6 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9

6 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 N Büyük ikramiyeyi İzmi iraişlllAZsanız ne yaparsınız? a Hasan B. yerinden fırladı, yaşa.. diye dümeşe| bağırdı ve sevincinden den zıp zıp sıçradı - ön niz ve dı m çıkmamıştı. Herkes Hasan tayyare) | Piyarkosundan büyük ay | ağını ele Bu İl Hasan bey bir tal çi Vaziyetler karşısnda kalmıştı. | Günkü yalnız eski ve çoktanberi l e olan alacaklılar mey - | , ayni zamanda barı da da kendisine mektuplar yağ- m 'ödünç,, para ekiyle ii... için Hasan bey dün ba: e ei işi düzeltmemi| Tica etti, ondan işittiğim| dibi Hasan beyin hakiki vaziye - Üni anlatıyor, tayyare piyan! asan bey de üni - | zaman n bey birdenbire e seç çam 5 ve aç den başka bir su yak basın- Mn Pele kafir edilemezdi. Hasan bey defa: “Yaşa! yaşi ik yaşa,, di - ıştır. ii gn herkes İstan be iki ikramiyeyi iğ sm una hay Mt olunur mu abii olunmaz sıçradığın ve üç defa “Ya- müz | mıyi ! arsin a sıra, Se diye bağırdığını heye - NE. Kaza; adi z e ye Makıdaki izahat sizi tamami tenvir zaya Kiba Mer Plak şlarından a Ge ve demişti ki: karmak istemişti. Fakat bir de EE ki bilet yerinde yok! Ha n bey sıkıntısmdan başını kaşr| , a başlamış, yazı masasını alt üst etmiş; Si bileti bir türlü bu lamamıştı. Aradan iki saat geçtik ten sonra Hasan beyin evi kar - lar iğri duruyor, büfenin iç yemek takmları yerlere serilmiş bir halde bulunuyor, kütüphane * i kitaplar da kitap sergisi gibi yerlerde sürünüyordu. “iğ karişık- Hasan Beyin perişan halde evin içinde aşmakta a görülüyordu. Hasan a: Er Piyanko bileti! Piyanko bileti?. Der ği köydum? ye telefon ederek: “— Mustafa, m rr kaybettim, ya kaz: sak n. pacağız?,, diye sormı yla: Mustafa bey ona pek barit bir daxla şu cevabı vermişti.: '— Kaybettinse ne azi- zim! şayet Tartlar İİ be- Casuslukla maznun ingiliz! — 9 — VAKIT 6 HAZİRAN 1934 m G5) 2 Bell | Köpeğin ateşten > tardığı bebek! Tiyatro müdürü oluyor Fransız gazetelerinin verdikle- meşhur tiyatrc larından “Ambassadeurs,, tiyatro- | unun umum müdürlüğünü deruh- Li te edecektir. “Primroz, ve daha bazı filmler-| yı günü deruhte eden birinci kadın- dır. Artistin geçn yıllar içinde İstan bula da gelerek burada trupla be- raber bir sıra temsiller verdiğini| & lar. i okuyucularımız hatırlarlar. Matmazel Marie Belli Kurt köpeklerinin bir çok işle- yaradıkları malümdur. Müt - bir zekâya malik in bu sekin den muharebede isti işlerinde istifade edildiği gibi on ar son zamanlarda zabıta işlerin en er Se sai “| lunan bagiliş tebaasından İZ xa.) <0 de kullanılmaktadır he side R İngiliz | © Şimdi ingilterede bir “köpek inim. Çü YE ; e emmi mukabilinde serbest erer si —. ödikberi tuhaf rüyalar görü; kal Kğ mii ire ey . rum. Sonra falcı kadına da bak, “Haydatlakla maznun EŞ tırdım. rape e büyük bir pa üsikter dam Resimde gördüğü - ra alaca öyledi. Her halde| © Kowal - Lehistan, 5 (A.A. z kurt köpeğinin ismi Denvett Hasan! owal - Lehistan, ) —| tir. Şimdiye kadar e köpek ayni za tatar, — . pm maznun :omün!s-| sergilerinde ve m va miherbi ee ŞE, El tin uhakemesi neticel birinciliği arasi affak rine pek m biz mile bele b ram bunlardan ikisini onbe$| olmuştur. Şimdi de bi bei yan nu kapatmı n kz. Ondan, apre ka | vEDE üçünü 12 sene, beşini on 8€-| gından eman iğrenihekte > defada klar iy . ne ve diğerlerini beş ilâ sekiz sene| dir. Onun alevli bir için- rar vermişti. Fakat 362 baret olan kitaplarını sayıfa sayı" leti bulamamıştı. Nihyet Hasan arası, v >“ İ Maznunlardan yalnız ikisi beraat fa açarak baktığı halde gene bi « etmiştir. bey ren? meseleyi karısına © — Sevgili karıcığım, a: nacak olursak, evimizi, eşyamızı nda hapse mahküm etmiştir. den nasıl meharetle atladığını v ve yangın merdivenini de ne büyü bir dikkat ve itina ile inmekte ol-! rması emredilmi Köpek bu emir üzerine merdi- veni ens bebeği ağzına almış ve tekrar merdivenden (inmeye muvaffak olmuştur. nlerde Avru; pa gazetele-| cuğu “ eşide tarihinden| atlarım! ii ikramiyeyi il ade aile faciaları hakkında gö-! ye adlamışlar. Fakat bunların a- rülen malümat tüyler ürpertici ma- eye rasgelmişti. İki ar-| satarak biletin yarım hissesini ö| hiyettedirler. Yugoslavyada deli | a bı dereden tepeden konuşur - Bileği Mustafa bey ona piyanko alıp almadığını o sormuştu. si > halde he hemen Nİ iade n müşterek bir bilet di yerd, a fa bey Hasan be» “. işti ki; lay im, bu işte senin taliin bi gk ck Keşideye ka « akla! ikamiye çı - a aliyi kaçınca kadar olduğuna eminim aç lan bey ye — ve ceb Si Ara ng ia Bu ilden, m Hasan Diler, bir kere daha bakmıya ç Ni Onun için eli » götüretek bileti çı » demeye mecbur olacağız. Bunu yaptığımız takdirde artık bir ara- da yaşamıya da imkân kalmıya - cak. Ben başımı alıp başka bir di- yara gitmeliyim. Sen de çocuk - larla beraber başınızın çaresine e güni beyle Ki ve cali da bir ardı. Ge bel olacağını söylemişti. Nihayet keşide günü gelmiş ve n ide yerine o koşmuşt Kaybolan biletindeki numaraya meri isabet etmeyince Hasan beyin edilebilir miydi?.,, dedikoducu hat e kadar Hasan bir baba evlâtlarını ba'ta ile doğ hayor: Ondan sonra kadın elbise - si giyerek yavrularının ape rini sıralıyor ve yanlarına otur. rak: r “Ha sai By şimdi de ra- rahat uyu: Be dail ten vi bir rağ dır. çe iki haziran tarihli P. ris emişi okunup Sağl hadisede deli'i- Fransada Rennes civarında bir kö de oturan Horgel namında bir! “| kadının, ikisi nikâhsız bir müna-| sebetten hasıl olmuş ve bir de son zamanlarda evlendiği bir adam - TE e ei ki Jörmen ve Terez adlı olan il ei li & A “köyün güzel bebekleri,, di- nası Horgel bir gün mutfakta otur rurken ve henüz üç yaşında olan '08*| yavrucukları ARE oynarken ansızın önlüğü: urun —— tam bir itidal ile iti De mı Jeı ilmeği çıkarmış, cesedi yatağa ser Kö; Fransada GPFUKİLMMR boğan bir ana ölüme mahküm edildi Ne dersin?,, demiştir. Köylü Horgelin bu iki yavrucu- ğa çok fena muame'e ettiğini bil- mekle beraber fenalığını bu dere- ceye vardıracağını tahmin etmi- hi şaka zannetmiştir. Fakat Horgel köylü- yü odaya sokmuş ve mosmor uzun “Sİ dilleri dışarı fırlamış olan ve bo- > ğazlarında ip izi bulunan yavru- e sonra — muameleyi Te - in Horgeli bağlamış ve polise tes- tir. etmi; ali :e tatbik etm ğu zamanda, mış, ilmeği doğısine. geşirmit, © | d | aa gama öldükten sonre trafında oynıyan Terezi de muhakeme gene sevecekmiş gibi kucağına al.) kanlılık'a cinayetini itiraf ve tas» sir Bu iki yavrucuk İsmi Göylüler Jermen ve Terezi, sarı saçlı, koyu yeşil gözlü ve yek- diğerine çok benziyen bu iki yavru tağa uzatmıştır. Katil anne bu ci:| nayıp sıçramasına hayret ka denilecek dercede güze! imiş -| nayeti ki yaptiktan, sonra im ve ler rine: “. ermeni ve Terezi boğdum. #rı çekecektir, evel Rennes ce: Jermi iy uldı a olanın tenli farkında olmadan! kemesi ia müthiş katil yar gel asa el etmiş, Hor, 80; vir etmiş ve idama mahküm © dilmiştir. Horgel idam hükmünü tam bir soğuk kanlılıkla dinlemiş” tir, dam hükmü mahakim derece- lerinden geçtikten ve tasdik edil dikten sonra bu katil anne makinesinin baltaşı altında ceza» i i j1 p | li İl

Bu sayıdan diğer sayfalar: