6 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

6 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— VAKIT 6 HAZİRAN 1934 Küçükkuyuda başka ” bir âlem var! Kahılal 7 1: ğaçl Nüfus— Asayiş — Mektep — Dilekler Küçükkaya, me — Küçük - | ai oem bir âlem var! Hudutla- | en zentin gbimeşİime ye. | gl “gölğeleri Beyi çe o. esna bir | şi vermiş! ikenler, resmi dai ser karşılıklı olarak iel “ Fabrikaları ziyaret bana fabrikaları gezdi, fabrikayı cadde, özi arta al kd | ucun ve | kümet konağına götürdü. Burası ahi sap ve eski püskü bir'binadr. Ve tiyyen hükümetin şerefiyle eiitdöadip değildir. Bu binaya bir hayli de icar verilmektedir. Sonra da kasabanın bir nd. Metrik indi birinin hüküme- te pe ln iyi olur. Her halde yerde diğer bir binanın merkezi tedariki Meli sein ep Kasabanın linde kırmızı tuğ- lalarla ami e ve şık bir mektep vardır. Fakat bu kind iki odasından başka Zn Hicri ğe birinde muallim oturmakta vi le de çocuklar Giklliğdir. > üç Dz ve bir muallimle'idare o- Tunmı “ De rtler Buranm ahşap bir iskelesi ger Haftada bir vapur uğrar ve uzaklar. demirler. Vapurun azlığı yüzü, in tüccarın es sahilde pa ve piya- yetişemi burada m kağikle mec- al bir pri im olunur. Burada Midilli ve Girit mba: dilleri iskânu edilmişlerdir. Zeytin ağaçla Türkiyede (40) milyon iy zeytin ta a or. Buranın zeytinleri yemek için değil - dir. Yağ içindir. tahliyenin varlığı Bu: üfusu (5000) ka - dardır. a 300) ahali sakin- din, Nahiye (6) köy ve üç oba dani - barettir. bahçeleri vardr. Armui du, ayvası, ma- yi mine yokta çok nefistir ve ha- sevkolunur. &n meşhur bağları (Mıh- B arkı A yapılmıştır. e ygs bir aile ye gibi yekdiğerle- pa müdürü ve hükü- met konağı Nahiye yerle Hamza Bey mül - hiye mektebinden e “Ham amza Bey buraya geleli az zaman olduğu halde epeyce iyler görmüştür. Beni hü de - 40 ) kuruşta ir. İla kedimi lk yi y çok müteşebbis ve'çok şa | şüyor mutazarrır Slayer. amima eyler yağı la > Eğer Tk yi ape dönü Diğer m hs -| raya uğramamış sele mii sabma yağ çı a Si ine ça- salli Mezkür in rin uğra- Tışar, Emin Bey ciddiyeti ve ticaret iş- | tılması hem idarenin ve hem de hal - Tariiğeki doğruluğu il şölirst bulmuş | İm menfanti iktizasındandır. bir zattır. İkinci devrede erkezine ş Servet ve refah kaynağı | senin bulunmamasıdır. Yaz bir de- B ümü bir didişme ve uğ - | receye kadar mümkünse'de, kış bu “yat yaletar. Denizi, saatler.| Üçüncüsü dez Burağeliimekdekin ü inlikleri, yağ, sabun, neft ! üç sınif ve k y ve zift fabrikaları, de kaplı hat k ları Mblrda nefis suları her cinsten ba: | velâ mektebi ilcmal etâin KE donra > Ikeları, isi, olar mene beş sınıflı yemi rica etsinler. riyle burası gıp Köhhal bir diyarıdır. Buradan dibağhanele mahsus — Bir kızı zorla “alıp meytinyağı yaşar Hr kaçırdılar Balıkesirde tancı köyün arasında bir vaka ol - V g 5 e e) ler ur: Asılhan köyünden * hacı karısı Zeliha kızı 14 yaşında Na- ciye ile al sl ü i Halil| te üçü muvaffak Adanada Meşhur bir dolan- dırıcı yakalandı Bakalorya imtihanları mr. ilerliyor dana, (Hu: a) Zabıtamız, İs- âleminin mem bi sina Sie TESELİMe a Avan Bisoyu Yi ğa ağa oldu. boylu, sarışın uzun gözlü bir gençtir. lot bir pantalon, arkasmda haki caket ve ayağında spor çorabı bu- Iktib asslar MEŞ Yunan vediayı, orada bekliyen dinç bir) . tırması için, teslim etle beslen adan vive ela; ataların LE e ai en temsi ri ei aç sene evvel —hatırımda Pa göre, Mülkiye mektebi- ip ii f kl nin ellinci yıl d. ile İsta: li sekli mühtelif, de — mektebin eski talebesinden Be Aradolu şehirlerini dolaşmiş 'Adananm dillerde dolaşin zen ginliğini göz önüne getirerek bu raya da uğramıştır. Bündan bir kaç gün evvel jan n yeni eid edilmiş o: vel indiği arkadaşımız Zühtü Bey çok heyecanlı bir nutuktan sonra genç ve Br a mak kenarın- da mantarcılık sı çar dolandır.| lemişti. mışlar ve gelmen İnk lirasını almış- Milli muhite » tatbik vi lardır. nm yaptığı iel “meş'ale;; nin temsil ve tel tiği fikir, her neslin Gi takibat sertiem Mustafa yaklanmış. ; Fakat arkadaşı ez il ele geçirilememiştir. amız şimdi de bu yaman, çevik mantafcıyı armaktadır. im Hi Şeri yk B de baklörya imtihanları için yeni bir usul kabul edilmiştir. nit lar ve tatbik edecekleri yle akkindâ emmi itki A sssuaBA Kömüsyon bir hafta geceli gün- Ge çalışarak size imtihanlar İmtihan -) saldığı milli kıymetleri yükselterek ve genişleterek kendinden sonra elm nesillere bıraktığını ifade r. Milli muhitin daimiyeti, A- sz duygusu, hasis alaya © 5 TE al i a lie lt ş - ailiğı hep i “ineşi Sl esasına amlar Gi dır. olmasaydı, ölüm dola - işik va meş "alenin pek uzağa vi meden sönmesi zai yı Fülürüür üm ve döğmu katmerli tabiat v nununur durmadan işlemesi yo - ge — Ahmet ESA in eri dinç varlıklarına bıraktığını söy -| şiz in €t-| edeceğim ALE ruhuna - < 5 ii BE Z 5 © 5 z nakletmek pek te kolay bir ğildir. ürkerize : seviniriz; niçin ül çi İşte âciz beşer aklının hâlâ halle" demediği bir muamma! 2 i sevincimiz ve veya gok mi ir elki bunun içindir ki yakın “meş'ale,, yi ellerin bizim le yeteneğiniz kadar sekte bulunmasını isteriz. olunca daha e genler m e l ayata ataların sayısız sürüsüne a o di di N Lâkin “meş'ale,, yi ister mez tevdi gecemiz kollar ve ar ise, onlara kada vereceği azapta şul un sezebildiği en yüksek Wir nebzelik Yağ, birlikte yok olacağını Mhilui ” imtihan * komisyonları erdi. Mayis günü erkek ve kız li- selerinin” felsefe imtihanı yapıldı. igin imtihanda muvaffak olan| , dedi coktu Yarı yolda Asılhan köyünden Hü- “erimi alm mi ce zavallıyı bir MR Mvşler ve nihayet kı- zı zorla kaçırmışlardır. Vaka fail- leri aranıyor. Siirt'te bir hastane — f ii Gezici aşiretler: buracarda Tarsusta Dört yeni. köy yapılıyor ıskan edi Tarsus kazası dahilinde kasa - iz İİ İk bi f şe wn Golan bin dönümlük LE teklifimiz ve Tan gazeti e müzakereleri ve celeri hakkında yazdığı bir b kalede hariciye vekili Tevfik tü Beyin silâhsızlanma hakk! ki son “Temps,, gazetesi diyor ki: eklifinden “bah EE riciye vekili Tevfik Rüştü ERİ itilâf ve see anlaş 1 . y İmtihanlar, vekâleti i duğu direktifler dahilinde yapıl maktadır. ebemizin kiyetli çalışmaları omisy larını sevinç kuvv Valilik almış olduğu tedbirlerin| muvaffa-| p, on aza“ içinde bırakmaktadır, “ ibik oluna - ilecek bir hale giri Di hiliye vekâletindi > geln bir a gerisi aşiret: in bu araziye (yerleştirmeleri İNE bunlar. tevzii için bir li teşkil gi miş, arazinin tevziine başlanmı ir. arazinin -İ fevkalâde ehemmiyeti haiz bul lül maktadır: j mile hareket ederek yaptığı * Temps,, gazetesi bu — çi Cenevrede silâhsızlanma hallini kolaylaştıracak olan bir yol açtığını kaydediyor... mmm YAPIYOR gençlerimizin fikri kabiliyetlerini,| ş, ki a) Sür, 5 (A.A.) — ranir ai şahsi meleklerini ( göstermelerine Büna göre bu arazide © beheri Santander - İspanya, 5 ey yapılmakta. olan hastahan, imkân ve fırsat lıyacak ma- üçer yüz evlik ol inmele sre üç vel — Bir yıldırım, 9 yaşında bir 4 Güz pavyonunun İzmi “3 -| hiyette olduğu anlaşılmıştı. biri de sekiz yüz evlik olmak üzere| çocuğu ile 7 ve 12 yaşında iki 7 ER | Yeni tarzda yapılan bu yılki| 5» köy teşkil olunacak," elyevm| kek çocuğunu öldürmüştür... İpsaladaki merasim (| baklorya imtihanı, herhangi bir) p, araziye civar olan üç ( köy de orman - Oklahoma » A”. Edirne, 5 (A. ugün gü-| şocuğun hakkın ziyama » meydan| üçer yüz evli bir hale getirilecek - - 5 (A.A) — İçinde Niro zergâhtaki köyleri teftiş ederek) vermiyecek şekildedir. Bundan) tir. in b iki k da in”. İpsalaya varan umumi müfettiş Mim ler ve hem de talebe| © Bundan başka Seyhan vilâyeti bla 7 kişi ölmüştür. memnund Rİ a m se İbrahim Tali Bey. belediye tara - fmdan açılan kzedilen Gazi büstünün açılış Tesmini hal- km engin heyecanı içinde yap » Aha | 2 ve 1 hir bir hitabe ei Tali a yeni yapıla « cak belediye binası ni — - ma Ma ,de ie: sonra za ge ârasm bm zmn doğu yola çıkmış- Reşat Nuri Bey Maarif vekâleti umümü müfet- pak edenlerin Klindlliri de ,|Matbaamıza gelen € eserleri Mülkiye mecmuası : a tişlerinden değerli've sevimli'ro *| ; ili âleti. işl e ği ” va pe ikmal olunarak dahiliye vekâleti Mülkiye nenni SEĞĞİ ; mancır”z Reşat Nuri Dey, Adana) pe gönderilmekte, oradan evrakla.| sı zengin münderecat ile gık ne orta, tedrisat mekteplerinin imti -| » tasdik edilerek gönderilenlerin| timai ve siyasi ilimlerin her sv go * hanlarma nezaret etmeğe memur de iskânlarıma çalışılmaktadır. ait faydalı yazılar taşıyan PU rofesöi! edilmiştir, zda Mülkiye ve Üniversite erdir 3 eşilay yapin imtihanla - e zeki ve salışkan genç - inden bir çocuğun etütleri Profesör ŞI Pı şe m Profesö' im. ecikir, © Bunu bi Vk köple, Prolsür e i “önle ir, Bunu tün şehir böyle se de “e ii Bu Ni yapılan imtihanlarda A kabul ediyo iye edis

Bu sayıdan diğer sayfalar: