18 Mayıs 1930 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 4

18 Mayıs 1930 tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Pa Ş v —. V Tıbbi sirkat —— >rerap saaesa — Dün Beyoğlu mahkemesinde iki doktorun davasına bakıldı Dün Beyoğlu 21inci ceza mah- kemesinde şayanı dikkat bir da- va vardı. Etfal hastanesi doktor- larından Kâzım İsmail ve İhsan Hilmi beyler arasında bir intihal davası. Vak'a biraz evvele ait. Bundan âltı yedi ay evvel Etfal hastanesine bir akşam 4 yaşında bir çocuk getiriliyor. Bu çocuk gayri tabil arzular izhar etmek- ! tedir. Ve akşam tehlikeli bir l hastalık ârazı göstermekle hasta- haneye getirilmiştir. O akşam ı hastahanede nöbetci doktor Kâ- zam İsmail beydir. Ve çocuk va- him surette hasta olmakla der- hal muayenesini yapmış hasta- neye yatırmıştır. Bu gece çocu- ğün sön gecesi oluyor ve sabaha döğrü ölüyor. Nöbetçi doktordan ] gayri doktor bulunmadığı cihetle | sertabibin emti ile İsmail Kâzım | bey feti meyit ameliyesini ve | bu vesile ile hasta üzerinde hu- | susi etütler yapıyor. Ve bunları | da neşrediyor. | İşte mes'ele de buradan çı- | kıyor. Hastaya ait fethi meyiti | yapmak ve hasta hakkında etüt neşretmek hakkı hastanın ait | olduğu şube şefine verilmiş bir '[ haktır. İşte İhsan Hilmi bey de | bu hakkının gasp edilmiş oldu- | ğunu görerek arkadaşı hakkında | hakkımı gasp etti, tıbbi sirkatta | bulundn demiş. Bunu şeref ve | haysiyetine yediremiyen Kâzım İ İsmail bey de mahkemeye mü- racaat ediyor. Kendisinin hırsız- lıkla ittiham edildiğini söyliyor. Mes'ele daha evvelde etıbba | odasında ve doktorlar arasında teşekkül eden divasıı haysiyette tetkik edilmiş ve iki tarafığda barıştırmıya çalışılmıştır. | Laleli cinayeti | Mahkeı:;sine dün devam edildi Dün ağır cezada Laleli civa- rında bir evde kıskançlık yuzünden tabanca ile Adnan beyi cerh ve katleden Basrinin mahkemesine - VP MA | kaptanın Cür'et motöru çarpmış Karijerimizin malümu oldnğu 1 sandalı kısmen parçalamış; için- devam olundu. veçhile Basri bey Adnan b:yi zevcesi Cavide hanımı kıskan dığından — katletmiştir. muhakemede çahit olarak bir | kac Hanım dinlenmiştir. Basıi, bey, müdafaa şahidi olarak Mar- maralı Hacı Şevki Bey zade Hak- kı Beyi ve Yavuzda makine yüz- Esnayı | Mahkeme mesele hakkında bir kanaatı vicdani hasıl etmek için mezkür divanı haysiyet azala- rını İstimaa karar vermişti. 'Tevfik Salim paşa ne diyor? İlk şahit Tevfik “salim paşa demiştirki. — Etfal hastanesi servis şefi İhsan Hilmi B. bir mektupla e- tıbba odasına müracaat emti ge- rek fethi meyit hakkı gerek hak- kında etüt neşr etmek hakkı kendine ait olan bir hastanın fethi meyitinin ve bu hususdaki | etütleri makam ve şahsiyetini ' çigneyerek icra ve neşr eden İs- mail Kâzım beyi şikâyet etti. Oda reisl olmak - dolayisi ile iki tarafı da dinledim ve telifi bey- ne çalıştım. Fakat razı olmadı- lar ve mesele divanı haysiyete verildi. Divan vakanın İhsan Hil- mi beye aft olduğuna ve Kâzım beyin bu vakayı tesahup etmesinin muhti olduğuna ve fakat bir ka- bahat addetmiyerek ademi tecziye Bütün gemiler ve sine karar verdi. Burada İsmail Kâzim beyin vekili divanı haysiyetin verecegi kararın adli ve hukuki bir ma- ! hiyette olmuyacagıni söyledi. Bu diyanın yalnız ilmt hüküm ve kararı verebilecegini iddia etti. Tevfik Salim paşadan sonra diğer divanı haysiyet azalarının da sırası ile çehadetlerine müra- caat edildi. Hemen hepsi aynı mütalaayı beyan ettiler. Neticede hakim diğer bir asis- tanın da şahit olarak celbi için muhakemenin| talikine — karar verdi. Bir kaza! —rkose— 44 teneke peynir denize düştü Dün Sirkeciden su iskelesine gelen içinde 44 teneke peynir 19 teneke lor buluman kasımpaşalı Seyfettinin sandalına Unkapa- dan gelen kara musallı Riza deki peynir tenekeleri kâmilen | denize dökülmüş,sandalın içinde- | kiler de denize düşmüş isede cüm- lesi kurtarılmıştır. ———>*02At 36000 Müşteriler şöförü soydu Evvelki gece Çubukluda otu- ran 1455 mumaralı — otomobil | goförü Mehmet Salihin otomo- başısı Emin beyinizevcesi Mediha | p jine binen iki kişi Eyupta Hanımı gösterdi. ve bu şahitle- rin dinlenmesini istedi. Heyeti hakime İzmitte hulunan Mediha hanımın istinabe suretile Ifade- lerinin alınmasına ve burada bu- lunan şabitlerin c bine ve mu- hakemenin 51 mayisa talikine karar verdi. i düğii Aİİİi Silâhı denemiş Vefalı Ataullah Salkım 1ö- gütte sarhoşlukla havaya «ilâh alınmıştır. SaldırM herhoş Galatada oturan aş evvelki gece serhoş a Bral dırmasını çekmiş, m “w l saldırırked yakalanmıştır. döe Dıbağlar çeşmesinin önüne gel- dikleri sırada tabanca ve bıçak- larını çekerek şoförün cebindeki 10 llrayı 'gasbetmişlerdir. Yeniyapı içinde bir çocuk Beşiktaşta yeni yapılan bir evin içinde 20 günlük bir erkek çocuğu — bulynmuştur. Çocuğu kimin bıraktiğı tahkik ediliyor. Bir simit yüzünden Eyupta Mehmet bey mahal- lesinde oturan Fuat, Kâzım Ziya efendilerle simitçi Salih ustanın farınında — hamurkâr — İbrahim Hakkı, Mustafa ve Cemilin ara- | *ımda bir simit yüzünden kavga çakmiş Fuat, Kâzım ve Ziya NLA i> Meclis —koşi— Bütçe için her gün top- lanılması muhtemel Ankara, 17 ( Telefon ) — Ye- ni bütçe müzakeratının devamı müddetince Büyük Millet mecli- sinin her gün içtima etmesi muh- temeldir. Meclis ruznamesinde bütçe müzakeresinden başka bir şey yoktur. Ne olacak? Yunanlılarla ihtilâf hal edilebilecek mi ? Ankara, 17 (Telefon) Atina- da cereyan eden müzakerat hakkında Atina sefirimiz Başve- kâlete ve Hariciye vekâletine malümat — vermiştir. Vaziyetin ne şekil alacağı henüz malüm değildir. — İhtilâf — mübadillerin emlâkine aittir. Burada netice- den halâ ümit vardır. —rrrrrtisasen Çin» îîşh Ka şehirler yağma ediliyor Şankay, 17 (A.A) — Haydut- | luk ve korsanlık artmaktadır . Dün akşam Yançıkyan nehri: | üzerinde 3 gemi korsanlar tara- fından yaklaşmış ve temamen yağma edilmiştir. Yolculalardan bir çogu telef olmuştur. Şankay nahiyesi dahilinde bir çok kasa- | polis karakolunua alt katına bu —— *terattessea — 'Bugün Fransız hariciye nezareti — muhtıirayı bütün devletlere verecek Paris,' 16 (A.A) — Dünya- nın başlıca payıtahtlarında intişar edecek olan muhtira 16 sahife- den Mmürekkeptir. Muhtıra yek- diğerinden temamen Mmütemayiz 3 kısmı ihtiva etmektedir: 1 — Gayet mühim bir mu- kaddime olup bunda federasyon plânının tanzimine saik olmuş olan umumi mütalen ve mülâha- zalar izah ve teşrih edilmekte- dir. 2 — Bu kısım adeta bir sü- alname olup bütün hükümetler bu süallere cevap vermeğe davet olunmaktadır. HindistasdAnbAh Kalküta, 16 (A.A)-Hovvrah sabah bir bomba atılmıştır. O komiser ile zevcesine ve çocuk- larına hiç bir şey olmamıştır. İbitlâlci kabileler Peşaver 16 (A. A.) Milli kon balar yağma edilmiştır. muhtelif orduların kaçaklarından mürek- kep olan çeteler Hautcheou'yu muhasara etmektedirler, Kuomin- | tang'daki niza ve ihtilâşlar hükü- arlırmakta, anarşı harekâtının artmasına sebebiyet vermekte ve bu surettle memleket — dahili ecnebi — memleketlerle - tedrici surette temasını kaybetektedir, Daves gene ortaya çıktı! Vaşington, 16 (A - A)—M, Daves bahri muahede hakkında M. Hoover ile görüşmek üzre Amerikaya gelecektir. Paris'in göbeğinde anarşi Rarıs, 17(A.-A) — İvrs'nın komünist beldiye reisi anarşi çıkarmak gayesile askerleri itaat- sizliğe teşvik ettiğinden dolayı tevkıf edilmiştir. ; Yeni Bulgar kabinesi Sofya, 17 (A -,A ) Meb'usan meclisi yeni Liyapçef kabinesine büyük bir ekseriyetle itimat beyan etmişlir. Yeni telgraf makineleri için kurs Bu sene posta ve telgraf baş müdiriyetinde, yeni gelen Hülk telgraf makineleri için kurslar açılacaktır. Kurslara hariçten müsabaka imtihanile 10 memur alınacaktır. Talip olanların Fran- sızca bilmesi şarttır. Kurslarda tedrisata Haziranda başlanacak-” tır. Ne arıyordu... Eyupte Mustafa paşa tekke- sinde oturan simitci Osman gece yatarken kapısını iterek- içeri gi- ren meçhul bir şahsı tutmak iste- miştir. Şahsı meçhul bıçakla Osmanı iki kolundan yaralamış kaçmıştır. BÜ KA Başa H66 a aa n n Na | | | met erkânı arasındaki tefrıkayı ı graya iştirâk eden 10 kadar işçi zabıta ve asker tarafından tev- kif edilmiştir. Peşaverde vaziyet tabii hali- ni almıştır.Geçenlerde bir Ingiliz ileri karakoluna yapılan taarruza iştirâk etmiş olan kabileler ef- radından 20 kişi, tayyareler tarafından yapılan nümayiş ü- | zerine kendilerini rehine olarak ! teslim - etmişlerdir. esnada uykuda bulunmakta olan ( içtimaları Amerika müttehit hüketlerine karşı Avrupa federasyonu tahakkuk edîyodi : İcılar Ğtğye beriye bombalar atmağa başladılar ! Ingilizler bir taraftan vaziyetindüzel- | diğini bildirirken hapisar.eler doluyor |Tevkifatın önü alınmıyor Sholapuf 16 (A- A.) Birkaç * Kadın tayyareci —at ie— Yolda büyük müş- Fransızlar Alman kilattan sonra Si- yam'da ! Bongkok, 16 (A.A) — Kadın tayyarecı Any Johnson, (Rango- on'dan buraya gelmiştirr. Mis Johnson, bulutların ke- safeti ve yağmurun şiddeti yü- zünden dağlar arasında yolunu şaşırmış ve mevkiini 3 saat ka- dar tayin edememiştir. Nihayet 8000 metre yükseğe çıkmış ve dağları aşmağa muvaffak olmuş- tur, Sıngapur, 17 (ALA)— İngiliz in tayyarecisi Mis Any John- son Sıam körfezi üzerinde Mala- ka yarımadasının limanı - olan 'a'da yere inmiştir. —————ORRom Ha — | < Beyoğlu Adliye memur- ları hâla maaş almadılar! Beyoğlu adliye memurlarının mayıs maaşı verilmemiştir. Her tarafta maaşat bayramda veril- miş olduğu halde Beyoğlu mal müdürlüğüne merbut bulunan bu memurların maaşları hâla veril- memiş olmı lacak şey de- ğil midir? aBi 3 x* ! | | bir | c vt e 8 — Neticeyi ihtiva eden bil kisımda da bir takım umumi mü” lâhazalar bulunmakta ve Avrupâ — birliği misakının sür'atle akdi ler hindeki esbab ehemmiyetle kâ” yit edilmekte ve hükümetlerdet. 15 temuzdan evvel cevap verik mesi talep olunmaktadır. Bütün milletlere tebliğ Paris, 16 (A.A) — Hariciyt — nazareti Avrupa federal birliği — teşkiline — müteallik — muhtıray! yarın bütün devletlere — tevdi edecektir, gün evvel çıkan karışıklıklar neticesi olarak kapılarını kapat- mış olan iplik imalâthaneleri bu sabah yeniden açılmıştır. Hiçbir hadise olmamıştır. Vaziyette sü” kün vardır. Alış veriş yeniden başlamıştır. 10 kişi daha tevkif olunmuştur. Açlık grevi yapanlar Ahmetabat, 16(A.A) | Sa- barmaki hapishanesine nakledi- len ve arkadaşlarından daha iyi bir muamele gördükleri için açlık y grevi yapmakta olan mevkuflar kendilerini hapishanede bulunan diğer mevkuflar gibi bakılmasi ve muamele edilmesi şartile bu — greve nihayet vermeğe razi ol- muşlardır. Bu mevkufların içinde M. Vallabhai Patel de vardır. * Nihayet ! -AOŞ arazisini tahliye ediyorlar Ludvvigshafen, 16. (A.A) İş- — gal kıtaatına ait külliyetli mik- tarda askeri levazım Fransaya gönderilmiştir. İşgal kuvvetleri kumandanları bir çok apartıma: memurlarına teslim Tahliye tertibatı Paris, 16. — (A.A) M. Tar- — dieu, M. Berthelot, ceneral Vey — gand — ve ceneral — Gülllaumi — Yung plânının resmen a r den sonra Ren erazisinin 3 üncü mıntakasından geri alınacak olatf Fransız kıtaatının bu mıntakayı tahliyesine ait tertibat hakkında görüşmüşlerdir. ç Tashih 7 Dünkü nushamızda “tiyatroda bir hadise, serlevhasile Şehzâa* de başında Ferah ti hadis olmuş bir vakaya dair bir havadis vardı. c Dün icra ettiğimiz tahkikat — | — neticesinde bunun aslı olmadı- — | ğt anlaşılmiştır. Şadi beye beyani uıııl,r ederiz, * y -a.

Bu sayıdan diğer sayfalar: