30 Temmuz 1944 Tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 1

30 Temmuz 1944 tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Miz şen. rtise e vü SON SAYFAMIZDA: Bugünkü at yarışları listesini ve tahmirlerimizi okuyunuz Adres: Cağaloğlu, Türbedar So. No; 18. ISTANBUL “Telefon: 22477 * Lehistan meselesi halledilmiş midir ? iradaki mülteci hükümet hu- tanırsa acaba ne ola B”” piki id İsmin aşma için, Londradaki mes'elesi > hattı sie, İri kesbedecek | m t br lal AŞ etmek ik- tiza eder. Zannederiz ki Mü > ? ler arasında Lehistan münasebeti- oskova hükümeti, Müttefikle- ie bir fikir mut ti uf -ol- | rinin muvafakatini almıya lüzum duğu iddia edilemez. Demek ki bir | görmeden, kendi yarattığı bir Leh basi meselesinden Kia komitesi ile münasebete girdi ve Goanin Sene; 35 — Sayi: 4454 — ni — PAZAR 30 TEMMUZ 1944 e Hasır Koltuklar Zarif - Dayanıklı - Ucuz Beyoğlu Tünel Başında Osman GÜLER Mağazasında 331 Her yerde fiyatı. (10) kuruştur. Bulgaristandan talepler Bütün Alman kıtalarının Bulgaristandan çekilmesi istendi Gi ve Yat bütün hususta. netice alinmiş ol ğini Kimseye ehemmiyet vermeden is- iddin etmemişlerdir. Hattâ Mr. | tediğini yapmak «realist» hareket Eden'in, Sovyetler Birliğinden eğ etmek mânasını ifade ediyorsa sederken, sroda bü; yük ie, ayrı- şöe'ğle hekikap. halledilmiştir. layı «bugün» An- Iğzimgel e noktasında 1$rar et- ği hâlırlardan çıkamıyor. Binaen- bü ardır, Gin bu iğ aleyh, Lehistanın bu Biştigrüsü ayarın»”i olmamak k ki izler mevzilerinin Alman: sivillerinden ıksonlar imera m4 | birini teşkil lâde bir şey değildir. vekilinin bu a 'asında bütün siyasi mes. rum içinde Moskov pre p Jiçin ellerinden geleni Tamar Sketel temizlenmesi, Yunanistan ve Yugoslavyadaki kıtalarının geri çağırılması da var dr: (AA). — Daily ya ag ram Tâhat e a i membalardan din haberlere gö- Bulgar Başvekili ve bi mot) (Sonu. Sa: 2 Sü: 4 de) Diğer talepler arasında Bulgar Kilit ei eli tinin masihatlerinin «çok ord Cipe rupanın Şark etmiştir. Sonra bu se işbdi iş- i durdu. i- üyül dakârliklara katlanabilir. Fakat m bozacak bir v Daner Çünkü Uığa kolayca ada hallolur biter. Fukst ö- ek iki ürriyeti; rsacak > a “ahiyel | Lehistan. “Baş vekilinin Kalemli istiklâl ve tere va arzetmektedi. lıdır. Ümit ederiz — Sovyetler hü- kâmeti ânasile realist İZ ökin ni elik — münasebetle takip e- ssd örs Ağz mal teşekkül g |decek ve düşman. propagandasınt cek ve ancak o devletin mü sh ” İsevindirmiyecektir. Hüseyin Cahit YALÇIN eridi takil a mal i Mebuslaı Ankarada K Top lanıyor #ifat wümayişlerile bu komiteye | “ Ankara, 20. (Tanin) — diği kıy rr toplanacaktır: İngiltere ve Amer ika hükümetler? | günlük tatil devresi esnasında i aj ti ile mü-!da bulu; mitesini tanımal ehemmi- | takip edecek fevkalâde Parti Gru- ve hakiki bir | pu çoplantısına büyük bir ehemmi gibi onunla anlaşmalar | yet verilmektedir Hükümetin eke : L kından alâkadar eden bazı mühim Moskovanm Londradaki hükümeti ile mtinasebetlerini keş- | meseleler etrafında grup içtimaın- mesi istediği hudut hattını a bu hü- | da izahat vereceği iii kted tanımamı Lg Ee ara SAFFET ARIKAN SALI GÜNÜ ii Lal milletini temsil edip etme- ANKARAYA ai i a yoktu. Fakat| Ankara, 29 (Ta Leh hükü i lerin per giri beri İsti ann e liman Ve leri hudut hattını a Mi rinin tedavis olan çİ Salisbury gönderdiği ti dl ölgrai ali İ Aağiimiyanm zor “wetümitsizdurumu Radyo gazetesinin dün akşamki konuşmas * ve Falih Rıfkı Atayın bir makalesi Nazi Almanyasının. yı Ankara radyo gazetesi dün gec3. ; masıdı | e üm ümidi, Müttefikler arasında bi Varşovada top Kızılordu bütün cephelerde ileri hareketine devam ediyor NAM MM Şİ) ile > Zİ ar ki yayımında: Almanyadaki du- mi. “şü şekilde sihir etmiştir:| ayrılığın baş göstermesi idi. Fi u scl lee olamamışlar, Po- görüleni vi arm lonyâ hakkındaki, son ümitleri de nün de iz iz Z girmiş. ol (Sonu Sa; 2 Sü; 3 de) Lei over karargâl ii " Cout il Jse$ eri uyu uyor mitralyöz yuvası kalmamıştır. Müttefik zırhlı kıtaları Co ii dan Si ğın sölyadaki Alman üsleri Müttefiklör tarafından bombalanırken., Fransız cephesindeki w Amerikan zaferi Alman hatlarını sie yaran ) Amerikan kuvv Coutances şehrini e mara, 29 (A.A.) — General a ve ai bombalamışlar- dır, Parisin şimal em demiryo- “Almanıİlu köprüleri, Conehi m büyük bir mü yi deposu, Ohar- utariğes”- ie yakınlarında Berney'in . şimalinde bulunan raylar, şoseler ve 18 düşma sehup kıyısına gel- treni bombardıman e mişlerdir. Gontüncesin şimalinde “birkaç. Al-(lo önünde düşmanım birki ü pmal wemet yuvas süratle tahrip e: | şılı bombalanmıştir. Bunlardan, - askeri imdir. batırılmıştar, 5 Zeniliy'nin Ger batısında tekrar | düşmi ağı düşüri tür. arazi kazanı “> uçakları | HANLARA GÖRE ölme ri mü depolarını, il Berlin; 29 a Alman harici- (si bataryalarını, Barak mesi demi ru Sa 2 Sü; 6 da) Bali Başvekili Tahrana vâsıl oldu Londra'da Leh Hükümetile Mos. kova arasında bir anlaşmıya varılacağı hakkında ümit var Tahraz A.) — Polonya Baş- | iğ M. Kel ve ei Nazırı | hassa Ri mer bu sabah buraya gelmişler. | min a Bü Vizitein Pölonyalılara ve bil, tanlığı ile si 4 vi 'İN MAKALESİ Lonâra, 29 (A.A) —L. P,S. bildi. riyor; us seferi ettiği müddet meni epi ihya ları bu İfevkalâde bir ehemmiyeti haizdir, | Bir Polonyalı kurtuluş komitesinin Times gazetesi «Polonya Birliği> İ-İ Sovyetlerin tesir Polonya“ toprak pimli baysskalesinde şöyle Ysyor. Mi md teşkili bir i Polon; iy . iz inik iye inkişal eniden düzelt; beraber, iki Şark cephesinde son durumu gösteren harita 2 — e 1 rına— yaklaşm vi, ri sesi e Al Varşova'nin durtuluş BE ın ik le bir mes'ele meydan: e ve Ar bir ei (Leh İ. mifesi te Mine salı e buraya bedi mez bir kuvvetle şehrin “Varöşla- maktadırlar.. Sovyet av ai “adi yep im ki ra Vin PİLİ ma Mu Sa: 2 Sü; 1 de) de unla zat! fal see bu hal sureti muvakkat mahi- Curzon hattını ge0- | yetter meleri ve vasi Polonya ağ kur. | tarmaları klar bir seleyi ,,Sıkarmıştır. iy imek İçil lan seri ve isabetli bir harekettir. Mu: fer Rus ei ondradaki Polonya emeyi İlin e in beri, bu yeni Polonya mlarına iltihak etseydi, bu. ml il bali bakımından çok ha- kaç ay ev- iş istil nl bir slâmet ol vel et hükümetini ceği “aşikârdır. Kurtarılan ti idaresi, king bil verilmeliydi? Sovy. geçen “haha ğe ei ——. — endi idaresini tesis niyetin- ğa Ea kati surette belirmiştir e :

Bu sayıdan diğer sayfalar: