21 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 16

21 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

v ek İİİ gr! Onu senelerden beri tanır, m ve soğuk dns çabuk tesirini bilirsin YalnıZ pir. n tekeli ettiği ASPİRİN sizi bun- ri hi memnun edecekti “ASPİR 8 İ dan sonra 2 ve 20 komprimelik ak bulunur. Hava makinist mektebi kaydı kabul eş maddede yazılı sayi haiz olanların ie, ve lâzım ünü; caat etmeleri emdi ağa en yes ta ileri e iğne gö göre hi i ical 2 — Mektebe giriş şeraiti ve lâzım olan vesikalar; A — Türk olmak, B— Taliplerin orta mektep lise sekizinci sımıf tahsilini ikmal et- Miş ve asgari (17) yaşmı bitirmiş azami (20) yaşında olmak; öfa mektep tahsilinden daha yüksek tahsil görenlerle bu tahsili pe olan şehit, malül ve asker çocuklariyle ecnebi diline vakıf olanlar tei cih edilir, c— elim; rihian kadin fazla sıktığı eliğisdei bunlardan rYta mekte; lanlı ter- <ih olunurlar Orta mektep tahsilini ikmald. iki dah yade müddeti tahsilsiz geçirenler orta mektep sekizinci sınıf derslerin- den hava mekteplerince imtihan edilirler ve muvaffak olanlar alınır, ru almak (hariçte bulunanlar mahalli askerlik şubeleı etmek suretiyle muayeneye gönderilir Tam teşekküllü. heyeti sikhiye bulunan şehirlerde e en büyük askeri makama müracaatla muayeneye sevkolunurlar) E— mazbut olduğuna ve hiç bir mira maznun veya mahküm almadığikn dair polisçe tasdikli vesika göst F — Mektebe kabul edilecek talel be Gedikli kak MN, hak- kındaki (1001) numaralı kanun ile bunu tadil eden kanunlar mucibin- ce mua; mele göreceklerini, mektebi ikmal ettiklerinde hava birlik ve müesseselerinde (12) sene müddetle hava gedikli küçük zabiti olarak ifayı vazife edeceklerini teahhüt edeceklerdir, G— m tahsilde iken arzulariyle tahsilden ayrılmak isti- yenler mektepte okudukları müddet zarfında kendilerine yapılan bü- tün oyma el ilir, ahsil milddi iki senedir Mektep > ve meccanidir e ii talebesi gibi giydirilir, ve beslenir, D. — (C) fıkrasmın ikinci bendinde izah edile; i n ve imtihana tal nn ii gelenlerin imtihanları: Eylülün ilk haftasmda hava si ül, € Yapılır, Mektebe kabul edilen talebe 15 Eylülden itiba- ekte) ni Dersler Birnci Teşrin başda başlar (3210) tanbul asliye ni üs) lund > uğu şerhiyle bilâ tebliğ er güncü hukuk dairesi Di edilerek bittalep ilânen tebliga 4 e divanhanesine talik kılınmış olduğundan tarihi ilândan itibaren yirmi gün zar. sene evel icra edilen nikâh aktinin tescili talebiyle Jozeppe Kastaldi ei Savnalma Komisyonu - ilânları. ğu- .| için 25 — Haziran —934 pazarte- Ankara M. M. v. satin al- ma göreme unda: . e fabrikalar liği tını 375.000 metre cama- ve bez kapalı zarfla nakasaya konmuştur. İhale. si 7 Temmuz 934 tarihine mü- sadif Sasi esi günü saat 15 te ye Tali pler şart- misyon Rs. ne tevdi eyleme- leri. (3012) (3085) Darüşşafaka | Müdürlüğünden: Mektebin bir senelik odunu ile kömür kok ve maden kömürü kapalı zarf usuliyle alınacağından şeraitini teeğleğin er gün ve münakasaya al si günü saat 14 te Nuruosmaniye - de Cemiyeti Tedrisiye Merkezine müracaatları, (3209) efendi tarafından açılan dava) fında müddaaleyhanın — davaya arzuhali sureti mezbure Adriya- ie vermesi lüzumu we teb- manın ikametgâhının meçhul bus) liğ olu 110) Sahibi: MEHMET ASIM Neşriyat müdürü: Refik Ahmet VAKIT Matbaası — İstanbul TURKIYE ZIRAAT BANKASI BIRİK TİREN RAHAT-EDER Ankara Valiliğinden gi Ankara Vilâyet Çiftçileri Ee ağn veçhile (200) adet sap arabası alınmak ü; arf. usuliyle 28 - Haziran - 334 Perşembe günü sait 15 te ihale ol İlmek * şartiyle münakasaya konulmuştur. Talipler kanunun tarif ettiği veçhile (1005) lira'ık teminatı muvakkate makbuzu veya bir banka kefalet mektubunu teklif mektubiyle berer > zarfa koyarak ihale saatinden eV” vel Ankara Vilâyeti Dai ele ti ere Enci'meni ka'emine ve Ziraat Müdür Estişsh'? ve Bursa sir eler ise öl ve Adapazarı Kaymakamlıkları: a mir'e 310 Posta. TT: Binalar ve ve ım Müdürugunden* Salkımsöğütte bulunan Telgraf fabrikası ile Istanbul Mef“ dancıkta yeni postane bahçesinde bulunan burda bisiklet, moto” siklet ve aksadı, tel, Bekir, telefon, elbise, fotin, müteşekkil mübayaat gün şartnameyi alabilecekleri ilân olunur, (3006) una müracaat eylemeleri ve D€f . 5 . A Kiralık Kâgir hane ve dükkân Beş ktaş sper Vakfiye idaresinden : al Mi de 5,10, 14, 41, 63, 89 numaralı hanelerle 19, 20 mümaralı dük” kânlar birer sene ele kiraya verileceğinden 8 "Haziran 34 Pazartesi gününden itibaren On gün. müddetle açık arttır” maya çıkarı'mıştır. Talip olanların Haziranın oluzüncu Cumartesi günü saat on üçe kadar maballi mezkürda 54 numarada müt€ velli Kaymakamlığına ve yevmi mezkürun sast On üçünden £ beşine kadar İstanbu! Evkaf müdüriyetinde idare Encümenin? müracaat etmeleri. (3287)

Bu sayıdan diğer sayfalar: