21 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 14

21 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ufak Hikâye: Köpekten örkihiyanı kim? eş ve a Berir Hav.. Hav... Hırrrrrr iş Allah kimsenin başına köpek be - — Ooo. Sen de mi geldin.. lâsı vermesin. Demişler. Meğer ne ka- gün Yahu söylese idin de bera- dar doğru imiş. ber ii Geçen gün başıma gelmese İdi ben | se burada. buluştuk anlayamıyacaktım. | Ne Şu öle Ben üye ie eler tn tatil du Bast: e İbi Il bi kadasl, G lan adamları da sevmem. Hele yarım asm Hereki siileriei Sapan - çiya efendim.. Ne güzel memle ketimiz varmış ta bizim baker yokmuş. Hani Allah razı olsun bunu a kaka bir yola dedim. di şim çocuk, kadın, ellerinde sebep- ler.. Yahut, bir ince dal üstüne epey- ce kiraz doldurmuşlar.. Mütemadiyen kiraz satıyorlar. edene. Tsti tanbulda mi ie e | | ileriye Ze e Öyle de pahalı ki Zaten ne doğru olacak yı GR sözdür. mirden Bin, TN Mer gi — Taş koptuğu yerde ağırdır. Der- dim. Neyse. Bunları bırakalım da zim köpek hikâyesini a bakarak yam eğlen - Fakat Sapança si dik, ei enine > ne iyi bire köpek hikâyesini anlatma; ptm da eşim dan uyma - kân var mı? Sap « Diye - kalabalık, öyle kalabalık, ö; ne ık ki.. Ben beş bin kişi diyeyim. Siz ini İming mi Adım başında bir ta- geziyoru: 3 ererken iğ önüne gelmi - ve ei > Ailemi Ben de ka- labalığa kar 5 az oturdum.. Sağa sola baktım.. in imei öyle kalabalık ki... Ben rahattım.. Fakat rahat beni dürt- tü. Kalktım. 3 bir ei Hay dem. in belâ oradan ib ge çeldi yı ancanın meşhur gi ,ölüne doğru ir güzel ağaçlık: içine iderken sağdan birdenbire bir ses yükseldi. — Hav, Hav, Hırrrr. zn Hav, e Sağa ince.. ia kaç köpek varsa hepa İr ei Fine dık mı? Buld. ino mu, çoban , tazı mı, maymun ği mı? Her Pula bir tane.. Üzerime saldırmaz — Aman.. Zaman bunların sahibi ok mu? Derdini anlatacak kimse yok ki. e eml öyle bir gürültü yaptılar Bir adım daha ilerliyemedim.. Fa- kat köpekler bana doğru geldiler ve üzerime atıldılar.. Biri Sili tar, diğeri ceketimden çeker.. Kimi teğimden çeker.. Velhasıl ölmeli Eş yon Gl yararli k iken annem demişti ki: Böy- rami rl çü le Köpek hücumu ile derhal sakin olum nunu kaşımağa Banleyiniz Meğer ne kadar doğru i imiş. Der - hal süküneti faza ettik. Elime ge- çen yani bana sokulan ra tuta- rak birer birer boynunu kaşımağa baş- ladım, Bu tecrübe öyle güzel netice verdi ki... Ha KE ekme kaldım ii sildiği gibi Hur, İnal da Bi Ben de rezil olmaktan kurtuldum. Ma: salcı — Biraz da | Şaka — 'Cabi Ef.nin kurnazlığı! Cabi Efendiyi tanırsınız? Zamanı- abi m ai vi 1. Uy- düşmemeğe bir rlü Halamad Cc a Nas-| ku esnasında yi re aradı. İM Bulamadı. Gecelerce o uykusu gtı, Bir se bir çare., Önüne gelene bu- cek olursanız Edison bile e nu sordu tır, .Cabi Efendinin en büyük derdi uy- kusudur. 'ünkü karyolada uyurken muhak- kak yataktan düşer. Başını duvara vurur. Ayakları acır. Uykusu kaçar. uykuda iken eye” Ooh. Oohh.. Keyif ile iii ” birdenbire sağdan sola dönmeğ lamaz mı? Tabii bir döndü, iki söndü İ üçüncü de (küt..) diyerek yere düşe lâzımdı. Fakat balon lar onu hemen havaya kaldırdı. Cati İkisini aya'e- de kol eli unları gi bd Diğer ikisini bağladı Yakiğe dizdi Horul bölü üğülle zl başladı. Artık emindi. Yere a reiğağ a cekti, Sağdan soluna iktediği gibi | “ekti: Düşmesi dönecekti. Gel keyfim geli Buna icat Efendi de rahat rahat havada yere dü$” meden uyudu. demezler de ne derler? Yaşasın Cabi Efendinin aklı!.. i ALAY i HOP İ Güzel ve gürbüz çocuk müsabakası | Beş arkadaş bir araya gel E zaman bu oyunu mükemme & l yabilirsiniz. — “Mü bak iddeti bi tti Aptal Mehmedin zekâsı ” inu Müsabaka müddeti bitti ğa başlı Aptal Mehmedi siz tanımazsı- vi ic e yani | RENE ; üzel ve gürbüz çocuk müsabaka “ a ben çok iyi tanırım. O u- 12, 18, 24 olan rakamları söyliyeceğiz 3 mug İeğreller p dsi a maka gel gr mg gl ey şk lerkes onunla ala; or, Eğ- nın misline gelince (Hop) di- - pk > - er iyenin gi leniyordu. Onu a ir köşesinde hal riç mi ptal Skil lerde bulunduk bunları bir a * için (A op) 1 kim söylemezse ie erde bulundukları için bunları bi v ptal) diye de lâkap takmış Gü deep Ev raya toplamak Bütün © A 24... derse derhal ona ceza bala ularımızdan soruyoruz: ii z ye poem sr iz. Bu cezaların kararlaşması da en zel ve gürbüz çocuk müs eve hizmetçi olarak gi sonraya kalır. İyi nasıl yapzlım? dilleri i i di, ii ei. iti pi eza sel verilecek il ram men ni şekilde uz kadar herkes kendisi Cezalanan çocuk, bir işaret İri Şer ella ye yek yav > i ee ni duğu bu sözlere, badi. yavaş yavaş kızmağa baş! Bir gün hanım, maş akkal tuzu koyduktan sonra B aptal Mehmet tabağı Ta- — Aptal Mehmet, dedi. dü . Biraz tuz, biraz da biber al, n i Hizmetçi; efendinin ve hanı Mehmet keridisine aptal deni « p mesine kızdı. ". min yanmda hâlâ duruyordu; d koy, dedi. Koşa koşa eve gitti, — Neye koyayım? iz gelince hizmetçi kalktı. — Şu tabağı al koy. vi geldi: — Nasıl teri Mesel bir mendil veya kalem... yı alan da oyundan çı ir çocuk imei eld tatbi kine ie verir: Evvelâ çocukçocuk! rın görmiyeceği me bir işaret di. ne alır ve der ki — Bu çocuk hor gibi ötsün.. siniz. ceza almıyan sonra cezalı çocuk, diğer cezalının cezasını verir. Meselâ der 3 a a hepimizin elini öpsün. yaper, e hepsi cezasmı Güzel vakit Bu bee Mg N oyun olur. geçer, — Aptal Mehmet tuz biber al- abağm irdfnd taz) 1 mı? be > ey Ba e koy. O- — Aldım efendim. — Nerede? Api Mehinet bakkala giti, E.| Mehmet (işte) diyerek biberi gösterdi. Hizmetçi: İine aldığı tabağı uzatarak: — Şuraya yüz paralık tuz koy.. edi, ki Tuz nerede? diyince Meh » met tabağı çevirdi. — İşte.. dedi. Biber de dökül- dü, Fakat Mehmet kahkahayı bas- beyler vere Lütfen cevap veriniz. il ” Ezine Dağ Alayı emir ln ia başı it Beyin kızı Tom üç yaşında BİLMECEMİZ şansı Yüz elli okuyucumuza hediye veriyoruz Bu haftaki bilmecemiz şu cetvelde | 150 e muhtelif hediyele” görülen boş yerlere sesli birer harf | ve koymaktır: ediyelerimiz arasında kol s8 sn, bes wi ta, kitap vr tı, — E ne yapalım... Siz bana tu u tabağın bir tarafına, bir tarafı» e adreslerinizi ok TLNLTEMERE 7 na da biberi koyarsın demedin mi işte! fası muharriri) adresine gönderiniz Bunu doğru olarak halledenlerden naklı via yazıp Vak çocuk ayr tra ork 3, a ET. FESE 4 FE SİSE PEI... ae“:

Bu sayıdan diğer sayfalar: