31 Mayıs 1930 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 6

31 Mayıs 1930 tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU - 8. İNCİ TERTİP 5. İNCİ KEŞİDE 11 HAZIRAN 1930 Keşideler; Vilâyet, Şehremaneti, Defterdarlık, İş, Ziraat ve Osmanlı bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır.. Büyük ikramiye (50,000 ) Liradır Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. Defterdarlık ilânı L KİRALIK AKAR SU Bakırköy Osmaniye köyünde mandalar bostanından zeytin burnu fabrikasına akan suyun fazlası şeraiti dairesinde Mayıs 930 tarihin- den itibaren 4 ay için kiraya verilecektir. Tahmin edilen kirası 65 liradır. Kiralamak muamelesi açık artırma ile 8 Haziran 980 pazar ğünü saat 14,30 da defterdarlıkta yapılacaktır. — (M—90) STANBUL U. Hapisane Matbaası Ucuzluk ve süra't Mahküminin san'at sahibi olmaları için tesis olunmuş her türlü vesaili fenniye ile mücehhez hay- arlı bir müessesedir. Her nevi tabı' işleri deruhte olunur, ve her gün sipariş kabul edilir. a) SSEİ SECSESSSSSESCE V t K çi) & K ç) İstanbul Sultan Ahmet U. Hapisane Telefon: İst. 1858 "_—' “KUR'ANI KERİM,,İN Arabcası ile birlikte Türkçesi Büyük Türk Alimi Cevdet paşa merhumun Lüğatı Kuranivesini havi Osman Reşat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından tertip edilmiş. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey ğ tarafından tashih idilmiştir. İlahi eserin çok güzel bir eseridir Müzeyyen cildlisinin hediyesi 200 kuruştur Kaymak kâğıdlısı ve altun yaldızlısı 300 kuruştur. Merkezi Türk neşriyat yurdudur BERAMCAMAAN S0 . TT LARU ZGMAMAL AA TT YA DDD A BAAAAAAAAAAAAAAİAAAAALAAAAAAAA M. NURİ ve ŞERİKİ Bilcümle Gümrük muamelatı ve nakliyat işleri kemalı sürat ve emniyetle ifa olunur. MALİ ve İDARİ İŞLER DAHİ TAKİP EDİLİR Adres : Galata Havyar han orta odalar No. 4 Telefon : Beyoğlu 4515 1888 de tesis edilmiştir Merkezi umumi, İstanbul SERMAYESİ 30,000,000 FRANK TÜRKİYE ŞUBELERİ Galata, İstanbui, İzmir, Samsun, Adana, mersin. Yunanistan Şubeleri : Selânik, Atina, Kavala. Her türlü banka muamelâtı, itibar mel ları, her nevi akçe üzerinden hesabatı cariye, çek m». SEBESSECESİ —SS: S2©©5755950050E5S5i SSi —Si WaSSESSESSESESEEEEERA PERTEV Müstahzaratı fabrikası n Pek NEFİS olan " ve TÜRK eseri | san'alı mamulâ- tanı — Mmühterem ahaliye — takdim eder. K PERTEV Briyantin PERTEV Pertev diş ma- cunu, Pertev ko- , lonyaları, Pertev Pudraları Veresiye İzmir terzihanesinde son moda, ehven fiatlarla, son derecede sühületli şeraitle erkek ve kadın kostümler serlan imal olunur, Ankara caddesi Vilâyet karşısında No. 17. MUSTAFA ve KEMAL nni AĞĞELNESSRRNEE Doktor A. kutiel Üİ Muayenehane vetedavli elektriki topçular laboratuvarı, Karaköy caddesi 84 Si I SADIKZADE BİRADERLER VAPURLARI KARADENİZ MUNTAZAM ve LÜKS POSTASI İnonu VA 1 Haziran Pazar Günü akşamı sirkeci rıhti- mından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun , Trabzon, Rize ) iskelelerine azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkecide Mes'a- det hanı altında acentalığına müracaat. Telefon İst. 2134 Doktor Feyzi Ahmet Frengi, belsoğukluğu, cilt, tedavihanesi Cumadan mada her gün saat 10—6 ya kadar hasta ka- bul edilirr Adres —Ankara Caddessi N. (3) Telefon İstanbul 3899 'T-ENINA TLI TAMİRAT Gramofon, makine ve bilâmum alaturka ve alafranga alâtımu- sikiye teminatlı surette tamir olunur. Adres : Beyoğlu, tü- nel başı,Tekke caddesi, No 464 B HAKİNİST REMZİ İlan Beyoğlunda Tophane Topcu- lar caddesi No. 834 Medrese s0- kağı No. 4 31 Mayis 980 Sesesinde kon- turatları hitam bulacaktır. Mezkür günde öaat 14 de ev- kafımülhaka müdiriyetine arzu edilenlerin müracaatları. W”MÖOWOR bbb ? AGOP YESSAYAN Langada camişerif sokağında No. 19lu muayyenehanesinde hergün hasta kabul eder. DAİA AAA (Devlet demiryolları ilânat! BETEREUUMER. ARUMARLAN DAT TALENNM K OMUMARLDACI DUT ALAYT V 259 kalem tıbbi ecza ve sairenin kapalı zarfla münakasası ı._ 4 Haziran 1930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet Demif — yolları idaresinde yapılacaktır. J İştirâk edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat” larını ayni günde saat 14 80a kadar Münakasa komisyonunt vermeleri lâzımdır. Münakasa şartnameleri beş lira mukabilinde Ankara'da Maliyt ve Muhasebe işleri dairesinden, İstanbul'da Haydarpaşa veznesinde” tedarik edilebilir. * » Koşum takımları ve teferruatının kapalı zarfla münakasatl — 28/6/930 pazartesi günü saat 17 de Ankarada Devlet Demir yollari — İdaresinde yapılacaktır. İştirak edeceklerin tevklif mektuplarını ve muvakkat teminatların! aynı günde Şaat 15,30 a kadar komisyon kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankaradâ Maliye ve Muhasebe işleri Rirliginden, İstanbulda Haydarpaşâ veznesinden tedarik edebilirler. » * 2730 tane meşe traversin kapalı zarfla münakasası 16 Haziraf 1930 pazartesi günü saat 15,80 da Ankarada devlet Demiryollar! idaresinde yapılacaktır. İştirâk edenlerin teklif mektuplarnı ve muvakkat teminatlarit! ayni günde saat 15 kadar münakasa komısyonuna vermeleri lazıt” dır. Münakasa şartnameleri beş lira mukabiliude Ankarada Maliy* ve muhasebe işleri dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesindef tedarik edilebilir. e' ll Münakasası fesholunan iki yüz ton rezidü yağının kapalı zarflt | tekrar münakasası 16 haziran pazartesi günü saat 10 da Ankar#” | da Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. İştirâk edecekleri? teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde sa$' | 15,80a kadar münakasa kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Münakatf şartnameleri beş lira mukabilinde Anaarada, muhasebat dairesit” den İstanbnlda Haydarpaşa veznesinden tedarik edilebilir. * * Kayseri lokomotif deposuna muktazi makineler kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 23 Haziran 930 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,80 kadar Münakasa komisyonu kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerinin 15 lira mukabilinde Anka- rada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, İstanbulda Hay- darpaşa veznesinden alabilirler. * * Travers hariç olmak üzre 29 kilometrelik yol malzemesinin kapal! Zarfla münakasası 14 temmuz pazartesi günü saat 16 da Ankarad& Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatların! ayni günde saat 15,90 a kadar münakasa komisyonuna vermeleri lâzımdır. Münakasa şartnameleri (50) lira mukabilinde Ankarada ve Hay” darpaşa da idare veznelerinden alınabilir. * * Feyzipaşa hattının 252 * 700 ile 268 kilometreleri arasında 15 ci ve 268 ile 283 * 300 kilometreleri arasındaki 16 nci kısımlar inşaatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 19.0.930 perşembe günü saat 15 de Ankarada De let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. * Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- — | kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon kâtipli" — iğine vermeleri lâzımdır. ,Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinda idarenit — Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden tedarik edebilirler. M be eee ddd OSMANLI BANKASI SERMAYESİ : 10,000,000 ingiliz lirası İstanbul açenteliği — Telefon: İstanbul 1948 Beyoğlu dairesi — Tel-fon Beyoğlu 1303 Senedat ve poliça mukabilinae muayyen ve vadeli veya cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. Türkiye cümhuriyetinin başi<ca şehirlerine ve memaliki tcnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf emirnameleri irsalâtı. &

Bu sayıdan diğer sayfalar: