1 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7

1 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“FAVSTA | Bu e z atlı daha yanlarına yak- aşıyor ardan birinin yaşı otu-| zu ei Sie yüzünden cesur, cüret i raz da alaycı bir adam oldu- Bu okunuyordu. Diri m on sekiz Yin > e Iu, nazi yur bir imiz canla a beni ik b ypükleği halâ geni 2 — kadaşları Mi yen ser Lâkin o e hazin hazi . Ben uğramış bir min. Bİ es ediyor. Şimdi bana kim e Gür bir ses cevap ve: — Ben! adam sesin geldiği tarafa bi- e MM Kendine dı bulunan iki iy va takıldı, âni ve dı, iy: bir korku içini — Korkuş bir hacji yalden larını boşa salla. nin şi LE kül” ın Şarl ha! Kardeşim na aleni için mezarından İl Yabancı delikanlı cevap e — Yanılıyorsun. Aldanıyorsun! Vic- danınızı ezen dokuzuncu Şarl ben de- Filim, — O halde — Onun e Dük Dangolem- im — Ah. Mari Tuşe ile Şarlın oğlu piç Dargolem! ye hal, Öyle ise söyll Benden ne istiyorsun?. Fransız üçüncü Hanriden ne e ayar ani lr Dera dokuz tanıdı ncü Hans kekeledi: > San dedi. — Evet rin O vakıt anam abamın me feci hir $e- amın can Mr n al lar ğı ıpların cellât olduğunu güzel ce ii İşte o dakikada bu mesullerden biri olan Dük dö Gize: «Hain, asi herif bun- ları ne için yapt tun?» diye sormak için, hareket ettim. şimdi v— belki iz mein bir. ei e : Mişel ale zeri —3— - ze Amadedir. Adım Şövalye dö Parda- m bu cevap karşısında ti diler. Pek sade fi "sekilde ortaya e nan bu ei kafasında korkun uyandırmış, korku ve takdir Şövalye Şövalye sam m rk tesir- olmadı. Çikmas ne o ir an rk Ne tepe! liyen ZE — Da 1 “Tâlisiz başımı kendi elimle e EE giderken yo- mun gıkmaklığın. da eksik ki Ki k tıma ei sma Allaha sallar nız ki'şu felâketli da bana Pperezaz hakareti giri mi? Eğer siz tekrar tahir zamana kadar benim sizden nefret etmeğe si yoktur. Bilâkis size acırım. Çünkü siz şimdi tahtından koğulmuş bir kral seminer başka değilsiniz. Haydi kaçınız. Sizi ta- b a b Şunu eyi- tınıza dönün- akl ceye e kadar Me iii elin oğlu sizi affedi, şe iii same bembe- ir şeyler muka- bel pe gelimi ise . alm lor Şehir meclisi toplandı. Şehrin ihtiyaçları, otobüsler meselesi ve diğer işler hakkında karar verildi Baştarajı ikinci sahife: is Ke zevki okşa ma şekiller olduğunu izah eselesi makina ceddüd v cebir, meselesidir. aile O . serbest — bırakılması eee tür. Talimatnamenin diğer mad- he SE bazı maddeler bul azıları o reddedil- NUTKU Bar Ee iştir REISIN — aaa mesaisine sene bütçe eyi e maki o kralın atının başını çekmişler, hep beraber tozu dumana ki 1 Oradı jarl olma çok e idi.Eh ağır hakaretlerine maruz bıraktığı kra- 1 vi iyle bile takip eylemiyordu.Bir Geliiisimdi will olarak şehir halkının menfeat- lerini: ehemmiyetle eden kararlar aldınız. ved niz kararlar içinde en mühim iş, a işidir. Bütçenin her rakka üzeri duruldu. Ve hemşebrilerin menfeatleri- ir şekilde temi e çalışıldı. ş Bu sene mec yaparken diğer n halk hizmetleri daha si ve e Bu lap orak değer bir pimi kaydı İli. vaffakıyettir. 1,112,000 Kiralık bütçeden ayırdığınız 134,019 lira ile halkın büyük bir yacıma cevap riske bir m atmış bulunu ari u ii Zİ ya- fl ve konfoi > oto- bülere ee k, çok mi ğu şimdiki ri caki Bu iş bele- diyemize ayrıca varidat da te- min esim tir, ir. Arkadaşlarım; ( 1,112,000 ) liralık seni 150 b lirasi” nı ma borca, 35—40 bin on senelik is- ayırdıktan dez İzmirin a — sekiz borcuna 214000 ni 5 b sonra itfaiye işlerine ayırdınız. Bütün per belediyeyi ehemmiyetle & ayrı ayrı sahalarda alâka- e. eden işlerdir. R Mühim iki iş daha vardır. Biri Izmir Enternasyonal Fuarı işidir. Bize her hususta yardım- larıvı esirgemiyen vilâyet umumi meclisi âzasiyle Vali ba; rında bir çok tenzilât yapmış- lardır. park, halkın eğlence ve hava almak ibtiyacını bu sene daha iyi bir şekilde tat- min edecektir. Fuar için yap- tığınız yardımlardan Kii siz- lere de teşekkür edi ÇOCUK HASTANESİ Ikinci mühim mesele; Kurı lacak çocuk hastanesi LAR Hepiniz e ki bütün ünya nüfus siyasetini Sikini ehemmiyet veriyor. Bun: sı da çocukların lan “ie alâkadar olmaktır. İzmir belediye Maket ei hususiyenin iie e v. işi mi bir mevzu oi PEŞ k hast Sıhhat Ve ka leti de bunun için bize yardım edecektir. Bu has- tanenin tesisi hususunda aldı- ğınız karar halkın minnet- an tarlıklarını size şimdiden arze- erim. NG âza tarafından alkış- lanmıştır, Harim. ACELE 5 Müzayede ile satış donda Pas a Merkez ph gi umum lüks ve nadide ri gemi. sakil. ar. rek m tak odaları, inprii pi tuvaletler, komodinolar, esme Iogiliz karyolaları somyalariyle tekmil yatak, yoran ve cibin- likler, lüks kadife koltuklar, lüks Alman piyano, lüks kabi- ne, saat takımı he ykelli, va takım, dıvar saati, ll ii kıymettar para b e ne (25) beyaz yeğ laları in tek ve çifte aynalı dolaplariyle, ilimli dolapler, bir çok ii na sandalyaları, Yak kameri yata! çok kak bir adin olar, koridor ile 95 oda muşam- baları, oya ve resimli levhalar, storlar, lüks Japon çay takımı, kristal likör takımı, şemsiyelik, yumurta şeklinde mavundan büyü ma- sı, bir çok ort: ları, ta- Zabıta haberleri: Suçüstü yakalandılar Iktçeşmelik Kamaz Gebe; sokağında 24 sayılı odada — kâr olarak sirin Süleyma! oğlu Ragıp, odasında end Ibrahim eğdi Mehmet, Hüseyin — Giz tahtımın İla bulacaksın! izi Parise “doğru dikilmişti. oğlu Hilmi, Veli, oğlu Ali ve | Mehmet oğlu Ahmedi, bıçakl ttiğindi k Katerin dö Midi- Bi ük bir hassasiyetle dudaklarının Hileyi oğlu Şii adındaki bari ri e e OR giye: ye, sak anal Şelkatsiz anal Oğlu ağn bk Halimiz, döküldü: kişilerle mar oynarlarken > ? a » diye sorabilmek için) — Viyoletial ii parakili belle sp) 4 $ e yerin- B I Ti .. ıl 3 derin dü. Yüzün ükrü oğl Müstafi tu yl oi im kıra hınçkara ağlıyarak; |deki hiddet eserleri Siri yavaş azaldı, | üst Şkakmsekğldır zi $ N ve i şe ağcı ar!. u ncü er!. » iç İ adli Ge iğ Hır: ıklar ğlu Nazmiyi tekme ile yara: â oi ln ii ki onu da Gizin |D ai ama li Kuroti örkezinie Günel emi gi ce edenberi ği ley kazanmış ge Avrupa ii DE ri e a Li oraya i ii ğa) yalı tramvay caddesinde Tahir $ Kemer tepecik gelerimişin. gelliğini Kayın, ahelarmia — e eki di Hanri am 5 ve geliyo Lâkin” beni koş ğlu Yaşar ve Hasan oğlu AN, sokakta Halil oğlu ri Hacıd avut Mi bilin evltları amcslarma «Kabil kar. ze yalnız bu nil iz deği ee oğlu Alinin evi önün- | Kadri kızı Emineyi elinden ii “iye bakla İran bkm olm br e |, de rk dam alın | lele yorladığndan yakala RAHMi KARADAVUT bi ba si > an yakalanmışlardır. ıştır. di sersem! Vi V aldım. Kİ m ilem eçecil Alston — tütü; $ Ikiçeşmelik Nr ka- a ii e Ml Dep Bu son bi karşısında kr m Ik il kumpanyasında çalişan sm raman sokağında Li miş çarşısı, Cezair örn ei i de yz ve ei iz itirdt et baka; lah kızı Ferihan, 175 gram | Hava, Sami karısı ia 1sir- M I R z Onun mai e büz v ken ul De el e Seni karine ii tütün çaldığından | mak suretile yaraladığından Telgret zdresi: KARADAVUT Telefon 3809 va ii bul Sn em en arise 3 yakalanmıştı! yakalanmıştır. Bu iii Hanrinin yanındaki beş içini en Şövalye erimi ler, ferman inim aksine vi 'kerek, odasında boyuna dolaşarak, atlı hep bir ağızdan dehşetli bir sada çıkardılar — Kral, her zaman için kraldır. Ye- asın Kral. ei in şeref ve haysiye- e dil wzata Diye amiri ve kılınçlarını çekti- ler. Tabanca taştı turan Mehmet oğlu Mehmet, üstünde (tabanca ( bulunarı alınmıştır. Yaralanma vak'aları Ikiçeşmelik Kızıllçullu cad- ez Osman oğlu Ragıp, e Keçeciler birinci kordon ege se, otelinde Bornovanın Nal- di den u e. ei Esa yük den araları Latif oğlu otel müsteciri e tebdit müzayede salli ndikmani Hamiş u salış çok acele olduğundan iştirak (o edec baylar istifade "edeceklerdir 1 A 1750) © Cumarte: aa 18,30 z: Şerafeddinbe: 70 numaraya müracaat. S.7 1—5 YILEŞ LİLA LİZZİE is ye ai mümkün olur. Yabancı adam hiç değiş- | sun tirmeğe lüzum ir yak hel cevap. e İlimizi ve adım daima emrini- remiyordu. dırılan Bütün dükkânlar kapandı, oherkes| -İevlerine sokuldular. Sadrâzam Murat ağanın (etekleri dört tarafından tutuşmuştu. Sipahiler- ceza görecek, görececeecek! Hall Maile e ia ei ler rafına bakamıyordu. Kendi kendine; — Murat ağa giderken Tivayı nizi gelmiş. Dük Dangolem'in arkadaşı bu beşldi hesabınıza ele depirmeği Ecem adamın ortasına atılarak uzun kılıncı-| sunuz. drâzam Murat ağanın ocağa Eelip ilerdi ni kınından çıkardı. Gür sesini yük-) — Benim için cl Monsenyör. Be- e ve e seker teşviki | üzerine, ilikli azli üieinii > aye 2) : var. Uzun tarafta bir galeyan uyandı. iki çektiriye dolup dür Di > “Baylar! Şu görüşmeler hususi bir imei ie ie bulunduğum | ............ kapdan bei Ge meseledir. Amca ile yeğenin konuşma- | <Morev karşılaşmak, ona iki ke-| O gece sabahlara e “ içinde karışmayınız, onları serbest bı-İlime m eşe ire isterim. Hem bana otur-|decek yeniçerileri, sakli 2 deha — Baş tarda önde, e pe on do- rakınız. Yoksa sizleri Hanri k ni inme bil i “ kendimi de Dangalem'in yanında saya-| gibi kurt yemiş ik yerlere oturur-İdar edilmiş paşalar varsa, vi bin askerle alel cağım. sam mutlaka çöket ei cenk başına davet edildi. — | çıkan vezir yenile . Bektaş ağaya) 1 atlı dişlerini yi iel» Üçüncü a Parda-| ........ İstanbul muhafazasına sarayın mül » OKılınçlar çarp üzere!yan hakkında bildikleri şerefli maziyi Öğleye yakın istanbulun içinde top) istanbulun LİMA aliye gülerek ve eğlenerek in imi — ei lir iyi ai ihtimâl Şarl de öğren-| gibi patlıyan bir haber her tarafa ya-| nöbetçiler bile deftere yazılıp (o asker|p!yor. dan okuyan ak ki bu sözlerde bir fevkalâ- yıldı 5 i olmuşlar, Murat ağa ile beraber Üs) Bir da Kösem Sultan : bim BLU gi iniş özlük sd. — Güreli. Nebi Katırcıoğlu ile — be-| küdara ii Koca İstanbulda| —Bu iş berbat bir hâdise! Vaziyet icim sordular: dinliyordu. raber Vakildara gelmiş! okadar az silâhlı kaldı ki hemen hes) tehlikeli. Murat ağaya yüz versem; ya bay bilmesini i gizlemez- dayan sözüne devam eti Ortalığı bir telâş ve karışıklık sar-İmen gösterileceklerdi. ili ile başka defa görüşmek | — Fakat siz o tahtı ele dı ki mahşerallah kimse kimseyi gö-| O gün, İstanbulun sokakla i- | gelem; iz olabilirsiniz. Hattâ mecbur- > — Di lale

Bu sayıdan diğer sayfalar: