30 Temmuz 1944 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

30 Temmuz 1944 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a. rez ins | et İVakıt'ın edebil NN aa | anketi z ——— > —— ç 'azısı 2 rei savfada) Melis Çarşanla İ Ruslar Varşovanın ay günü toplanıyor dış mahallelerinde Bu toplantıya ve grup fevkalâde toplantısına ehemmiyet. veriliyor , 29 (Vak muhabi şambaya topla- vacaktır, 6 beş günlük tl 1 ki intih 0p daireler ne giden ve İstanbulda bulunan mebuslardan birçoğu (şehrimize gelmiye başlamışlardır, Ankarada ba a takip edecek . Almanların şehirden karmakarışık bir hade çekildikleri haber veriliyor EDE Baltık'ta “e >) 300 bin kişilik bir e ordu çevrildi ZN d re EN Bia; Mr İN > Ruslar Tilsite 75 ve Rigaya e Zn 24 34 kilometre mesafede... < e 5 lek meseleler etrafında Gurap li da izahat vereceği söylemmektedir. Elâstiki müdafaa o Berlin | dan dalğalı | Elçimiz | OPET teki > Be Nevef müdafaaya Salı günü şehrimizden 3 Ankaraya dönecek Yazan: ASIM Ankara, 29 (Yakı: muhabirunden) daf: itsizdi, Gİ vhs ri fadsı ümitsizdir. Bu si sizli. gi a durum v kk ta le LA Arıkan Salı gücü a ilerisine zor gile ende İN lerden ve bu arada Alman baş Almanyada kaçak 5 rl. komutanlığının bu cephede İm : < dal 2 man ii i z aki mes Jasverler ei | 3 Pe Mi 100 bin kaçağın memlekette leri biri şöyle di - ” j u sözel se Resi Se dolaştığı varan yi tten,., (A ei Ziyer Ke gazetesinin Moskoradaki hususi | © sakli Pan Yare gazetesine | £ telgrafı göndermi iğ Ölmez olduğu kadar geniş | ?ondra, 29 (A olmuştur; bunun karşısında Al - nova: Moskova los BEY - man başkomutanı mutad müda. | vor Mİ Fekm değiştirmiştir. Mutad Beki askeri selâmm yerine Na te, Te müdafaa en ziyade tehlikeye ma. | 2i selâmmn > el El Ji ruz olan yerlere ihtiyat kuvvet - cephesindeki suba kuvvetleri Var;ovi Ki 3is.|E m leri e İL, yk Başak o kadar fim bir mn > | Rusya cepöelerinde son durum, t Lira İİ lşiyor: Ihtyat kuvvetleri, ile TE z ii 25 cepheden geri çekilen kuvvetle - i i T ı — Brest den İ a Karâdenizdeki Alman üsleri eli | 'eni mi tem ayin indi ilerliyor! a : 495 edileceği yerlere gelince, bu top- si y istek İşgal edip ilerle , İ 45318 lanan kuvvetlerden iyi netice af- u g9 a r a F Ğğ F na ve U P- miş olan kuvvetler ki bunlar. şimdi 1200 mak için lüzumu olan zamir ile şimal doğu is€kametinde yürümekte- " Rus ordularının De ve “> | Sr yon“ gazın tahliyesini istiyor «7.5... nezareti söz. tusların seri ilerleyişi rğlln * tarzi çeri çekilen Almanlar Varşova şehri. | Vormandiya Sovyet maslahatgüzarı Bulgar e in Başvekili ile müzakerede |Alman hatlarındaki Londra, 29 (A.A) — Daily Skı nda Bulgarlar bilhassa teh | Eyesi husı z ağ rayame bk | ei si Müttefikler Flo- i, müteaddit Bi elepii re leg emi iler İçimi bri teş mekle Önü ransaya 7 km. gedik genişletildi mesafede... (| Mareşal Rommel'in 17 Temmuzda selini bünyeler | yaralanmış olduğu ifşa ediliyor 5 ükümeti elan münasebetleri ini 3 slah için elin- Alınan de. b) üsleri olan Varna ve Burgaz li- süse ve e m kıtala- larmm Almanlar alama tah. rınm geri çağırılması vard al ada yeni bir lim. ordu kuruluyor isini. Bu ordu doğu cephesine kat'i bir sep eğen ğa hazı maktair. Pog istikrar verecekmiş zen me Berlin, 29 (AA) — Berlin askeri | Bu vazife ile ayni zamanda tatbik | hareket eden İngiliz kolları, şeh “. erinden bugün veren o malü- m v birlikte yürüyen diğer bir | Tin batısında Arno mebrine doğ - ta göre, b vey gayretleri | iş de, Dr, Göbelsin son nutkunda | Tu ilerleyerek, Pisa ile Arno - | önlerinden olmak üret 5,5, kav. diğ gibi, Almanyama “yeni bir İnan birleştikleri noktada Mon | vetleri şefi ve a ardan > tarda illede, meyelesidir, | telupo şehrine altı mil an | mandanı Himlere Y! k olan silâblar | varmışlar ır, Bu sel ri işgal vi hava generali Şe (sağı kil etmek vazifesi en kasi ında imal zl hemn ebe telliş vin Dİ dunun, hâlen mevcut Se e da) birinci Amerikan ordusu nı general Biadiey ile bereber xdilebilir” wi önlemekle kalmıyara! 10440) bn gönelkurma; sindeki duruma kat a. Londı (A.A) — ziyette 6 saat kalmıstı, an ay ima we rinin iye bir pa mi e ve mania birinci ya an Ce GENİŞLETİLDİ. ede z Crm yet veri el satte olması gerekmektedir, Ayni | manyad kü. k i karargâhından Mi a,29(AA.) — iy im m pe dn ve silen veri dem e : umar çişi sak izahata göre, ao yedek der merikalılar tarafından efir m) t Anka e ar ar m kum bien verilen bu vazifenin emin olunan ve iğ her şehir: il ri | Ky geek dini ir, 2 vi ün tanklar ve| ük silâl bin çekleştirilmesi imk imkân aliinldir ve be bulan işçi sip re Yasi ve | kan Subaylerimm sı, ae açılmış olan bir gedik sel ir. lm i 2 ün |bu olay şimdiden e yp pyekün seferberlik i dahi . | e kalin e en yl 10 taam i dirmistir. Cepheye doğru, git | halinde Si kıtalar en erin a e ir garpte kısa bir Bu — ei için yereke ide n sinde A ve bundan muh mekte olan otomobil devriliniş | genişletilmiş ve derinlestirilmi i . 20440) Müttefik kuvvetleri yol si birler ve büyük olr st tesbit edilme! telif kilise ku ve yin bilman Rommel volun | tir. Bu kıtalar simdi cenuo ii | vam sayfa 4 star İ del re e Efeler verilm (Devami $u; 4 Se enrek baygin bir'ye: / (Devamı Sa, 4, Sü, 5 de) t

Bu sayıdan diğer sayfalar: