27 Mayıs 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

27 Mayıs 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

adyo derslerimiz ta a Radyo amatörü kattın Radyo mütehassısı- ders- lerine devam ediyor fn hafta bir Iâmbali —Kön- ir makineyi e ğinde mütehavvil bir tekerrürden i lambalı ve bir Trans-! başka birşey olmaması itibarile bi- | “tör lü bir makine yapacağız. | ze aradığımız tülü im re b “e. aym doğru ve da-| havaya attiği atiirsldri zevkle vakit ve alâka gös- pi ves ladık. Yalnız bü pek| ır. Çünkü lâmba iki-| kolağği il Mâlditemiğii bilerek: larımızı dolduran 'muzik. ahenkli: İnci vgteki irsaliri |“ aşi 'eski bir ailenin kizlarıdır. E- şında “piyano “dersleri ağ Raduoda dinledikletimi İnci Hanım Radyoda söyliyenlerin eler bilmelidir? başka deni çalışmamalarınıistiyor. ülkü, Inci ve Sevim Hanımların söyledikleri ü lamışi Bere dolluresi bin inci H. Elize H. gere H. boz * | “Şefi dikkat'ed r istir | 'kârl bestel viyor hittir, İ 'kâ la ça İİ ten ei e ri bazı yn sikiyi bir. gün icin ihmal etmemiş- ve taktir ediyorlar. İnci çebi larnı maddi ve Mi Salli ol: rada ler görecek: “İ oldukça Fl sia için n bbir m nimiz üzerine orti shin bir bobin yapıyoruz. Bu bobini g: P timlik ona ü zerine saracağız. Evvelâ 75 ssargı-! “ lık orta dalga bobini sonra 60 sar- Gir Reaksiyon bobinini ve daha ne elimizdeki üç santi, İ varsao > orta dâlga bobini ile ör. a bobini arasına giren r nazaran birinci!:lâmba-| İ aksiyon böke uçlarını diğer il “$ından çıkan ucu —Trans| a | İ uçlar ile m şekili Bün —Piriner— ucların 6, dag alga lin üzere ve da babi dal! ne ikinci lâmbanın 2 le thy Li Serkander'in bir. ucı ttil gi Mi halde içinde daha ga G2 üre m müş| ter: a da 150 sargılık'uzun ale . dı 3 saracağız.. “şekil 6,, talk iii bumu bobinde dikakt edilecek bir ei ui elimiz- | , ve bugün vi sanatkâr ler, kişide r. Her zaman İnci Ha- algalar için . nımın ağzından zevkle ye - li besi T musikiye alafranka ile lamış- ayırır ve onlara daha lar ve sonra alaturkayı kendilerine| e nezih bir muhit gösterirse, daha yakın buları iişbüninei emi iş “İ halkın > kuvetli ve rağbetini ka- temiz ve un çalışma sene - ür. Eliza ke otuz altı, İnci Hanım (o yirmi a yaşlarındadır, bu iki kardeş ir çalışanların ve istiyorlar. Bilhassa İnci Hanım di; i — “Radyoda ai tefri- ki lâzımdır. Çünkü benden her hangi bir barda veyahut bir gazi- noda en az vi e yş bir radyo. ht O artık beni gi YU | bir makine temini için mü pi inlemiş, tâ duymuştur bile. E e itibarla es ned natkâr! ler nımlar radyoyu çok seviyorlar. Ve bilhassa bir musikişinas için radyo nun elzem olduğunu söylüyorlar. Fakat bugünkü şerait ei iyi bir Sant akşamın sekizine gelmişti. Se anımı dere kenarındaki diner yalnız yrıldım. Ülkü Hanımın düşünceleri beri kavramiş olan müteaddit aramalardan 80 kiw aramda iii farklar ile nra bu- Kİ N, — - Buğün yeni tarz musikide bir| Busekildi çeşi v Fim mn e EP Tanga Bö aDrie Yükün v irkayı andıran ve daima| men resmini vermedi. Henüz çok sin » & tif - a deme luis bu iki u- Bu vöüeld suçlar bik yi yoda çalışan sa: lar ayrılmalı gülle. dikenindün ve karanfilin genç olan bu sanatkâr'da diyor ki: zok- üsp da görüldüğü üzere, ı “e, o ilmiştir. "Bu | ve birçok Arup şehirlerinde ol-| yaprağından bahseden saçma $ey-| o Belki ben doğduğum zaman ys vi vasıtasile müyüz verilmiştir. > duğu gibi bu sanatkârlar umumi lerdir ki, bunlar musikiden başka olemin her hangi bir ferdi evin le - siVEl anahtar kaydığı Zaman “bobinin yerlerde inş O za:| her şeydir. Bu itibarla bi ok tarafına çekilmiş, çok merakla iş - ta | büyük kısmı devirden çıkar” Vel man hem radyoda çalışan sanat -| eski ve cok kıymetli - hocalarımız bad — bestenin notasını ya- imiş â yalnız küçük kısmı yani orta dal-| kârların kıymeti ve hem de rad -| dan iii elimin usul ve bes- ordu. itibarla. m ile ma» iy gaya ait olanı kalarak o dalgadaki! yoya karşı olan alâka daha ziyade| teler s1 ve'te- ie ye -| istasyonları bize verir. Şimdi'ma- , halk bu sanatkârları hayır) melidir. turu ka kk kadar basit bir meş a İvolüuğ, kine için yapacağımız bobini! öğ-| cemiyetleri menfaatine verilecek Gödü samimiyet ve meZa| gale idi. Müteaddit seslerle dolan ha Sy pan törün menfi u-| rendik, “şekil C teki “ tiransför-| senelik bir iki konserde tanımalı-| ketten dei. alarak eskilerimiz- liğe çalışma çağına geldiğim işti” Artı, zina | matörü de biliyoruz. Demek ki ma| dır., den bir tanesini rica ettim, iki kar | zaman basili bir vaziyette i- we ii Trans förmatör'ü öğren-| kinemizde bilinmiyen yer: kalma- i kardeş tam'manasiyle birer| deş çok sevdikleri - “Zekâi Dedey| & Musikiyle evvelâ, alafranga pe ir limba makinenin Şema! mıştır. Yalnız geçen hafta“ tertip aikiturkaciğeler. İkisi de, © eski! nin “hatırında kalsın ey rişki me- esinin den meşgul oldum ve w- keti w e tatbikatını da biliyor-| hatası olarak yanlış yazılan “reak- |ersemmersmmseemmemieNsiis. lek,, isimli eserini çaldılar ve sÖY-| an zaman piyanoda çalıştım, Kar birincilâmbann p- lediler. Zevkle dinlediğm bu e- fi her hangi birinin vü- yorum. Makinemizin anten, & My “Şema4,, oku- m“ b çıkan tekerrür Pie yerli yerine bağlayıp o reaksiyon es Mi ün Premier'ine girdi ve) kondensatörü (Otamamen. kapa- / Ni >” diğer . m ie rak hoparlör ve cereyan sai Sağ A zaman anten aplik üze- 00 lük k les pe ro sahai mık- | oynatırsak hoparlörden müteaddit m imei | düdük seslerinin çıkması lâzımdır. 7 Re Baki di LERİ mık-| Eğer makine bu “düdük seslerini li, yn Sekander me vermezse reaksiyon kısmında “bir mi bularak Elektron mik yanlışlık var demektir. Bu yanlışlı- pis im atladı, ve Primer'e girdi, | ğın tashihi için reaksiyon bobini- ikin, birinci ci lâmbada olen) nin — ve Amr siyam değiştir- Wi i Ne imbanın Freman'i üze-| mek lâzımdır. Aksi takdirde ho- anan atomların ciikeidü| parlorda e bir ses Simikiybdiğ İNEN tâzyikile ikinci lâ âmba:| m miz gayet tabiidir. Mağazalardan na atladı, ve burada da) alacağımız lâmbalarnm (birnicisi ti na 0 olduğu gibi yani dedektör lâmbası “A, 415, kte e “apaklık vazifesini tabia| ikincisi yani — yn — eri, Nİ » ikinci lâmbanın plâğı| lâmbası “B. 406, i ve Hoparlo-| retlidir. Terini de a Na vi aton bataryasın: : 6,, yani bir. uumara ve İşa - “gi : e altı diye araymiz. N ! Bu dersimizde iki lâmbalı ya" Nü plâğı n | Per ünü— bir makineyi bitir- : ftaya üç lâmbalı ve gen: — Rantünü— bir makine yapaca» ğız, : , en a a” ge - | kb akn istihale ile tt) Ive nihayet kulak » siyon kısmını tashihen tekrar vi Radyonuzdanşikâ yetinizi bildiriniz Radyo amatörleri için açtığı-? mız derslere devam ediyoruz. Karilerimizin ellerindeki maki- neye ait arızaları, akıllarından een tatbik etmek istedikleri rübeleri ve mike © deni en cuda getirdiği bir beste gene biz kardeşlerinin tenkit ve tashihleriy- vim Selim Hanımın fikirleri| |. karşılanır ve o eserler gene bi- Hanımlar heyetinden Sevim Se-| zim muhitimizde kalırdı. . Bu iti- lim Hanımı Kuşdili rey barla ben doğduğum Gini mütevazı bir gazinönün sal ir musiki içerisinde boğuluy: köşesinde hemşireleriyle sd — Mikrofon ai iğ e rlarken ( buldum. > vim H.| hissediyorsunuz? ik: serin lie çıkış farkını dü- şünerek ayrıldım. Se ge eldiği | kadar edeceğiz. Yalnız. mühterem. ka- dek adedini, antenlerin şekil ve de? Jadığmı ve nasıl devam ettiğini, ie et makinenin çalıştığı ye- tesiratı * elektrikiyeye karşı aziyetini açık bir ifade ile yaz- maları lâzımdır. Bazı arızaların da tamiri için makinenin tetkiki ve Kay bakılması icap edebili n içinde lee gün- leri a 13 ten 18 e kadar mat- baamızda “Radyo sayıfası,, mu- ofon eş ilk his- Tasi bir sanatkârdır. Mus settiğim şey helecandır. Maama - kiye çok küçük yaşta keman — ile fih bu helecan bir İli neşet ae sonra 2 ele 9 tercib| etmiyor, yalnız kuvetli bir ürper - d hdi imi Taganni ile bir nedir meşguldür buçuk se i tarz Mr ğği sizde-nasıl > > ye- bir ii, e rkiyo undur. Sevirn Hanım'da İnci H.| ve saat meselesidir. m öyle gibi radyoda çalışanların gazino *| zaman olur ki Yahya Efendinin da calışan sahatkârlardan ayrıl *| bir eserini ve gene öyle bir zaman masmı istiyor ve diyor ki: olur ki “Faiz, Beyin oynak beste» pkk inledi gi ciye kadar sesi çok güzel olan bin-| O — Arkadaşlarınız radyoda çalı” lerce hanım vardır. Fakat bunlar| şanların m istiyor? kendileri icin çalışma yeri bulam — Ben de tam mi aynı fikir. ei Çünkü ictimai vaziyeleri| & m, Yalitız musikişinasların az- azipoda müganni lr ve bu fikrin LA tatbik ol hartirini aramanız lâzımdır. KELİYTİLTUTUNNİUL dak çalışmalarına müsait de-| madığı kanaatini veriyor. ğildir. Radyo çok nezih bir mu - Nebil Vi labildim. Tevâzuun “en kuvvetli i ği

Bu sayıdan diğer sayfalar: