19 Mayıs 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9

19 Mayıs 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hususi muhabirimiz mektubumda Adana| d arilerimize tanıt- dana hapisanesi ipuslara ders gösterilmekte, çorap- Wiik, kunduracılık, marangozluk öğretilmektedir Ni İ hapisanesinin içinde marangoz atöleysi nelerle ile yeniler gün ol a a 90 çit çakartılmaktadır. “| başı af kanunundan lacaktır. Bi .İ mı aftan istifade ederek Bu; an mi muş” dersele devam olu- yiz rmdan bir kıs- taştur, rami NO “3 dairesi ka > m Halkevi - tarafın - a, aktadı ir. Sin İmalâthanesi “e resinden, halit e Memi başla 4 “N m | tan pere kısmma iki mah- rü - | lenler tedavi edilmektedirler. “| ciye kadar etüv ihtiyacı belediye “| reviye hastahanesinin etüv maki - sımda evvelce elli kişi çalışıyor - hu, Umumi af üzerine bi m; tahliye edildi. ie 250—220 çift, ince ve iyi iplikten izlendiği ka l günde Kunduracılık Bu kısım da faaliyettedir. Usta ul istifade ede- rek çıktığından şimdilik bu kısım da Sinop hapishanesinden gönde- rilecek iki nduracı eya bu kısım faaliyetini arttırmış o Marangozluk Bu kısımda çalışanlar evvelce unların mühim bir kıs - ktıl. gider kendim Banker Insül ne âlemde ? Amerikalı müflis banger İn: sul'ü Yunanistandan İstanbula ge- (Maiotis) tiren Yunan bandıralı şur ve halleşirmiş: Kaptan Musu ris, bu konuşmalar peüsiede İnsulün samimi bir ada; kanaatini hasıl etmiştir. Baliğer bir gün demiş hiz Amerikan hâkimlerinin âdalet ve itaraflığından emin O olsaydım, teslim olurdum! ,, smimiz banger İnsulü Ame - rikaya vardığı gün sivil polislerin nezareli altında hapishaneye götü- lüşünü gösteriyor. Tayyare Filomuz AL 1 inci sayıfada) bir devir yaptıktan so aat do- kuzu on geçe üfeklarde'i isybalda eğik! bugün öğleye doğru İstanbul üzerinden geçerel 12 ile bir arasında Eskişehirde o -| Tayyi lacaklardır. se e Eskişehir, 18 (A.A.) — Mosko- va seyahatini mekle ii re geldiler, Hüvekik yö O fıtmalı olmasına rağmen on bin- lerce halkın çoşkun tezahüratiyle karşılandılar. Meydanda ken - dilerine şehir namına bir heyet is- tikbal ederek buketler iaktim etti. | rak Porsuk otelinde alıkoydu. Şe- imes 2ösirinilikrbir ii : akşam ziyafeti verdi. Halkın se- i bürrü di icki Karagöz Müsameresi 25 mayısta Karagöz gazetesi : müdürlü- ğünden: İstanbulun ( eski eğlenmele- rini toplu bir halde göstermek üzere tertip ettiğimiz müsamere; eden saat 13.30 da Bükreşten Dn inç dir. on sekiz Cuma günü için ilân edil » Müsamerenin; tam es emmeli; yet .. — ancak 17 kişi çalışıyor.Ma- rangozhane, iyi, temiz iş yapmak- ig tanınmıştır. . Yakında Sinop - mus (o gelecektir. £ Hapishanenin marangoz! kak kısmının yaptığı iş- lerin ucuzluğu, halkım O rağbetini Ki lke Revir Hapishane içinde 15 yataklı bir de revir vardır. Burada hafif hasta olanlar, hastalığı şüpheli ü Hastalıkları ağır olani ar da li gün bö kısımda 11 basta Sed vw makinesi Bundan bir ay everline gelin- tarafından gönderilen emrazı züh- nesijle temin edilmekteydi. Be- ii bir isim kazanı hediye etti. kinesinin de sali yeltiiitniiği tahsisat ile tamamlandı ve yete geçirildi.Bu etüv makinesinin mahpusların elbise ve eşyaları te- ii gibi kazanda bulunan cak sulardan istiyenlere de veril- mektedir. oMahpuslar (o bununla | emerler yıkamakta ve o ha- mam adırlar. aglahananin kısımları apisa: inası üç kısımdan ibarettir. Bunlar da e Altı büyük ve ibarettir. Bugün bu kuğuşlarda 300 mah - pus ve mevkuf lr i bulunan bu kıs) Bu kisimda 6 halâ, 2 hamam, 1 güle ve bir etüv makinesi vardır. Evelce hafif ceza salik 17 koğuş vardı. Sonra b daha ilâve edildi. tr. koğuş! eza kısm vlularda mevcut su tu- lumbası mahpusların her türlü su ihtiyaçlarını temin eylemektedir. u hapisane erkeklerin buluh- dukları hapisaneden ayrıdır. Ev- kaf dairesinden kira ile tutulmuş iki odalı bir binadır. Burada bu tı Burada ül? 18, yd arasında 18 k çocuk vardır. Hulâsa Adana hapisanesi, mıh- puslar'için faydalı bir bilgi 7. haline ifrağ olunmuştur. R > zaman işlemekte ve feyizli mesai göze çarpmaktadır. Mahpuslar, cümhuriyet müd- ünite Münir vehi ü Hilmi Beylerin a'âkalar İs an, sık sık hatırlarını sorma- armdan, kendilerini faydalı sa- hal 1 11 A BER Ankarada mektep- “İlileridman bayramı; Ankara, 18 (A,A.) — Ankara mekteplileri yedinci idman b bu sabah Gazi terbiye enstitü- ştiğimiz hazı iklar > mink ire o nun için müsamer ma- j yıs cuma günü saat — Te- pebaşı özetini verilecek- tir. Okurlarımızın almış olduk-3 ları biletler tabiatiyle muteber- dir. . sü sahasında yapılmıştır. Merasi- me saat 9,40 ta başlanmıştır. Şenliklerde ey vekili Sara- coğlu Şkrü, Mi vekili Hikmet, milli müdafaa mi Zekâi, ea büyük rütbeli bir erkân, buslar, sefar aa men: nsubini ve binlerce halk hazır bulunmuştur. Evvelâ bir geçit resmi 7 ak ir bando merasime iştir: i yordu. Geçide kız lisesi, ya or- mektebi, İsmi ız ens- ttüsü, allim mektebi nin in talebesi iştirak adliri Geçi Mi ikten sonra kız mek tepler tankla sahaya gelerek m net Paşa kız li jimnastik muallimi Zehra Cemal Hanımın i- Ecnebi nelik 400 Er, 100 Er, 6 aylık 2 » 1450 8 aylık 40 sw 1 aylık 180 800 İLAN Ticâri “edi ilân -sayıfı timi 0 kuruş aliya N e peki va Kuruşa ke çıkı Büyük, fazla, ön ilân verenlere ait yrı tenzilât vardır Best ilâinların bir satırı 10 kuruştur. KUÇUK İLANLAR daresinde muhtelif beden hare-- ketleri yapmışlardır. Ve pek col alkışlarmışlardır. Bundan sonra Mim Vİ erkek mektepler talebesi Gazi ter.) bi Mükiyedi ce minnettarlık hisleri duymakta- dırlar. m yapılan eserler de bu iki kıymetli memurun ço! yük himetleri vardır. Hüühinesin bir atölye haline ifrağı için çalı" şan Münir ve Hilmi Beyleri tebrik etmek isterim, fesörü Nizamettin Rıfat Beyin ida- resinde idman hareketlerine baş-- lamışlar ve burada talebe üç def: Gazi Hazretlerinin ismini yaşa 'ni- dalariyle selâmlamışlar ve bu ha- rekâta nihayet verilmiştir. Merasim Gazi terbiye enstitü- sünde geçen sene açılan o yüksek Bir defası 80, firi de'ası 50, 4; detası 65, mmm mamanın anama dereceli beden terbiyesi şubesi ta- lebesinin harekâtiyle nihayet bul- muştur. Bu harekât bu seneki An- a “iie meçliklenin en bariz hususi- rin yaptıkları hareketler © büyük bir alâka ile takip edilmiş ve çok alkışlanmıştır. A A int lll vömii aymipilikimimekn

Bu sayıdan diğer sayfalar: