27 Mayıs 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

27 Mayıs 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TES AY ERA İĞ a — 4—VAKIT Ml ve Düşü e” eman devam ii ameliyesinin fiziyo- bei 1öjik ikiler pek iyi bilmiyö- ruz. Yalnız okunan şeylerin, ve 27 MAYIS 1934 Afyon satışları | Gelik kitaplar J okumak suretiyle kam giren İnhisar idaresine Japoü- nmek, fikirlerin mutlaka < “düş haline gelmediğini e tecrübe lerimiz ile anlıyorü; yı Mideye girer yakin lerin yadari sipariş geldi Muhtelif Avfupi melek. rin v it birşekild. molâbihbesi â için bazan iki, Si tahsin edilmektedir. e. iç, beş saat geçmesi icap eder. üddi tl inik dm bi kri n ğ Jarda bir takım ifrazat olur. av. Si yolu ile ak ciğer- rışan diğer bazı mâtdeler ie Z imtizaçlar olur. Okumak suretiyle kafay: ren kirlerin İrma bilmek için seb: il ve terkip srt — edilmelidir. Bir fikit zenci muhtelif halkaları üğelidnk b rdâfi tıki rabitalatın cesi anlaşilmalıdir. ile yeni fikirler kafada imtizaç et- melidir, Mühtelif reel mma le birlik yürümez ise dimaği iz ya hiç olmaz, yahut pek az olur. öl istifade ekeni — 2 yeri yi bulamaz. bâzi seler o var * dır yi Hilar alimi rinda az çok ifitizâm Vâfdir. Bu fibri ist olan bir kütüphane gibidi ir. Bu â- dam bir sin müellif ve kitap isimleri sayar. Hattâ bu kitaplardan par- çalat dâ söyler. oFakât gene bu Kimse öküdüğuridan tamamiyle is ifa, şeylerin Mühimlerini, #ülüim ol- muıyarlâtıidan ayırirlâğ. Kafalı lârı fikirlet üzerinde meşgul öl lâr, Bunlari hazmedinciye kadar ri İğte bu tarz, ökümük kileri tihin. efi faydalısı ölâtak esine mesi ika ve mia yapilmıştır. Unu turucu maddeler inhisarı lar Söylemiş a ve Amerikadah seke hazır * 5 leri toplanma yare de tespit slilriş ll “Ya kında er başlıca afyön mihtakalarına göndereceği- dimi ile; rası li arem! mahöulünün kıymetini ma faz etmesi hususunda icap eden ted - birleti almağa başlamıştır. Avrupada stok miktarı bitmek e olduğu için; (oyakında satış —— bir hayli artacağını u- ai idi bi fabri- ekirteli genini, iii uğ- safhasına intikal degil Ham kartel ile yâpıl- olan yeni müzakerelerin ne — göre lehimize olarak hal- ledileceği haber verilmektedir. Reşadiye caddesi de çimento ile yn rakya ile Hacı Osm aki yolun Sin ile in- şa &dilecöği yazılmıştı. Malzemesi çimento fabrikaları tarafından bedava verilen bu yol- dan bâşka ağ mii in ların .t&berrüü ile. Em Sirkeci ârasındaki Resmiye se . desini de çimento ile yapmağa ka- Tar vetmniştir. Reşadiy& cleni, en işlek gü- arsam biri olduğu için gi - efito ile inşa edildikten $oni İinacak neticelöf& göte ez bazı sömtletirideki bir dad- deler de çimentodan inşa m : cektir. fa a“ Hangi taddeleriri çimentodan yâpılacağı sonra kararlaştırıla - caktir, i —o—. Mübaşirler cemiyeti > e bir ce- t kurm üzel rim ö | ma ki cemiyeti kur iiaktan Em bir yerim sandığı tesi araların e yakit aileleri b talananlarâ, her hâfiği bir sutetle paraya ihtiyaci olan'ara yardım ektir, İstanbula iki yüz kadar mübas $ir vardır. tin üsühmek; map kat okuduğu syle hamil İçin düşünmiyen adam hemen hiç okumanış gibidir. Okumakla ka» faya siren fikirler parça. bohğas svg muhtelif kumaş parçaları i birbirlerinden ayrı yâmalâr halinde kalmamalı, her fikir par- çası diğer eski ve yeni fikirler ile imtizaç derecesinde iğ Meh et ASIM müdürü Ali Sami Bey şun- ki tir; n bayr| dan “ Bedavâ mal buldük alıyorduk “Suhulet,, hüüntans sahibi Semih Lütfi Beye ait bir çok kita- bıh, bir lid çalındığı nokta- sından yapılan tahkikat, geçen - il klirid b ' Bulgaristan dart hükümeti a, Bulgaristanda M. Mu Bir şikâyet Bir Hanım ra taştan yaralandı Sara, Br Bozdoğan kemeri altından geçtiği sırad ali yukardan atılan bir bie bale Kral le Sultanahmet iin sale ceza) daniştı tikal etmişti, İstanbul üçüncü deza mahkem. sinde, dün dâvâcı Semili Lifi, ve ve ili Haydar Beyler, dâvâ edilen - a mevkuf Vahit, mievküf ol - yan Niyazi Efendiler hazır bu < ER « halde mühakemeye baş lanılnrştar, uhakeiie adi ME ah doğruya ee di hit af ligi, mahe çekil vam de itiş... MA mi, bununla beraber ki bi ir müddet sonra am derenin, sıktığını öylemi RR ie Har e sanagin eri sufe « rek; kitaj pla - rin bir listesini Verthiştir. Bu lis - tede çalınan kitapların mk sa yısı yazılı Bülunuyordu. Hepsinin 88 lira olarak ka de - e bunları şimdiki halde ba hafifçe Me F Pole hâbârieti sammamçımmamamcarmnn | Kardeşini yedi yerinden | biçâkladı Gerek ait eünöyde, bir > sırtlarında 6 numaralı| hi evde tütün amelesinden Hâlil ile al! karısı Hasibe ve an- nesi oturmaktadır. Hasibe, kocası asker bem uncâ le ile otur « mak emi ve ayni mahallede oturan annesinin yânına gitmiştir. Hasibehin Kbcnir buna kizmiş, karısın kendi ahasıfih evine ge *İ Kralın bü maddelere muvafakat etmediğ ne - kr kini eye ŞE VARMİ i kaza a ime aye geçen kii reç 3/5822 numaralı kamyon is- mi Hee 15 yaşında vir kızı ağır surette tram Şoför Feyzi yaka - aritiğtir, ile birleşmiğierdi. € dımı olmasaydı, bu gruplar” j d ... en İhsan Be - yin ANLAM İL bir ötöfhe- bil de yötgüficı Davut Ef&fidinin yanitida çâlışin Ömer Efeiidiye garpârâk bâşindâti yürâlâmiğtır. Yaralı Cerrahpaşa hastahariöğin& kaldirilmiştir: emanet dairesinde saklanıldığını söylemiştir. ava edilenlerden e efen- di, şöyle cevap vermişt — Şimdi bik di iğ ökkâ ile atiliyor. Hattâ bir mâtbaa 77 e liralık kitabı, gayet ucüz fidt- le töptah sattı. Meşhur, iş imzali muhafrirletin yüz, yüz elli kuruşluk eserleri, piyasada on, or beş kuruşa satılıyor. Dölayisiyle, Bu Vahit &fendiriin baha bir kaç küfe kitap getitip satinasından hiç şüpheleninedimi. inukâ - bil Me pâra; otuz; kırk lira“ I ie Çâlmaktan süğlü el efeiidi, bu mi Ft endideh al- dığını, bazan ardi —. ik külla: rılan hdâfâ in de son re örülmü: deki dâir ei ba kaldı İl Ne anlatmış, (sözlerini şöyle bitirmiştir: — Bödava mal bulduk, âliyör - ! — Senin evvelden malhikâttiye - var mı? hırsızlıkta Mahköme & Köyalisi ii eden Bika, üm Bi ikmet : Böyleh Ahmet, indeki dad Mei hakiki Beyoğlutda öturüli 44 yi anlağılmış değildir” dâ Pal Pa Bürsalı Salik 1 al di Eyüpte Akürçöşme Sadieilde Çeili Bortlafikii dö- aktaran bit kenâtâ yığilmiiş ölan topraklar üzerine yıkilmiştir. İki âmele toprâk âltifida kâlmişlâr ve hafif surâtte ae lafdir. Söndütülen a ei bakin barok eti Bull burtuh intizanıma delâlet “e Kasımpaşada Dört di da Balaban hanında kl medin manğalından sıçrayan e vılcım yatakları ee ise de çabuk söndürülmi Za kiz in Rİ tma mahalle « vidi Ali Rızâ efendinih kapısı ö-| nüne bir aylık erkek çocuk bıra -| ” kılmış ve poli#'târafından darülâ «| cizeye mi mişti Kuz — disesi 3 şaamiuru MU Ye rn ve Hüsnü Beyler ale Şirletde, eğ Ödün tabalt, «| SE çağırın?” sinde bif arsada dilemek olar ığtar. çi Kâlimi e diğağtiye bâş çâvuşlafindan Ah - W albaamiza 9 gelen € ia gelen eserle” pe bü davâ, şâhit — jgariste 2 N emil kii komiler Şeref, net dfendiyd âit kuzuyu. çalmak MAtİ maz Hürreiii, sütmü #eşhul ha: iz 4) ah e faber inde yaktalâfiriğtır. yi “e ML ' var yi gi Belediye bütçesi hı Pho 19 Belediyenin. 934 aça ubbt Kiler: isimli tibb hez ser neşretmiştir. 170 sayıfa dava ie de sorguya çekil- meleri için, muhakemeyi dokuz ha| ziran saat on dörde bıraktılar, ni Bu tadilât ini için ve — Ankaraya gönderil: mişti şekil ve 26 adet tabloyu e e eseri doktor a hot sean e 5 # Del ey e İE

Bu sayıdan diğer sayfalar: