21 Nisan 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

21 Nisan 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

44 - GAZI BULVARI IZMIR - 44 2 İmtiyaz sahibi: ŞEVKET BILGIN Başmu No. vrir A <2 i © ABONE DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç içini Senelik, 1400 2900 Alta ayi di 750 i | TELEFON: 2697 -—2.» ei FİATI ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları pie siyasi gazetedir Zelzele büyük bir felâket halini aldı Şarapçılık Orta ve Doğu Anadoludan acıklı haberler geli yor! | Kırşehirde on köy harap oldu | iki yüz kişi enkaz altında kaldı Ege bölgesi için hayati ehemmi- yeti hdizdir esek üm Mi si ia olduğu halde mahsul EM büyük zorl Taklarla bam özel ühim miktarda da tir. Honduras oylara mi Jhtilâl ç NOR ye bildi- yıldığina are bu karilekçi çitin Tr eürüriyetimde biz Geli akm ve asilerin ei işgal emil a mektedirler. şimdilik iç bir kaynaktan yi geen miş olan SE bile leri ihtiyad kaydile karşılamak icap eder. İmama mm anna Mai ln YENİ ASIR Matt la b FENER Milli küme maç- aktehik yardım Ee gile derhal tedbir almasını emrettiler ma 20 (Hususi) — Orta ve E alel i bir felâ- . Zelzeleni bilhassa | larına girmi- yece, ISTANBUL, 20 (Hususi)- merke: milli kü- ie maçlarına iştirak i cektir. Bu itibarl, nü Fener - Galat. ında fiküstar üz > ? ici ümid edi ekl yek yaptığı z Kızla; Kuru | mi bep e) mi YA Mi yük ve korkunçtur. Kırşehre bağlı y kurumu feliket yerlerine) | kendi sahasında yapılmıyor e ii bl Han a a n — rte ayal emilimi ie meyeterutete > ari İl ü enkaz al- 4 | laşmazlı levam etmiş ve n sebebi âşikârdır..- Üğümü ıtanda kalmıştır Dün ey kâh'sah kâh ci Hosker ale mü: rada on saniye süren yeni bir hare- ah si ve yol parası e olarak dns dama reyi göre bu en köyde aylin öz e mir. ize) | daha © doğrusu zâfa uğramakta il is- basina) oluanmiktu bevülier/ zel İstanbulda da hafifçe hissedil-| | Maddi'cihetlere temas eden ak pm e kişi nis betinde olduğu ille. 2 alm ve havalisinden acıklı) | Assuslar yüzünden bu eski Mr çala ürer ir. Feliket A bili ei in a hah spor ill ann m ik; Hi SE Zelzele felâketinin bü Kırşehirden bir manzara “SONU U ÜÇÜNCU SAHİFEDE—| | #üme MM Pazarları bay kalmaya. merkezin bu kararı mukan- Kleaı rin bet yi nman h ti Hat en maçlara Kibir m4 <<< Roma seyaha ay seçimi |(ri5 di müs Ee ai mal yirk siye hakkimda ni- larak raç e tahdid dear si in karşı tedbir almak ei bül de lesef bizim elimizde üzümlerimizin bir kıs- ısmını da yaş olarak irke veya şarap iz. tını geçen. sene islik EO inle elde “e neticeler ümid verici değildir. Bu EN ilgi vel bu mış olai met Gari İere nazi rik geridir. Rakip de: etlerin di piyasalarda tesis emin ıvV. kileri vardır. kipleri pe ize nazaran çok daha gayri yer ri Me <p B R 6 3 sırda bile rekal bet ari inan, piyasası yalnı: iyor. araş yaş üzüm ihra bilmeni veba yakl vak Kİ bilmemiz iç ve ilişleze ii Zeruklardan yine göstererek mek istemi- nağa züm sale ei üzüm tiştiren — Avrupa memi Diğ tleri bir Türkiye ve Yunan üzümlerinin fasetinden istifadeyi Yorlar. ni ârla şarap ve üzüm suyu Bin MA korumak için heman. semere ekilir bir *ted- birdir; Şaraptılık hem X ii de da- hil istihlâka! at bakımında: NU 2 İNCİ SAYFADA — HAKKI OCAKOĞLU R,) — Gazı ler (o Führerin parlak bir yada eb hezil allak bak çi uzun coğrafi vaziyetimiz, ra- a unanlıar si eni ir ial uğriyoruz. | Ve emleketler z | kumi iakiiğe mn tekabül ili isil dilmi ihmal eli İtalya B. Hitleri parlak bir şekilde istikbale bazırlamıy ö. a ui muha- bi haber- neşred kesel esna- izm ii ir çok iv al etle r: İlakat, edec: Akvammümessilleri dün 7 İn Hatayda hulunacaklardı Zulüm habirin ö. SONU 5. 4Te Hitler sön nutuklarından birini söylerken - Bükreş — SONU 4 üye U SAHIFEDE Çinde kanlı ii içindedir »|Dün neşredilen bir vesika kaça muhafızların ir De hareketini meyda du. Tahrikçi- Rumen bi etinden miki. Tuna üzerinde mükim bir köprü. — YAZISI 4 ÜNCÜ SAHİFEDE— Heyecan |Bir hava harbinde yedi | Japon b ii ——o— > ii ya tazminat , entrika ve fesat devam edi yor. Roje Baal e ei Garo ta yyare ile Parise gitmiştir. Halk dönmemesini temenni ediyor hariç mumi bir görü, İzmir çocukları değerli bir zafer yarattılar Istanbul ve Ankarada galip gelen Viyanalılar Izmirde yine 3 - 2 mağlüp oldular | Istanbul ve Ankarada galip gelen, İzmirde mağlüp olan Firat Viyan, ri 5 INCİ SAHİFEDE — “IF. Viyana a yenildi

Bu sayıdan diğer sayfalar: