1 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6

1 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Son derece komik bir dava Eski bir Fransız mebusu nasıl beraet etti? Riom şehri halkı bu tuhaf ai adam şerefine şenlik yapt Eğ Besson eski bir Fransız ur, Hayati tuhaf ve devamlı macera romanı eni e adar lam. Barla ne deli li. m eski intihap dairesi a Pi kat ii Li hileli olduğunu id- de - Miki bi vilâyetinde ni ik rinde nüfuzu var. bir parti yapıyor ve iz şir rek , adını kapitalist - sosyalist p: koyuyor. DOLANDIRICILIKTAN KOM Mk bitirecek ermesi Geçen Fransız mebusan delindi davası duğu EŞ dan ia Süller nişi ek obalar elleri ara? ilm. ima e Si zemin gizle- ere si arma kuvvet- Hülâsa or. EN elen b eyi bir adam. Bu zat, ya mahut imei da- ri ve hattâ adli hayatındaki tubaf- lıkların bir misalidir. Reis mutat sorgulara başlarken Fili- Avukat — Eğer yalnız nı varsa Ee ia gn Üç iki m koça- ENİ ASIR B. Muslih herşeyi tekzip etti ta- ii Pazar günü Galatasaray- Yalnız iki bulı din ediyor. arı söyl EE ada ba kene İde e gal — ee radaşlar darıldım. m ayi Noter bir la Ben burada dün size beyanatta bulun- ınız ban: uştm. Hususi konuşmalar EAMIZ. Meşhur maçın hakemi B.Adnan da: leri futboldan z| saray BİEN B.Muslih . aynen ne Tal ise, e iz k D. yayı muhafazaya memur kâtip (od İs e Ki — Bunu aldığınızı itiraf eder Fim — Dosyada yazıldığı şekilde Te 'B.Muslih ak sözleri, bulunduğum a önünde, vali tü du. Vali leşi ek anlamıyorlar, diyor Calatasarayidarecisi:Ben hiçbir gaze- teciye beyanatta bulunmadım, diyor İzmir hakem- Çiftliği kuruluyor Dikilide bir besi çiftliği tesis edilmesi için vilâyetin 936 se- nesi çiriş Umumi vilâyet meclisince i ka: tçelerin- ri Ziraat ve Iş Bankalarından alınacak hisseden > bu seneki vilâyet bütçes nden de on bin lira tahsisat ayrılacak. tır. bol sene 70-80 a sarfiyle besi çift- gemici rütbesine in Jüri âzaları imla Filib ki b B rilebilir. İstanbulun dört, İzmirin üç enli cetin İstibülun erdem > bazı b emer diyor nikbinlikle. aralık timarhaneye atılıyor. dibind. pe geliyor. Dn Si malz de söylenen sözlerin, ancak hafflikl Favul, iki taraf oyuncuların: ilmesiyle teşekkül eden dan Jasini undan eczacı Bulk te Yi Ana- bir Haydi, kelime üzerinde oynamı- z Eb 7 liği asa ir; Yalım. Burada ahlâkt temizlik yapıyo- pia : z I k ruz, di Gi Sidsanda Bi para. sever | el ea CL > er ig oyununu alışlamaktan başka kabak) diye kadar hişbir baker, maş seyrini ekostovakyanın Pm Kaman en emeğini | — Daha dün, hepimizin önünde öy < v harici siyaseti — Ya Stnviski hâkimleri, onlar da | iniz sözleri tekzip ederseniz itecesirdir. | karşılaşmadığını göre BAdaanm he-| (o Roma, 30 (Ö.R) — Italyan “Ve bar ye lk ve bir bardak lursunuz. Netekim şimdi er» da, nihayet iği N gazetelerinin verdikleri haber- z ir bar a ei Li bir | hafi kn Vişi Ze era li olduğunu itiraf ediyorsunuz. EE ani lere göre Çekoslov: anın orti Fransız | — Adliye beni manen katletmiştir || Bunun üzerine B.Müslih vaziyeti vi Mi PE em ii Avrupada yalnız bir vaziyette Diyor. b ii nim açık ai Km istedi. Galatasaray likle EYES İEN. MM ES ZİLE Ball teşekkül eder? ar li maruz kal- eliyorum. Eğer fi dili; > Ra k 7 1 3 lar belki) dığı siyasi güçlükler Agrar lee bi im Gürili mahkeme) | lunmasının doğru olamıyacağını söyle- ili ıp ga ecektir. di. Kendisine hak vermekle beraber, : z 1— Pe al ği takımlarının 5 * MD TİRAMİ iskan Jiübellğe dahısinemila. olmadığın fc ARM BL ANAR Be ei e main Eğ mn hb hk li leri tarafından gösterilmekte- e Lar e Ke İ da bildirmiştik. ER ünde teli, bye bir —— çar “a teşvikile Karl izmetim var, diyor. | Cumhuriyet ve 'a beyanatta Galai kazali ilen (o barici Bize # le — ili ğı galibiyet süne a erler. e Si boşa lam calek ha- bulunan bu eski yeni idareci r. Gel ofsayt değildi. izmir hac) 2 — Ofanyi, emir takımlarının. gir tenkit etmekte, © Çekoslov. e ” ig ii ken hut boldan dan anlamıyorlar. harici siyasetinin tadili, hub ba ir dai İĞ mizi alamadık Ne ap0r barla; mleri Giy W i Almanya ve Lehistanla olay unuz. EE ir mi d iyle izah Hakikaten İzmir hakemleri İstan- d Ball, eme kalesini di ika #inde inkişafı za- Ee ii tatmin emeliyle liği » & b a hakemi B.Adı ei ekinde mn — ruretini göst ür soruyor vonsavanonasansassanananasan di 3 i ş kadar bir cezadır. Şu yara amme Filibert — Şamli e bile söylemedim. Bu itibarla b O Istanbul giren 12 30 - 14 arasında plâkla sikisi, ği bat a fiilen ispat et- 2 yalmız aşk delisi idim! di.) — namı ml İzmird. irin Muslih gibi yıl k lde ed İk e ini melena Liz le iyon Fakat suçlunun avukatı da|larca spor sahasında enerjik iğine göl amini kat, ediliyor. hücum ediyor oyunun. vu alışlamanını bien bir. spor-|beyanatta bulunuyor. diye i 22) Şahi mevkiinde olan adim di mizi cek vaziyette olduklar için dani Sik liği ağ dahildir, sözü şüphelidir. dedil ünak kalıyorlarsa, eml de et a e melekynza kam Gülen takımının Sert Ve kırıcı! niyetinde değiliz. Ancak Türkiyede şim-| kabahatleri âşikârdir. Hiçbir zaman şimdiki derecede zengin |” : GT ermiş mir — da EE kele Göztaşı fiatleri Uşak gençleri Denizlide Reis — Müdafaa şahitlerinizden bi- | bana Serel neti tecirleria, mevdim yak emer en nz rar am > EE liz al KM ma Beeline aştığı ve müstabsilin nasıl v 1 u a sıkadaşınzla görüşmenin bozduğunu|dütününüz.. olsa almak i mım b» ii a zat mebuslukta Filibertin — Şahit mi? Bir haydut 0 | bulan iin lee aç samı o ? - Ş Fe JenükreelMiel onu e m“-İ ibtikâra ( saptıkları vilâyetin I I 4 3 hi t Filib. Sabatier" dedik nazarı dikkatini celbetmiş 1 ar e. ga ıp Ir ii ben > deli imişim. Archer ise zır) o Filibert — iman —— Se haka-| icap eden tedbirler re Di düell rulmı tu. . . — Şök kazana ye br kd eği bl ekl im kesiti Mİ otaşm 35 iradan fn | Denizli sporcuları da bu maçta pa yukat — ii ei tai taml fiatle satmağa cüret edenler ie 1 — ei iy la e güzel bir oyun çıkardılar — Kart andaki meri “ii — yaya ya, Ea ik, de-İ pılması tekarrür etmiştir TN EEE göstermek için a Kahveye ir B. ınman lâzımdı apdal ser.) P* we > e in Ea şii Nakz kararı e hemen yeni bir km yl m ede iki LU İLE A INDA ri LE 3 Elik Filin enhalibeda ğa İda fel kendi Kyk da, MEYE kenenin ortağı. olan di dal Baheediliğer. ın Emine. adındaki ve Müddeiumumi — Dosyada buna ait bıktırıyor. — Devam ederseniz, diyor, başımı ya, döverek öldürmekle işaret yoktur. alıp gideceğim. ba; ayan Me elek hakkında ex Erieien Filibert le ise yaralarımı Filibert (büyük bir h indi , tereyim. | Diyerek pantalonunu çöz“ i Avukata da ihti; olan 15 sene ağır hapi is cezası meğe kalkışıyor ve güç belâ bundan vaz yok ! hakkındaki hüküm, beis geçirtiliyor. ; Reis Ni makzedilmiştiz. Meleğin mu- FİLİBERTİN MACERASI Hülâsa, dip kazan ve 7 a yakında ağıcszada Fiberi Bessön bir makbuz koçanını Fiber > Franko - e nakzen başla İmiş ol- ir. nm rma iğ oçan Puy no- ii Pamuk tohumları Filan mim) İ-E İzmir vilâyeti dahilindeki a , öğ li dd fazla oluyorsu-| muk ekicileri için iğ ekl muz artık. e letince tefrik edilerek gönde- aa Fiberi birdenbire sakinleşi- rilmiş olan pamuk tohumlarının söy müslahsillere kili işi “| ta N ttâ ai Yan yanindaki p kai ii e a rr seekilsilce koçanı . Jand ein kendilerine verilen pamuk to- anki edildiğim sırada bunu Fran-| humlarını çe kemi Uşak, — usi) — 23 Ni ma günü demi Bay Adil Tayan di ni beş Lİ yeni e takımı r. Oyuna iyii tik e biz yap- pe si Denizli kalı mürekkep bir futbolcu kafilesi bir >e ille Deni; 1 ii kendi eri yaptı, Sıkı- Denizli ilk go- Ya geçmiş, orada bir arkadaşa © teslim el Bir dostum hayatı pahasına! ,, İspanyol ERİ arasından geçerek onu in ihtiyar inni na gali — Oğlumu bana iade ediniz 1 diyor. Mi mü avukat indireceksiniz. İn veriyor. Bu iekkiliyle ik ERİ ipe ve muzaffer bir — Ve hemen bir bardak Vişi daha yu- b mahkemey: varlıyor Filibert iyi ıpmış gibi ak biz gre tarlalarma ekmişler- Beni çok sevi ondan başka kimsem yok.. id ai: va mi — eki e içinde Halk- Yi Mi ların daha Uşak enerjik barel e iyor ve üş- Deni istün bir vaziyele ta- Gm rdu. Dakikalar ilerledik; iri hı e lehinde karar veriyor 3 önünde bir defa a li sevini- ap bulduğu |raet hükmü bildiriliyor. dani seyin vie hızlanıyor, tazyik çenberi için itemadiyen daralıyor ve Denizli ME ilmi fazlalaşıyordu. Mağlüp vaziyette la iki iten bu davadan sonra Rim e 1 gol yaptı. Buna Denizlili lerimiz may subaylarından Bay debildik il . OyunB Salâhittin ar- enizli | bi kabul ettiler. üzel hi B Konferans, EEE Hlekevi nas muna Bay Reşat tarafından (Ce- 18 19 ya alnan lr maya ba eri) Haki 20 Fasıl heyeti. 210 90 Bir: Yaza tabıkı ayağı ça söylev. Fal işe beğenin İpe vii 21 15 Şehir tiyatrosu komedi kısmın» dan bön ti mah 22 15 Ajans habe: 22 30 Plâklarla Sane parçalar 23 “Sen Ankara radyosu 1230-13 30 arasını Miyim se Türk musikisi, lahili, harici ie ler. 15 30 - 17 arasında Cümhür riyi ben siğil çürame onser. Musiki muallim mekte- me nakil. 18 30 Plâk neşriyatı. 18 35 Bari in karagöz. Küçük Al tarafından 19 10 Bay amm v mİ ları ekil Türk musikisi, 19 30 Arapça havadis. 19 45 Bay Hikmet Riza ve arkadaşları 20 Sıhhi konuşma. Tanburi Sal lâheltin ve arkadaş — ları aim halk şarkıları ve Kim haberler Stü 21 21 İon orkestrası Çu. a Fiat 60 Riza H. 12 15 50 50 Aly. 12 50 s0 19 S. Berksoy 13 50 14 50 S. Er, 1350 1320 g öle 135 le Ea m 431263 U. © Zahire Çu. t 240 gi b uğday 6 6 625 145 , Arpa 3870 3875 161 , Susam 15 1 57 ii Pamuk 44 50 45 117 kı 250 470 iks kz |

Bu sayıdan diğer sayfalar: