15 Mayıs 1930 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 5

15 Mayıs 1930 tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

«5 Mayıs Arif Oruç B. mahkemeye : Uzun duran bir kabine yıpranır, YARIN e b mevcudiyetinden başka bir şey düşünmez olur! dedi. (Birinci sahifeden devam ) Reis — Bu makalenizde “Mec- liste fevkalade sahneler olacak,, Yorsunuz bu müheyyiç değil- | Midir? —Bunda hararetli münaka- talar olacak dedim. Yoksa sopa *#opaya girecekler demedim! 80- Rra bu havadis Ankaradan te- lıfu, haberi olarak yazılmıştır. Meb'uslardan herhangi birisi'mu- harririmize bu havadisi söylemiş Olabilir.Ankara muharririmiz bu | husus hakkında daha fazla ma lümat verebilirler. Rels B.bu meseleye dair ra muharriri olan Şemset- tin beyden bir 'şey sormağa lü- Züm görmedi. İntihar hadisesi Bundan sonra 4 nisanda çı: :ı.n ve “Mesul kim?, serlavhası tında yazılan makale okundu. İ8 — ne dersiniz? —Evet ben bu makalemde Âpti beyin intiharından bahse- tüm, Apti beyin yazdığı mektu- tupta gazetemizin ayni nüshasında AYnen vardır. Bu Mmektupta Apti bey: (Ben İflâs ettim, bankalar krediyi kes- » borçlarımı — veremedin, slu bir adam olduğum için T ediyorum,, diye yazılı idi. ân —müteessir olarak bu leyi yazdım. Âyni nushada “Son dakika, hası altındaki yazıda 20 N memur açığa çıkarılacağın- dan bılıııdlyîııdıı. Reis — Ne dersiniz? B Bu havadıs asılsız değildir. Z mürettip hatası olarak İki bin yerine yirmi bin olmuştur. Gözetelerde bu Fgibi hadiseler çoktur. Mesela bir gazetede k& ve Kâzım paşa hazeratı Yazılacak yerde Hazeratı, Haşe- Fti olmuştur. Meclisi tahkir meselesi Bilahara 95 numaralı nüsha- ?“'Honıın rezaleti, serlev- &8 altındaki yazı okundu. ?n Yazıda şirket (bazı meb'uslarağ 00 bin lira mı vermişler) diye Yazılı idi, d,,“dı:—aoyı. bir şey vakimi- » he dersiniz ? nn— Biz (bir meb'usa yüz bin Verilmiştir, almıştır) deme- xu' Biz (bir meb'usa yüz bin .._-' vermişler ? ) demekteyiz. da B. M. Meclisini tahkir Kektur. Buü, suzl - şeklindedir. H_':lbı“ı:-ı;ı.m Törk Meb'aer l ttıklarından bahsediyoruz. li YEn 3: — Bu yazınız hey'eti Nmümiyeyi — şaibe altında bırak- Miyor mu ? — Bir kitlenin içinde eyi de vardır. 'met> "*i:“ da. Bu yazida haka- vardır, hakareti ret hadak uınhı.lı numaralı nüs- altındaki makale okı.—ıî Brba Bu yazıda memleketin Mali Ve İktisadi sahada tecrübeye Müsait olmadığını, mütehassıslar dan doğru yol gösteril- nesi yazılıyordu. — Buna ne dersiniz. — Bu ilmi bir makale- dr. *Bunda- teheyyüç mahiye- Ce hiç bir şey yoktur. tin B.in isticvabı ı.,:“ıhn. Şemsettin Ertuğrul Rözetemizde “ Bizi men'- t M » sır lâvhası altında- ’_.—' okundu. Bu yazıda mem- y leketteki açlık ve sefaletten bahsediliyordu. Reis B. Şemsettin Beye sor- u — Ne dersiniz ? Şemtettin B. büyük bir heye- canla söyledi. — Ben Anadolunun mühim bir kısmını gezdim ve gezdiğim yerlerde gözümle kafamla gör- düm ki köylü tuz ekmek yiyor. Reis Bey efendi ben bunları bu hakikatleri yazdığım için bu gün Namuk Kemalin yattığı yer- de yatıyorum. Müddei umuminin bir süali İddia makamı heyeti hâkime- den Mart ve Nısan aylarındaki gazetenin satışile sonraki satı- gn miktarını Arif Oruç Beyden sorulmasını talep etti. Arif Oruç bey. — Bunlur — gazeteciliğe ait bir sırdır, onun için mazur gö- rünüz dedi. Vekilimizin sözleri Bundan sonra müdafaa vekili Nuri B. söz aldı. — Biz huzuru hâkime neşir- den gelmiyoruz, tehyiçten geli- yoruz. Halbuki iddia makamı bir delil göstermediğinden muda- faamızı ne yoldan yapacağız. Ma- kamı iddia- Kanunun 208üncü mad- desi mucibince itiraz hakları yok- tur ve 194 üncü madde mucibin- ce son tahkikat safhasından üç gün müddetle itiraz edebilirler. Bunun üzerine vekilimiz Nuri B. hey'eti hâkimeden ehli hibre | #Yaptırdıkları ve meb'usun ismide tayinini rica etti. Hey'eti hâkime beş dakika müzakereden sonra: Bu neşriya- tın müheyyiç olup olmadığını taktir etmek hey'eti hâkimeye ait olduğundan ehli hibre tayi- nine lüzum görülmediğin tebliğ etti. Müddeiumumi- ne diyor? Bunu müteakip müddeiumu- mi Cemil bey ayaga kalktı ve iddianamesini sertetti: “30 Mart 930 tarihli ve 105 numaralı nüshada (Asayiş yok- mu?) serlevhası altındaki yazıda Arif Oruç B. bir gün evvel neşredilen akşam gazetesinden iktibar ederek neşriyatta bulun- muştur. Ezcümle böyle bir şeyin Türk kanunları doğru olamıyacağını ler tevlit edeceğini ve ceza usulü muhakemelerine ilâveten (yazıl- ması suretile bu kanunun mu- vakkat ta olmadığı — hakkında mütalaatını söylemiş ve böyle bir kanunun neşredilmemesini temen- ni etmiştir. Teşkilâtı Esasiye kanununun 71 drinci maddesi sarihtir. Ka- nun her vatandaşa serbes dü- şünmek ve serbest yazmak hak- kını vermiştir. Arif Oruç B. bu makalesini menafii Millet için | en mühim yeri şurasıdır “Kohen- yazmıştır. Bunda müheyyiç neşriyat görmediğinden Beraatını talep ede- rim.Bu talep üzerine samiin alkış- lara başlamıştır. Reis, samilne sükünetle muhakemenin dinlen- mesini ihtar etmiştir. — 107 numaralı “Maksadımız,, serlevhası altındaki neşriyata * Arif Oruç B. bu ma- kaletinde de kabinada bazı deği- " rlâzım geleceğinden veİk- tisadi vaziyetten Hittalkat sert etmiştir, bu D tehyiç yoktur, bunu bir hasbi- hâl şeklinde görüyorum. ,bundada beraetini isterim. * “bu meb'usun ismi bizce malüm- Alkışlar Samiin mütemadiyen bu ta- lebi alaışlamış ve yaşasın adalet diye bağırmışlardır. Reis — Vaziyet böyle devam 109 Numralı nüshaya gnlince: »Mecliste bazı sahneler ola- | cak, bu da müheyyiç ve musan- | naadır Büyük millet meclisinde böyle bir sahne olmamıştır. devamı muhakemesini talep ede- rim, demistir. Muhakeme- 5,5 ta nihayet bulmuştur. Müdafaa ve Karar için Cumartesi saat 10 a talik ederse, kanunda sarahat vardır, d N"ı:“ itibarile bu üç "“ı:"; : olunmuştur. hepinizi 'dı iştir.| dan kanun — cezanın 161 inci e ı. yrzi ç']"""_m' deı.ıı a maddesi mucibince tayini cezasını | Talep Oluîlan Hzıngı maddeler isteniyor | çe goinci madde mucibince bu üç Müddeiumumi B. iddianame- | cürüm bir cürm sayıla bilir. | maddeler sine devam etti: 108 numaralı nüshadaki makaley» gelince: Bu makalesinde Arif Oruç B. Herman şirketinin veraset vergisinden ve Maliye vekilinin izahatının aykırı olduğunu beyan ediyorlar. Bu beyanatta sadece Maliye vekilini tenkittir. Bera- tını talep ederim. 111 numaralı “ İzah edelim , serlevhası altındaki makaleye gelince : Arif Oruç B. bu makalesinde Memleketin mali ve iktisadi sa: hada tecrübeye müsait olmadı- ğini — mütebassıslar -tarafından doğru yollar gösterilmesini söy- liyor ki buda bir ilim adamının yazacağı şeylerdir. yalnız 80 incı maddenin son fık- rası mucibince cezasının artı- rılması lâzımdır. Şemsettin B. hakkında Şemsettin B. iki noktadan muhakemeye alınmıştır. 1 Mühey- yiç neşriyat, 2 hükümetin şah- siyeti maneviyesini tahkir. 112 numaralı nushada “Bizi | men edemezsiniz, serlâvhası al' | tında ve Arif Oruç Beyin mev- kuf bulunduğu esnada yazdığı bu makale hükümetin şahsiyeti maneviyesini yalnız tahkir değil tehdit te ediyor. Saonra “ Büyük millet meecli- sinde bazı sahneler olacak , serlâvhalı yazıda da imzası oldu- Madde, 80— Bir kastı cür- minin ef'ali icraiyesinden olârak kanunun bir maddesinin defat ile ihlâl edilmesi muhtelif zaman- larda vaki olmuş olsa bile bir cürüm sayılır. Fakat bundan do- layı terettüp edecek ceza altıda birden yarıya kadar artırılır. Madde, 161 — Efkârı umu- miyeyi tehyiç edecek surette ve mahiyette aslı olmayan hava- dis veya — musanna veya muharref veya aslı olmaksızın bir kimseye isnat olunmuş evrakı bilerek neşir ve nakledenlerle resmi evrak ve nutukları tağyir ve tahrif ile neşreyleyenler hak- kında bir aydan altı aya kadar Beratını is- hapis ve yirmi beşliradan elli terim, ğundan kanunu cezanın İ61, liraya kadar cezayi nakti hükm Herman şirketinin veraset | 159, — 158, inci maddele | Glunur. vergisi maksadile 85 numaralı | İ — mucibince tayini — ce- Bi i nüshada bir Meb'usa yüz bin li- | Zasını, ağır hapsi — müstelzim u neşriyat umumi asayişi bozmağa sebep olmuş ise faili hakkında altı aydan iki seneye kadar hapis ve elli liradan yüz liraya kadar ağır cezayi nakti hükmolunur. olduğundan 72,31 inci madde- ler mucibince hidematı ammeden muvakatan men'in, ve 35 inci madde mucibince sanatının tati | ramı vermişler. Bunda Meclisin şahsiyeti maneviyesi tahkir edil- miştir deniliyor. :-lııluıen edilmişmidir ? Ü tek di ni talep ederim. aş tarafı okunduktan sonra Bandan sonra A Oraş eT gayri mevkuf olarak muhakeme- sine devam (hakkında — avukatı tarafından mahkemeye verilen bir istida üzerine müddeiumumi bey: “Arif Oruç B.in serbestisinde mahzuru kanuni — görmiyorum. Şemsettin B.in mevkuf olarak Tiftiklerimiz ne olacak Yalnız şehrimiz piyasasında 1500 ton kadar stok tiftik bu- lunduğu halde alıcı yok gibidir. Fiatlar çok düşmüştür. Yeni istihsal ve kırkma mev- simi geldiğinden fiatların daha fazla düşmesi muhtemeldir. Defterdarlık ilânı Satılık duvarlı arsa No. 3, 59 Eyüp caddesi, Ali bey köyü etrafı 2 metre duvarla çevrilmiş 195 arşın murabbamda karakolhane arsası satılıktır. Bedeli def'aten verilmek şartile tahmin edilen kıymeti 200 liradır. Satış muamelesi aleni müzayede ile 17 mayıs 930 Cumartesi günü saat 14,30 da defterdarlıkta yapılacaktır. (M 44 ) zeRmSN SEna Muvaffakiyetten muvaffakiyele ! Türkiyenin en asri ve muhteşem bir binası olan ANKARADAKI 'TÜRK OCAĞI kendi pek mükem-” mel ve şık tiyatro salonunu şirketinin işlerini bir Meb'usa malümdur, yazılıdır. sonra yüz bin lira mı vermişler bunlar nakilden başka bir şey değildir. Müfteri adamın - söylediklerini yazmıştır. Bu fıkralar Büyük Millet meclisinin şahsiyeti man- eviyesini tahkir değildir. Arif Oruç B. şifaken de söylediği gibi dur, demesi nakil keyfiyetidir. Bu cihetten de beraatını isterim. Arif Oruç Beyle ittifak ede- mediğiniz üç nokta kalıyor. 4 Nisan 930 tarihli ve 110 nu- maralı nüshada “ Mes'ul kim , serlâvhası altındaki makalede İzmirde intihar eden Apti B. namında birinin sebep ve amili hükümetin beceriksizliği ve iktı- sat cihetinden söylediği maka- ledir. Bu müheyyiçtir. Her gün bir çok adamlar iflâs ediyorlar Lstanbulda da böyleleri mevcuttur. Gümrük kanununun neşri dola- yisile eşyayı — tüccariye idhal eden tüccarlar bonaların va- desi geldiği için intibar eden bir tüccarın intiharının sebebini hükümette aramak haksızlık olur. Her tarafta böyle şeyler vardır. Meselâ Alamanyada da İktısadi buhranlar vardır. Arif Oruç Byin baştan doğru olmadığını yazdığı iktizadi vazı- yetimiz acaba sonradanmı bozul- muştur. Biz temenni ederdik ki vaziye- tin düzelmesi için hükümeti te- nvir etmesi lâzım gelirdi. 20000 memurün açıkta kal- ması ittifak edemedigim ikinci noktadır. bu yazısile efkârı umumiyeyi tehyiç etmiştir. Bu makale dolayısile yalnız ERNEMANN GÖRÇ namında birleşen fabrikalar ma- mulatından olan ERNEMAN l sinema makinesile teçhiz etmiştir. Bu makineler cihanşümul bir şöh- rete malik oldukları içindir ki Tür- kiyenin sinemaları yalnız bu ma- kineleri tercih etmişlerdir. Arzu edenlere bu sinemaların bir listesi takdim edilir. Hükumetçe resmen muhtelif devairde kullanılmak ü- zere İKON markası kabul ı edilmiştir.Binaenaleyh kendi men- fantiniz için yalnız ERNERMAN yve GÖRÇ mamulatından olan işbu ZAİS İKON sinema makinesini talep ediniz. ZAİS İK ON ma- leri projeksyon noktai nazarından emsallerinden katkatfaikolu cins ve hassasiyetlerinin mükemmeliyeti içindirki SESLI H NEVİ TERTIBATI sonradan ilave edilebilir. Mesela : şehrimizin Elhamra sinemasile Ankarada Klüp sinemasına sonradan ses ter- tibatı ilâve edilmiştir. Hernevi tafsilat, katalog ve sesli projek- syon hakkında malumat almak arzu edenlerin Türkiye umumi memurlar değil, efradı âilesi de acentası ve depoziteri : Istanbul Dilsiz zade hanında 24-27 nu- mutezarrir olmuştur. Çünkü bir maralı. posta kutusu 114. JAK ROTTENBERG Mücsseses'ne mü- çok tüccarlar memurine krediyi racaat etmeleri. kesmişlerdir. Arif Oruç B. iki bin —— olduğunu söyliyorlar. eger yanlış ise ertesi gün yazması icap ederdi. | - K ; a < el ae ğ <— SÜ " zz a. Y ene L aN

Bu sayıdan diğer sayfalar: