6 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

6 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

seti inin İ hulâsa ol uz ki Bö İN 8—VAKIT GHAZİRANISMİ ... Nâkleden : Selâm Malüm, bir şey söy "ar İn için iy e ena bir » Bi öğ - © Tenmek yorum. ür ğin | beyefendi Bu Sa, bu m heyecan - | dan titriye m peri ie | denberi çektiği ıstrrabr tasavvur «ti. Kocasının, bir ada, fe- il sezmişti. ie bu derece kin bağlıyan bir adamın . hatırası, o m şahit olanların gönlünde iz bırakmıştı. Selim, annenizi ei bir | hayat süri rüyordu. A: | Yotlardı. Leg ma peri | zı bir çıkarır, | Ak Naki, ii mektubu uzatır: | ni intikam. alabiliriz eçini - lunu kucak- insanlarla mücadeleye gir mekte ne mana var?. derdi. Bıra- pm allahtan bulurlar. zeçi gelir ert nı mi?,. Başr Be e 5 — İaderden bile intikam bekleme. kaim Ni Nâzım cüzdanı kapar, ye e iin Frm uzayıp git- Mesine sebep Diye zmn apar ini bir ii daha, eş i Nakiden bah - görünce, . bütün kini © Yehiden kabardı. Ali Nakiye kar- fakat kadına me Vaş bu zihabı zail olmuş ve ka- na a daha derin kere besle- eye amm Hele artık ka - İm mas dürüst lm Ümmiye ne getirm z, Selimin, a kar- e Sebe döğil'- i . F e a doğuran bir mu - Şi U şeyi Her İk dini tart, sözlerini tarttı, Maki ded, elim bab” A beyden bir alacağı vardı... > Kocam borçlu muydu?. Si Babamın evrakı ara - agi mektup buldum. we ek istemediğini sezdi. akıt'ın Edebi Tefrikası: 76 MA A 'Baba-Oğul 2 çok mühim bir hadise var, ki bil- diklerinizi söylemiyorsunuz. Ben- den saklıyorsunuz?. — Ben mi?. — Benden hakikati sakladığı - nıza eminim. Birde; bir, Selim Nazıma bir itimat duydu. Gayri ihtiyari, a lan yarasının kanını akıttı. ıstırabı, uykusu: fcaatini anlattı. Kırk yıllık bir dostu ile konuşur gibi konuşuyor, yy yy yy a Haftası İştirak müddetini yirmi gün uzattık Gazetemizin gençliğe ve bil giye hizmet ve gençleri çalışmı- ya teşvik etmek sadile ter»: tip ettiği “Talebe Hekav 18 - et bul- alaksine yi bilgi şubesin- üçer sual e a in 31 May ıs akşamı gönderi sims ni ra tik.. Biz ise talebesi bize gönderdikleri mektuplarda, mü» bal i yi tani gence, her şeyi söy Kiyebilirim gibi geliyordu ona, Ve söylüyordu. — Ortada işlenmiş bir günah var beyefendi. Bu güi ga ceza - smı ben neye çekeyim?. Dak - Bu ismin lekesiz ve isim oldi ğu-İ$ iyim. a, lekeli a isim sitili” Yeke hi ek Ali Nakşi kendinden çok daha i-|$ n bu rağmen, imtihanlar Mer bunun kendileri için müşkül ol- duğunu bildirmişler, cevap gön: derme müddetinin biraz uzatıl- masını istemişlerdir. | Biz ta- lebenin bu arzusunu makul ve, yerinde bulduk. Onun için, im- : tihanlar dolayısile suallerimize ha ir meme laylık göstermek, hem de ğer e “ nee, mefendi.. liga bap diyil değil mi? Hak nız var. Sizinle ilk defa konuş- ra halde, kimseye söylemiye- ceğim geyik; en mahrem hisle - rimi, en sk a size söylüy payım, Nazı kil Ali Naki rün esrarı yalnız siz biliyorsunuz. Selim Nazım tereddüt ediyor - “ g” lemek, her şeyi anlatmak e- GliREMi Söylemesi, anlatması da lâzımdı. Hakikati Pire bu kadma yardım etmek demek - ekti. Fa - ver derme müddetini yirmi gün uzattık . ua şartları mü sabaka. aya kız, erke k sabakamıza cevap kân hazırlamak ii mür gön y lirler, Di için “Ti alebe Haf-. tası, günlerinde, Mi ita yanmda neş Tük kuponun cevapla “birlikte bilmiyen bir Ra yaralamak dem: yal yalan söyledi, daha doğ- rusu bakikatiğ bir kısmını söyle - — Ali Naki beyin babama b vermek hakkımı verir. nları eksik veya Ne ku: ipon m imeni olanlar “Ta- ate Haftası *, günlerine ait yedi u vardı. Borcunu ödemedi. Ba- bele arasındaki rabıta bundan ibarettir. Bundan başka bir şey Hilmi b fendi — Sahi mi?.. yok mu?. — ie efendim. z evvel bir mektuptar ay Bu mektubu göre- bilir miyim?. — Sözüme ie etmiyor mu - sunuz hanımefendi — Eğer böyle bir sa kocam borcunu derhal £ ödeme- rem Başka bir şey mektup var- Naki beyin borcu, kanu nun man de değildir. — Anl: — Kumar borcu. Selim sustu. Fazlı Poleni Muallâ, gencin göz çen baktı: i namus borcu.. Lütfen mektubu bana veriniz. Ali Na- kinin alacaklısı ben olayım. elim ONâzımm O arkasından mir EZ ses duyuldu: — « Beşi alacaklım mı olmak v Selim döndü. Male elle - rini ceplerine sokmuş, Ali Naki uruyordu. Selim bir kere daha sarardı. Bu adamın üstüne atılmak, onu tokatlamak arzusuna kapılıyor - du. İster doğru, ister efsane ol - | sun, babasının beyni parçalandı - ğı zaman, bu adam mülevves bir > Babapızla kocam arasında rol oynamıştı. mızı idarehanemizden tedarik edebilirler. Her talebe yedi şubeden hir d 3 riyetinde değildir. İstiyen bir bil gi şubesinin suallerine in gi vermekle iktifa edebilece; verilecek mükâfatlarımız da ay- rıdır, Gönderilecek cevaplar Gönderilecek cevapların o ve Ha ziranın am kadar Ri rilmiş bulunması şarttır. baka Meded Temmuzun ik haftası zarfında ilân edilmiş o- aktır. z Cevaplarlâ birlikte birer fo- rinci derecede cevap verenlere birer yazlık kostüm, ikinci dere-: cede cevap verenlere birer kol saati, üçüncü derecede cevap verenlere de birer ayakkabı he- diye vereceğiz. Bundan — onuncu dereceye kadar cevap, vere erenlere de ayrı hediyeler ve- gönderilmesi kifayet eder; ediz! iz aliba ni de idi. kupon yalnız bir bilgi yi Yük değ e Teceği; e Lg yy yy (Devamı var) imtihan talebeleri birbirine kattı Sonra da imtihan günü salondaki ihan, ce insanım haki -| tahtaya şu beyit yazılırdı: katen kalbi seir. Hele böyle — Mae şiddetinden dal. sınıf geçmek korkusu de olursa..| galan deniz, hâkipayı âliniz- Bizim zamanımızda imtihanın, den ran numara isteriz.,, verdiği korku ne ise şimdiki ço» Şimdi her şey değişmiş.. Biz cuklarda da korku o kadar.. Bel-| Zamanımızda imtihana edi ile ki daha fazla... | başımız önümüze düşük seyi Çünkü biz her yıl imtihan ola| Şimdiki kahramanlar blâkboto: olan va Halbuki imti- hanlar yılda bir kere ol - duğu i in LI fazla oluyor. ... olacakmış deyin « ce herkesin Beg'öni kaçtı. İstanbul erkek lisesine doğru Perşembe sabahı 7,30 gidiyordum. Bir de baktım bizim! runda üst kat, alt kat talebe ile meşhur Celâl hoca... Karşıma| dolu. Bir tarafta 6 kişilik çıkmaz mi?. grup tarih, coğrafyaya çalışıyor « Muhakkak imtihana gediyor -| lar.. Si Gayri ihtiyari kalbim çarp - — Ahmet be.. Bizim muallim 1, Belki Mr Kalina eder diye-| de amma Ni az ha... o Tarih m selâm vermekten bile kork -| grubundan 75 sual var dedi. — “ 1 lıma “ İstanbul geldi » Zira i nız tarihten 75 ere em ol imtihan oluş yal — Onu sormazlar bei O kadar lâfı muallim söyleyinciye kadar... ından bir — Babamın arkadaşı söylemiş denbire fırladı, Gözlüği dü -| Bu sene tarihte Türk devletlerin « zelti. Dudaklarını ard lala den soracaklarmış.. oynattı. Bunun ne demek oldu — Sormazlar diyorum sana .. ğunu çok iyi bilirdik.. Sen “ Periklisi anlat.. — Eyvah.. Sıfırı aldım. .Deme- lin gâvurundan bana ne... ğe kalmâdi.. — Ha.. Sen KE gâvur de — Hususide kaç almıştın, diye! de a bassınla; e sıktığı gar ii ri taraf ta dün yahudi çocu » itabını al- a ere m” 8 vee cl davasmı pm da ets - Muallimin bu döhyeri ilem korkudan 8 min ve6 dde Celâl ho- vurdu, gözlerini ii Üğüğ yürür gibi: in m. olsan sana 6 numara verm Çık dışarı... meğe uğraşı ar Amma hâlâ Göreceli si kızdı: — Aptal oğlu aptal.. Buna Türk çocukları eşşek davası diyorlar ep .. olur! Ky İsli in üst Birler salonu doldurmuşlar... Hemen hepsi de Pi maki bl e re Sininis, e Vs kısı mahrut, emer İmer baş- ka bir şey duyma Hele Gal isi adı ile sanı ile mahşer günü, aba günü, Rumca, iğ ge - ce.. Fransızca, Almanca, İtalyan - Sırpça arca, herkes. bir — Bir sual daha soralım. kov.. dedi. Neyse, bu sulae cevap verdim mi vermedim mi bilmiyorum .. Dışarı çıkmak için © dizlerimde derman yoktu. Tutuna O tutuna yeri e buldum. Sonra bir de örn. Öyle” o bu ii bizim İm - “cali hocayı inilen yn öğeye çekilmiş. Her dil var, Kız görünce bu ; aklıma geldi. Gük| erkek karma karışık. Be düm. i vucudiyle koridorlarda dolaş - — Çocukları çok sıkmayın ba - iri tıkça il gireceklerin rengi ri., Diyecek oldum. Fakat sararıyor.. Nihayet sınıflara giril- boldu... di. zo o çok - Konferans salonu doldu.. Her - Muallimler E eski muallim-. keş — değişik sırada r., İşte tarihçi Muhsin Bey.. İşi b aşlar öne düştü.. Burada boksör- te te Hakkı Süha Bey.. Celâl Ferdi, | ler, ars görele atletler, Lütfü Beyler.. Diğer mekteplerde| hep dolm nefes a- de Tahir Nadi Bey, Sabri (Bey, me re numaranın Ramiz Bey, Baha Tevfik Bey, Ha-| kurbanı, başlarını bi üşler, s0 - şim Bey, Halim Lod J anca| ruli suali bekliyorlar. muallimi Besim Beyler.. Faik| » Saailer soruldu. Ri e» Şevket, — Beyler.. tafa| nice, Yahudice i buçuk Namık Bey. Ticaret mektebinde hey lisanı kesildi. Salonda çıt Ali min ani Etem, Nejat, Ra -| bile yok. sim Hilmi.. | — Kalemler oynadı.. 3 numara ile Galiba bunların numarası pe Pe başladı. kıt olduğu için mümeyyiz seçil - , mişler. Her imtihan böyle oluyor. Va » Maamafih a muallimler bil -! | silsin verip çıkan; hassa sakallı eski muallimlere ta; — Gazeteciler ler bizi korkuttu- emi aş Br Allah 1 lar.. Diyorlar, amma. henüz kim - numara vermi' senin numarası söylenmedi. Zaten e 3 i fazla| Atlayanlar, atlatanlar, dönen * istediği yok ya.. Sınıfı geçelim de| ler, (çakanlar).. ( (takanlar).. An- 4 numara muallimlerin olsun, di | dak aym on beşinde belli yorlar Allah vere de bizim okuyucular - n dan (takan), (çakan) olmasa. Eski dali imtihan gel - Zeki meden evvel bazı hazırlıklar alı -| (o Çakmak — Yeni talebe tabir » nır, Senenin emi bakanı m . einen Mad kalmak demek « lime talebe tarafından bir ved nutku söylenir; vi inilir : Tüküik — İkmale kalmak.. | | ei

Bu sayıdan diğer sayfalar: