurullah Ata Bey, Gorio Baba: Balzak — Haydar Rifat Bey. Isa: Paris Ruhiyat mektebinde Profesör doktor Bine- Sangle — Haydar Rifat Bey, Menbaıdır yakında veşrolunacak — eserlerinden İstanbul Üçüncü İcra Memurlu: Satılmasına karar verilen muh- telifülcins kıymettar kürk ve kürk çülüğe ait parçalar 7 Mayıs 934 ta | rihine rastlayan Pazartesi günü bi rinci açık arttırma suretile saat 9 — 10 arasında İstanbul Kürkçü | çarşısında 22 No, lı dükkân önün- | de satılacağından talip olanların mezkür gün ve saatte mahallinde hazır buluancak olan —memuruna müracaatları ilân olunur, 2338 HABER Akşam Postası Bar öi İSTANBUL AN-İf, KARA CADDESİ Telgrat Adresi: İSTANBUL HABER Telefon — Yazı: 28873 — İdnre: 24870 | Halihazırda Avrupada kadın ve erkeklerde rağbet bulan biriyan- tinlerimiz saçları yatırır, parlatır sporculara tavsiye 35 kuruş. Deposu: Eminönü Necip Bey Istanbul Posta T. T. Baş Müdürlüğünden; Vesaiti nakliye için alınacak olan 6000 ilâ 8000 kilo benzin münakasası 10/5/934 saat 14 de talik edilmiştir. Talip olanların yevmi mez ü da Baş Müdüriyette müteşekkil Komisyona müra- caat eylemeleri, (2191) ABONE ŞERAITI Do 8 86 itaylık Türkiye: 90 200 480 810 Kırş. Kentbir 130 375 100 1200 ILÂN TARİFESİ Ticaret ilânlarının satırı 1250 Rosmt lAnlar 10 kuruştur. Sahibi: HASAN RASİM Neşriyat müdürü M. Gayur Basıldığı yor: (VAKIT) Matbaası AAT HABER gazetesi El yazısı tahlil kuponu isim . ' f & hD Orü tabit çiçeklerden istihsal edilmiş kokuları haftalarca sabittir, Gram- la satılır. Deposu: Emî_nönü Necip Bey

Bu sayıdan diğer sayfalar: