21 Nisan 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

21 Nisan 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KURU ** SAYISI HER YERDE- ' ee PERŞEMBE Folakot mıntakasında hak Felâket mıntakasından en son dakikaya kadar aldığımız tüyler ürpertici tafsilât !î Anadolunun, bilhassa gF ! itı, 200 F İ Oduğunu 7 Ve N F T İ etmesi ve her da - İ Pi bt Y yatakasına gitmesi muh- Dabiliye — Vakili İ Şükrü Kaya * KP Kaçy l folâketzede halkı yeni Ve dehşet içinde bırak « tafsilâtla doludur. Bu faci ölüm tesbit edildiği: daha sonradan geen haberer ve zezcenin devamı feâketin tahmin edildiğinden da- göstermektedir. arkadaşımızı zelzele mıntakasında bulunduruyoruz. Kendilerinden aldığımız bütün ma- fafsilâtı en hurda teferruatma kadar gazetemizde bulacaksınız) : (San Telgraf) — Zel-|mış ve herkes, akabetlerinden en - de muhtelif fa -| dişeye düşmüştür. #ltından korkunc ses-| saha dahilinde sabaha karşı da tek- En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi ır ve ağ —ü “Son Telgraf, için çı Felâket mıntakasında 1500 yaralı ve ölü var ! n İkl arkadaşımızın facıa mahallinden gazetemize yatiştirdiki SAĞLIK KUPONU Bu kuponun yirni ta: ları tarafından mec ceklerdir. Kuponl: Teleron No. 20827 | "izde değiştirilmekte İst. Nuruosmaniye caddı eaaman ——— lk resimler dahi felaketin azametini göstermektedir Kirşehir : 21 (Son Tel 5 $ graf) — Bu gece ve bu sabahda sarsıntı, korkunç uğultular devam etti. Ölü, ağır I V'ITI 1500 ü geçmektedir. Yalnız bütün evleri yıkılan bir köyde 1000 nufusdan 200 Üü kurlulmuştu:—. ğAn::::d';ı: .g'gn;::inl:no::::ğ:n " Vasıtaları ve cankurtaran arabaları ile yaralılar Kırşehir, Yozgad, Kayseri hastanelerine taşınmaktadırlar. Bir dağ gece ııbahu n.'ğ!ıl.hey’;tl :ımubn;iyaıllo lvât.ll:e dkıııy:ınıştır. Çatlaklardan sıcak sular ve gazler fışkırmaktadır. Halk korku ve heyecan içindedir. sokaklar, bahçeler insanla doludur. Dahiliye Vekâleti, Kızılay geniş mikyasda felâketzedelere n ç!dırlı mahalleler kurulmuş, iaşe tertibatı alınmıştır. t YA BO Yardımı Gunektedir. Kırşehir mülhakatının geçirdiği zelzele felâketi hakikaten tüy- hakkında dün gazetemizi tab'a verinciye kadar aldığı - ilk hasarların korkunçluğunu za bildir - . Hâdiseyi - bütün teferrüatile okuyucularımıza haber vermek 5 . ... . cia, zannedildiğinden çok daha büs PN yüktür, Nitekim zelzele, tahribat yaptığı gehrin Bozkır nahiyesi — ve bu na- hiyeye bağlı Akpınar köyüdür. 300 evi bulunan bu köyde, sağ -| batmıyan tek bir ev kalmamıştır. İam tek bir ev kalmış, 299 aile yu-| — Hastahaneler yaralılarla dolu İvası topraklar arasında kaybölmuş-| Kırşehir 21 Sureti mahsusada tur. gönderdiğimiz muhabirimizden (sa- Bütün köy çok perişan bir hal -|baha karşı) — Kırşehir memleket ö hastanesine bütün gece yaralı gel- (Devamı 6 mcı sahifede) a rar hissedilmiş, ilk sarsıntıdan en Bit GAS v çok zarar gören yerlerde yeniden yüzlerce ev yıkılmıştır. Gecenin en ileri ve soğuk bir sa- istinde — bütün Kırşehir — ve ha-| İyalisi uykusuz, ayakta — bulunu-, yor. Miktarı 50 bine yaklaşan bir vatandaş kütlesi dün akşamdan - beri bir dakika bile gözünü kırp - mamış olup korku ve heyecan için dedir. Her dakika yer, müthiş bir sar - sıntı ile sallanıyor, derinlerden ge- len boğuk gürültüler, devamlı ses- ler, kalblerdeki endişe ve korkuyu bir kat daha artırıyor. Etrafta titreten ve donduran go - ğuğa, yüzü kaplıyan sert ve acı rüz- gâra rağmen köylerdeki ekser halk, geceyi, ince çadırlarda, toprak üs -| tünde ve açıkta geçiriyorlar... Yatağını, yorganını koltuğunun arasına almiş, yüzlerce felâketzede, beyecan ve korku içinde dağ fape- lerine, vadi eteklerine sığınmış, | mış, birçok aileler, çoluğu çocuğile nevmidane bekleşiyorlar. beraber hep bir arada enkaz altın- Mülhakattan ve köylerden “Her|da kalarak canhıraş feryadlar ara- dakika yeni bir felâket haberi, yeni| "PdA San vermişlerdir. ğ Bundan başka (Yelek) ve «Deve M tafsilât gelmektedir ve fâsly ) Köyleri mühim surette hasara uğramışlardır. Vadiye yuvarlanan köyler Bundan maada Erdekliler, Sofra- , , hlar, Eşrefli, Devrişli, Çürükler, Tatbık edılecek Hanyeri, Deveci, Pekmezci, Alişar,| Yondra : 21 (A-A.) — Hindistan Tatarilyaslı, Beşler, Üçler, Hamur-İhükümetinin eski erkânından Sir lular, Götbaşı; Dulkadriler, Esadho-İcon Vudhed'in riyasetinde bulunan calı köylerinin akıbeti de çok müt-İve Filistin meselesi hakkında — bir hiş olmuş, hepsi korkünç turakka -| / ket yapmağa memur edilmiş o larla vadiye yuvarlanıp kaybol -İlan teknik komisyon, dün Kudüs'e OĞŞMÜN vasıl olmuştur. Siyah bir duman sütunu halinde yükselen yerler Kırşohir vilâyetinde beş ev Hacımirza köyile Karakaza köyü yerinde şimdi simsiyah bir dumar sütunu yükselmekte, yerlerden sı- cak sular akmaktadır. Buralarda çökmiyen hiçbir çatı, Burada taş taş üstünde kalma - Yaralıların — taşıdığı Yozgad memleket hastahanesinin görünüşü Muhabirimtzin günderdiği resimlerden Filistin Taksim Projesi « İdilmiş olan Filistinin taksimi pro İjesinin tatbik tarzlarını tetkik et İmek tasavvurundadır. Kumisyonun İMüteakiben proje, milletler cemi (Devamı 6 ıncı sahilemizde) Felâket merkezi, bilhassa Kır -. Çizgili yerler sarsınlıya uğrıyan mahalli, çizgiler içindeki müseller fe-i - Südet : Almanlar İngiltere, Prag_da müessir teşeb- « |büslerde bulundu Pragın Paris ve Londraya bu hu- susda acele ve sarih cevab vermesi istendi Kont Ciyano, İngiliz - İtalyan anlaşması mer'iyet mevkiine girdikten sonra muınlakayı gösteriyor. Ucuz Et Lond raya gidecek KOŞ BÜD Londra 21 (A | ç Memleketin her »- »: m< - mehafile nazaran | İngiltere hüküme- t& — Almanyanın Hanlayn'ın fırka- sı lehine Çekös - lovakyanın — dahi- Ni işlerine müda - halede bulunmak Viçin herhangi bir vesileye müraca - tarafına teşmil ediliyor Aldığımız malümata göre, halkın en birinci gida maddelerinden ve bellibaşlı ihtiyaclarından olan etin, şehrimizden sonra, memleketin her Kaomisyon, geçen sene tanzim ©-|.; mesalsi aylarca devam — edecektir. gpudane mukavemetlerine ve ll VNi Yd eai eee ispanyada : İsadile — Çekoslo « Frankistler büyük S sımanuza BB Vez 'M_ '_ Birihata hareke- :: . e: masi yolile müte- Ladid defalar Prag |hükümetinden ta- |leb etmiştir. Son defa ilân e- * dükadderatı İngiltere ile Pransa arasında halledile- cek alan Çekoslovakyanın Cumhyr Reisi Bene tine başladılar Saragos 21, (ALA) — Havas 8- Jansı muhabirinden : Frankistler, Akdeniz sahilini, tak riten yelmiş kilynet** imtıdadında| dilmiş olan siya: işgal etmişler ve Kastell n eyale |affi umuminin İn- '«in üçde birini ele geçirmişlerdir.| giltere hükümetinin teklifi üzerine|de bulunmak teşebbüsüno kıyanı e- Tortoza'da vaziyet değ'şmcmiştir.| yapılmış olduğu söylenmektedir. — decek N at Benikarıanun — cenubunda — Affı umüminin ilânından sona — Ö, Yar.kist kıtaat, cumhuriyetçilerin ortada b aylalar - deve bu etmeğe b laka arazisinin müsaade sizliği- göre * (Devamı 6 ıncı sahifede) |manda Çekoslovakyada müdah: re İngiltere hü - tmetine Südet Al- ğa mütemayil oldu- adekârlıkların bir Histesin' (Devamı 6 ıncı sahilede

Bu sayıdan diğer sayfalar: