4 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 1

 H 1W A UDARLUIDUL,/ Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 SA P e G MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Ka 2i leair AM İR Telefon - 44756 - 44757 Santra Posta Kutusu 2100 - Beyoğlu Hariç memleketler — iki mislidir. Tesis eden: HABİB EDİB TÖREHAN bir —moes t kabul — edilmez Telgraf Adresi : Hetlo. İstanl Z e . a İÇ SAYFALARDA İ Ç ve 'DIŞ ’ New-York'taki hususi muhabirimiz G. H. Martin'den telgrafla | Türk - Amerikan Askeri Ç SA YRA T ittifakı haberi Hir e. — N Churehill'i ( POLİTİKA Aflantık Paktı Sayttımlk Bulkdalımı TarareL A Do el e Konteransında alman kararlar : KD ğ Mantel Grasser. ÖO n ssa, Df sörmandanbe” z Ğ Bu haber, salâhiyetli mahfillerce ) vi yeni bir sulh tasrruzuna geç ÜÇÜNÇÜ SAYFAD anuyor. Gerçi bu, belli- J ı D imsiz addedili Şimdiden yapılacak İşler oA “Bir harp halinde, 70 tümen Âvrunavı we < vsiz addediliyor sena I m DÖRDÜNCÜ SAYFAD
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAASN | « dt n ; z : AA - S7 SN 4 Arclık 1949 — Pazar SİYASİ — İKTİSADİ Şehir dışı 3K Seyi 4 — 10 Kui ENİ İSİTANBÜL Beyoğlu- Müellif Caddesi 6-8 Gba Oo U MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Mez Üa tEL Telefon - 44756 - 44757 Santır Posta Kutusu 2100 - Beyoğlu Hariç memleketler — iki mislidir. Tesis eden: HABİB EDİB TÖREHAN bir kabul — edilmez Telgraf Adresi : Hetlo. İstanb .. İÇ SAYFALARDA [ New-York'taki hususi muhabirimiz G. H. Martin'den telgrafla | Turk - Amerikan Aske ri ç İKİNCİ SAYFADA A BOLMTUKA ittifakı haberi Çhrehill'in vaşt ve tagil TEL : AM Konteransında alıman kararlar : ei M K Manuel Grassor. VYET Rusya, bir zamandan be: Bu haber, salâhiyetli mahfillerce ÜÇÜNGÇÜ SAYFADA O gi yeni bir sulh taarruzuna geç- . . . ğ H HE imdidı lacak işle ea7 “Bir harp halinde, 70 tümen Avrupayı bir yoklama safhasına da yak- , l c DÖRDÜNCÜ SAYFAD vş değildir. Daha ziyade radyo ve ni K atbuat progasandalarına - inhi ığıiırı:lı;ın mektebi 93 yaşı öktedir. Fakat, tahlil edil B ni — e e Mehmet Yaşaroglu, — zara Rhinnehrinde müdafaa edecek, aB Bilindiği gibi, her Bun en büyük “ şartla una Ziya Gökalp tekaddüm eden “soğuk harb” in, yahui inir harbi” nin hem sert hem de ol- M. Narmi, dukça muvaffakıy bir safhaya gir- İz &| . a KSa »| BEŞİNCİ SAYFADA mesi dberi de e banı müsyüce- | Birleşik Amerika, Avrupanın müdafaası için beş senelik Masal - Hikâye Fin yani tazyik vasıtalarının mevcut ye ü olmasıdır. Hitler Almanyası da böyle Lucie Delarue - Mardrus, yapardı ” Su ariyormu "ei bir | — bir askeri yardım plânını tatbik mevkiine koydu İstanbul limanı için Vır takınmayı, daima cephedeki bir Mmüvatfakiyetlen sonraya birakırdı. Ya- | y vadederdi. yeni tesisler Ankaradan alınan haberler, bize İsi tanbul limanı hakkında görlüşmeler başlandığını bildirmektedir. | İcive DIŞ Atlantik Paktı Savunma Bakanları w-York 8 Aralık — (Hususi mu- koyacak bir ka habirimiz G. H. Martin bildiriyor): 'a ordusunun nüvesini Elbe'nin müdafaa edilemiyeceği kanaa kurmıya karar verilmiş bulunuluyor. tindedirler. Ama, bugün için böyle bir Pariste toplanan Atlantik konferan- n Erkânıharbiyesinin verdiği mesele mevzuubahis değildir. Şimdilik, sının sıklet merkezini beş yıllık Amı r, müdafaa silâhlarının taar- Jonhson, Rhen hattının müdafaasını rikan askeri plânı teşkil etmektedir. ruz silâhlarına açıkça Üstün olduğu- ileri sürmektedir Birleşik Amerika — erk n ve Avrupa askeri bir- Hegel felsefe ve mantığını onun ka- * dar sadakatle yalnız, tersine çevirip, Materyalist bir diyalektik yolundan kullanan Sovyet Rusya da, aynen bu mharbiyesince nu iddia eden bugünkü noktai nazara — 5) Amerli Istanbul Konforansı dolayısiyle memleketimize gelmiş bulunan Amerika Dış- r. | Alınmış olan birçok ehemmiyetli karar- çok uymaktadır. Bu noktai nazar “mo- liklerinin mevcudu, henüz bir nisbete İişleri Bakan Yardımcısı Bay McGhec, Ankara'da Dışişleri Bakanımız tarafın. | ZOnguldak ve Karabükte — tetkikle yeküde Müreketetmek iliyadıkdadır İtar, Milt Savunma Bakanı Louls detn silâhlar ve hür İlsanlar, adını bağlanmış Ve talledilmiş değildir. Ri. 'dan kendisine verilen ziyafette, dâvetliler arasında, rini bitirerek, Ankaraya dönen Millet| Meselâ, anlaşma tarafları olduğunu | jonnson tarafından Avrupalı meslek- taşıyan kitapta Müdafaa edilmiştir. vayete göre, Amerikan plâmı 55 bir- lerarası İmar Bankasınin liman müte| " iltlarla ifade etmeden önee, ya Borlın | taşlarının tasvibine arzedilmiştir. Ame- Bu eserin müellifi, son harpte, milli liğin Avrupa millctleri tarafından, 15 | , AfKara, 3 (Hususi muhabirimiz bil- caatta bu haberin tamamen amısız hasısları Barker ve — Mosson, evvelki BERlMa Dade dosden önçe, Ya Barlla yan rofesinin Husüsiyetleri yunlar. Müdüfaa ndıha İlmf #raştikmalakı ida- biniğin Ge Bi ika ve Ka- | diriyor) — Bu sabah gazetelerinden olduğunu öğrendik. gün Devlet Denizyolları ve Limanlaı üzerine korkunç bir abluka vaz'ederek | Çi re eden meşhur âlim Vannevar Bush nada tarafından temin edilmesini der. | birl tarafından Türk - Amerika askerf Umum Müdür Muavini ile İstanbul li Bu haberin çıkmasına, Amerika Dış- işleri Bakan Yardımcısı — McGhee'nin karşı tarafı hava köprüsü kurmaya ve 'yüz milyonlarca dolar masrafa sokma- ittifakı hakkında verilen haber saiâhi- 1) Önce, manında yapılacak yeni tesisler konu; beş sene Üzerinden tertip- dur piş etmektedir. Ama, bu son rakam B e ea eei y ç Rardioğü "ei ü a Bakanlığı nezdinde yaptığımız müra- sebep olarak gösterilmektedir. mire gidecek ve otadaki Hmayi gi zırlık programı askeri bir sır olarak, ya elverişli bir mıntaka oluşu merke- ve hava kuvvetlerine üstün olacağıdır. ederek Şanghay üzerine sevketmesi şimdilik yalnız Amerikalıların malü- zindedir. Stratejik noktaların bombalanmasını —— Ketkllk edeçekişedir. subaylarının, İngiliz ve Fransız Erkâ- tejik müdafaa hattını tesbit mecbü. manlarını da İngiltere ile Fransa üzek. Belediyenin yeni yıl SK e çe e p L e eçım er etrafı K Bölsesi 36 milyon f ya bir türlü intikal etti ek, Bi yıllık askeri hazırlıklarına ait olan Louis Johnson'nun müdafaa ettiği ana ya ikinci gelmektedir. Fransa 30 bir- n K - Ş evşet lerlemek iğini: le- bütçesi makamca tastik edilerek Bele; ete, Bevaete ilerlemek taktiğinin de.Kuamlarımı açığa. varmuştr. fikir,- Washiligton Hezdindüki “ hakafi 1K teğkii etnlek datanlere aei mihtiei ; e e A SÜİ n Z l © İğiye Datmi Encümenine - verilmişti. Seldam D L Si nn Ka y aaarena SAa SğD alruna batmor. Güe birlane e mem | muyholeretin OrUŞU sicinen önümüzdeki çünirar et zu” na da hem Çindeki ilerleme, hem DAĞt b Ğ a ü K n PTOĞONNUN UN SAA kiklerini bitirecektir. Şehir Meclisi birlik üzerinden yapmış olmasıdır. Bu direcektir. Johnson'un P: eki beya- Londra 3 (YİRS) — Dün neşredilen | TELaAE TI edilen toplantısını ayın on ikisinde ya! | deil, aynı zamanda / Avrupanın At- Jâhlandırllması mevzuubahis degildir. vunma Bakanlarının tebliğine temas | — D P. seçimlere girmeyi bir zaruret telâkki — |sacakur. Bolediyenin yeni sene vi lantik emniyet böl; d l- Bununla beraber, buradaki askeri at ti destekli; Dail; çeti “88 GÜ CÜE. TİSEERÜRL lantik emniyı bölgesini de içine al- Bununla beraber, buradaki askeri ata- eden işçi partisini destekliyen “Daily H Ph tadır geler, Johnson'un, imkân hâsıl oldu: Herald, gazetesi âza devletlerin harp etmektedir Tâzımdır. Önce maraza çıkarıp, sonra uyuşma de atom bombasının imali tekaddüm etmektedir. Fakat bu usul, artık eskimiş telâkki edilebilir. Çünkü mukabil tedbirleri çoktan keşfedilmiştir. ve tatbik edil- Kut Barbi' e. ieklimederi dayataral | .3) Bü 70 rakamının ehemmiyeti ön: gu gün Amerikanin Eibe hattrüğ Bul: Taçklzalıdi tebıe ederik püyla Hiybe, |/ Azkama, &: Celues SÜÜ MASLİDİK. YA ERİA İA RAKDA Falüe aşhsi ka- Moaliye Enstitüsü mukabil cephesini kurmak, kol kapma- | ©İ rakamlara üstün olmasından gel- dafaasını da kabul edeceğini meslek-, “anlaşıldığına göre — İngiltere — Çiğör | bildiriyarı —— Demokyat Parti. Başkâ, naatime göre, tarihi ileri alınsa bile, faaliyete geçiyor — — sına mukabil kol kapması ile muka- | a Ktecir. Amorikan — gazetelerien aZ taşlarına acıkliYacağını — tahmin “et€ “za devletlerinin muhtaç oldukları ha- İm, Demokrat Partinik umumi seçim-. D. P. nn umumi seçimlere girmesi | — İktisat Fakültesi Maliye Enatitü 35 v 45 birliğin lüzumu üÜzerinde mektedirler. Bu ihtimal de, beş yıllık fif bomb: bele etmek, yani daha sert bir harbi” ile mukabele etmek Ve “s marruzu”nu “harbe hazır olma” he- aplariyle karşılamaktır. Dikkat edilecek olursa, Amerika ile dostları, bunu yapmaktadır. Mesel Sovyetlerin Çin sarkmasına, A: hman uçaklarını ve tepkili |lere herhalde gi durmuşlardı. Fakat bugünkü rakam, plânın sona ermesinden önce tahak- uçaklarını ten eskisinin aşağı yukarı iki mislidir. ceği hakkında bazı zarurldir. Partimiz, ara seçimlere| sünün talimatnamesi Resmi Gazet edecektir, veya tep- | gazetelerde çıkan beyanatımı teyit et- 21 Temmuz. seçimlerindeki' hileleri| ile iân edilmiştir. Bu esaslâr deire: kuk edecektir. O zaman da, otomatik kili uçakların imalâtı için elzem plân- (miş ve iktidar partisinin İlmi He- protesto maksadiyle girmedi. Ümümt | sinde Enstitü yakında faaliyetine baş Görülüyor ki, birkaç yıl süren tered- olarak, silâhlı bir Almanya — meselesi lari verecektir. Amerikaya gelince o İyetçe incelenmiş bulunan yeni “Seçim. sçimde böyle bir şey' 'bahla mevzuü | hıyacaktır. Alakalılarından — GÜNdüR dütlerden Şonra, nihayet Batı Avru- ortaya çıkacaktır. Buradaki askeri da diğer teçhizatı, ve blihasa Aağır Kanunu Pprojesini Kanunlaştırnıddan, olamaz. “ Hareketsiz kalarak, temle- | mize güre, Enstltll — çabamalamıl pada kızılordunun. taarruzuna - karşı çevreler, Alman yardımı * olmaksızın bombardıman uçakları Verecektir., İumumi! seçime geçmesi ihtimalini Varit ketin mukadderatinı bir dört âene için | merkezi isikletini, malt mevsulumal n e - b görmediğini, çünkü — bunun doğrudan daha C. H. P. nin elinde bırakamayız. | memlekeimizin mali meseleleri daki durumu takviye ile cevap vermiş- doğruya- C. H, P. aleyhine olacağımı Milli iradenin- tezahürü için umumi | rinde - ilmi araştırmalar ve bunlarlı derdir; öktlm Hülkamdan İBiNeli AA h l * söylemiştir seçime girmemizin şart olduğu kana- | alâkalı neşriyat yapmak, teşkil ede: ziyle'ayak e nilimsi glll aa. (Af Çin meselesi DLB S GkuR (Bişkani V eğzeellümür “atödeyi ll antik Paktiyle. Keza, atom bombası- nın keşfine, daha yüksek ölçüde mas- raflar mukabilinde daha yüksek ölçü- tir ki, iktidar partisi vaziyeti müsait — Maamafih bütün — bu süyledikler rı Meclisten şahsi düşüncelerimden ibarettir. Son söz, yine kurul ile kongrenindir.” görürse, icap eden k: son.söfhada . — Sema Galliki lf üsmmt öeçim E.T.T. işleri de askeri hazırlıklarla cevap verilmiş- leri de vaktinden evvel yaptırabilir. — Celâl Bayar, Yeni İstanbul gazete- tür. Bu takdirde, D. P. nin ne yapacağı sini beğendifini ve memleketin haki- |— yoluna Konuluyor İşte, Sovyetlerin —sulh taarruzları Birleşmiş Milletler siyas? — **nel kurulda görlüşülmüş değildir. — katen müstakil ve bitaraf gazetelere bu mukabil tedbirlerin tamamlanmaya b İi aai aa Bu husus, vakti gelince müzakere ihtiyacı olduğunu, bu vasıfta gördü- | — istanbul Belediyesi tarafından Elek bağladığı devreye rastlamaktadır. Bi komitesinde, İngilizler edilerek gerekli kararlar alınacaktır. gü gazetemize başarılar dilediğini söz- | trik, Tramvay, Tünel ve Sular İşlet. naenaleyh, buna, “sıknıtının verdiği il- ham” da diyebiliriz. Çünkü, Moskova radyosunun bilhassa Demir Perde ar- kasındakilere ve biraz da bizzat Sov- komi ini Genel kurul her zaman kongreyi da- Jerine ilâve etmiştir. zaalerini marasal böntüle ara M AUÜ İsviçreden dâvet edllen 3 mütehassı zaruretinden bahsettiler 'Atdm bomhası Ilk hedef profesör “ Louls £ Comizetti, Ceaudir Washington 3 — (YİRS) - Birleşmiş yet halkına tevcih ettiği tu telkinlerin dar şehrimize geleceklerdir. arkasında, bihasta buralarda baseöz Milletler. Siyasi komitesi, Komünist . : Tni aNDS Banmrla aet Çin Hükametinin tanınması sakknda-| — tetik bomba gibi ugoslavya ; Te aranmakta olması muhtemeldir. Bit ki Mmüzakerelerini sona erdirmiştir. BRÜKSEL SANAYİ VE ZİRAAT abi'bü, yeni “Sulh taarruzu” nun hhc- Reyler, hükümetinden talimat istiye- Ai (Ünltad Proma)' SERGİSİ ceğini söyliyen Çin dele üzü k " ı k Washington, 3 A. A, İA Ddn vehaaaye aai esinin ricası ullanılaca - İyi malümat alan mahfillerde be-| Belçika Ticaret Bakanlığından Pazartesi günü verilecektir. Liy ea yan olunduğuna göre, şayet Kremlin | len bir yazıda, Brükselde 29 Nisan-I: idarecileri Amerika ile Batı Avrupanın | Mayıs arasında açılacak olan büyük| hareketsiz duracaklarına kani olurlar-| Sınat ve Zirat Mahsüller - sergisinej Acaba gelip geçici bir Iâfazanlığın nüksetmesi midir, yoksa sıkışık bir du- Toplantı sırasında İngiliz delegesi, bu meselede hisle değil, realitelere| Yeni bir de Tumun icap ettirdiği ciddi - bir tâbiye altı tâbiye değişikliği midir? — Bütüa mesele, bür İner çün Betineaa Di Habun Tatam DA bi sün Ger B Böre hareket etmek icap ettiğini ve ç ” sa, bu kış Sovyet kıtaları Yugoslavya | şehrimiz tüccarlarının da iştirâki is- Çünkü garp dünyası, Atlantik Pak bi v lunduran komünistleri — tanıyarak- ti- - K a a a 4 'a ir resmi duran / komünistleri — tanıyarak ti- | yashington, 8 (AP) aai CCC Elbe'de başlatmak istediği etrafınd TağE lit e Kü ğ Nü Ka merikanın, atom enerjisi sahasında de başlat diği etrafında Vişinski'nin yeni bir taarruz şekl lumakla Çin memleketine hizmet edir- | aerikanın, atom cperlisi sahasında ki neşriyat, Kremlin'i son derece ra- hatsız edip, uykusuz ması kuvvetle muhtemel görülmekte- dir. Bü usül ile, #lelâde bir. atom bombası, diğer bir infilâk maddesini, normal küdretinden 1000 defa Üstün bir şiddetle infilâk ettirmektedir. A- merikanın, Batı Pasitik'te, Elnwetok adasında yeni atom denemeleri yapa- caği haberinin şuyuu, bu bomba hak- mükemmniel bir “soğuk harp” tir. Na harbi itl değil B apteran Yo ea A DE Son harbi Hitler deği Kabil “sulh taarruzu” nun mükemi İ il F h lad bir örneğidir ngi tere - Fransa hazırladı Binaenaleyh, bir müddet beklemek Yazımdır. AAA merecek sözer Vişinski Stalin'in şu sözlerini hatırlatıyor : “İngiltere Sovyet Rusya, nasıl sulhten bahse ve Fransaya taarruz eden Hitler değildir. Harbin i yi gi debilir ki, kendi nüfuzu altında yaşıyan F SA Te itti memleketlerde, ekmek bulmanın mu- mesulıye'ı bu iki memlekete İtlltır kabili, içtihat ve kanaatlerini, vicdan | — Mosk ve imanını satmaktır. Bunu yapmıyan | e kında yapılmakta clan — spekülâsyon- lara yeni bir hiz vermiş — bulunmak- tadır Annapolis, 9 (AP) — Birleşik A- merika Deniz Hareketlerinin — yeni |Rurmay Başkanı Amiral Forrest Sher- |man, dün, çok ehemmiyetli yeni bir ova, Londra: 3 (YİRS) — Bir- miş Milletlerden beş büyük devlet ara- AĞN ni miş Milletler önünde, Vişinski şun- sında bir barış anlaşması hususunda denizaltı tâbiyesi sisteminden bahset- “'(' Pli ıj,:.;,._ vxlı..,ı.x İ""'"m.'z 16 İları söylemiştir: - “Birleşik Amerika müzaheret beklediğini ilâve etmiştir İi Yapmıyan Nikola Petkar aa ea İtemsilcilerinin ve emperyalist siya- — Londra 3 (YİRS) — Birleşmiş Mil- Deniz altına sevkedilm Biğiinan D tir— Bunu yapmıyan büyük yatşamle- İsetini körükörüne gütmekte olan dev- letler nezdinde, Sovyet Dişişleri Ba tafilak maddelerini bu yani Wabiyedi ERRir araslt vi k vatanper- İ jet temsilcilerinin etlerin barış kanı Vişinski'nin - Batı - Devletlerine BU lnale imlri Te ll müebbet küreğe mahküm edilmiştir DE TECRR Vadifesindeydi. Bu harbi, Dişişleri “Bakanı, Molotov'un gü Sullir | orduları Bankomutanı Mao:Tas-Tung | tılafa: bizim. ;kadar. ehemmiyab Vere nu yapmıyan hem de Komümise Tıa. | Hitler değli, İmkiltere ile Fransa ha Çü Sözlerini hatırlatmayı faydalı bul maBlkldğir; Aaniletir divlğe arı Laszlo Rajk ile General | “'Tlamıştı. Rusya İse barışçı siyase- Maktayız miş olacağını, bununla — beraber, Ko Palfey, idam edilmişlerdir Ve şim. |tine bağtı kalmıştı. 1939 yılında Sovyet Rusya, Finlandiya ile iyi | münist Hükümetini tanımak — demek ü di de, eski Bulgar Başbakanı Kostot'un | Ytt Rusyanın bütün gayretlerine rag- komşuluk münasebetleri idame ettir- | KOmünizmi, tasvip mânasına — gelmi: sviçre iyanaklarına ölümün nefesi değmiş hu | men, bir İngiliz - Rus paktı İmzala- mek arzusundadır.” yeceğini beyan etmiş ve İngilterenin lunmaktadır! mak mümkün olamadı. Çünkü, Fran- — Bunun akabinde, Sovyet Rusya Hit- | ÇiH'İN istiklâlini korumak için veri- | d li unun akabinde, Sovyet Rusya Hi ralija « ÜÜR L Y0 Ürle Gye | S SAA A aa y rabinde, Boyyet Bupya Hü ÇO e MA Keğl A el evalüasyon , amöleleri reva görebilen bir rellm. ma. | saldırmasını * iştiyorlardı. lemişti nist Hükümeti tanımamak hususundaki J | Te KUKİRİNÇI Sil sülhten 1 lir? Ve nasil, | Bugün de, kömünizme Karşı aman- — “İngiltere ve Fiansaya taarruz'eden | e lidleri reddedeceğini / söylemiştir yapmıyacak VCC böyle bir rejimin yanı başında, hürri- | sız bir. n € girişilmiştir. Bir- Hitler olmamıştır. Harbin mesuliyeti | — Brazavil 3 (YİRS) İnanılır. bir | VALĞA yete inanan insanların pek âlâ yaşı- | leşmiş Mili Amerikan — bloku bu iki memlekete aitti kaynaktan haber alındığına göre, Hin. Bern- (YİRS) İsviçre Ma- Wıî _4, Tn ü yabileceğini iddia edebilir? İdurmadan Sovyetlerin barışçı — teklif. —— Bugün ise, hür milletlerin daha faz- | Tistan Hükümeti * komünist Çin Hü- | | Türe Bakanı, buglin . Gazeteciler ”t E Meryet Rusya, yabancı devletlere ve Hlerini reddediyorlar. Beri yarıdan, İf- 14 işbirliği - Yaptıklar ahede edik, | Kümetini tanımıya karar vermiştir Birliği yüçnmuplarına. verdidi der gertlarımı YaDaLAn OÇem Vurup bilnün | gilizlerle Amerikalıların tekliflesiride “mektedir. Jatikrar gündengüne İak Lonül YİRS) — Y k meçte, 80 memlekette Yapılan'dek, şartlarını kâh akide şekeri ve kâh . BÜNO ŞUK OT ( ) ATI VOÜĞKY alijasvo 1 İsviçrede tatbik edil- İA d AD AOA h |kabul redilebilir bir tek madde 'bulun- şaf — etmektedir. £ Hükümeti, | naklardan bildirildiğine göre, Britan: BAA yabul ellirmeye çalışmadan | mamaktarır.: O gn tasarılar llâh- ,bu: vahdeti .Söyyet F a karşı bir | ya İmparatorluğuna dahil bütün mem» UNGT a BiDoa, eVVelk vu, KendflGükal . altarllk? yanima” ye- Rtomn mlAb örtadka kal: teklike TelAkki ölmekt H | ğ a *I* e LN | Bakan, çeşitli momleketlerdeki ” | | yaşıyan Sahalardaki insan'a sulh tek- | ELERİRE G ÜNU Kal, - Çeğilknete Hektedi: Za İleketler, Çin Komünist Hükümetinin | | , ün; İsviçroi? sarara SADA AA ih eselesini ele almıyor. Bu- man olduğu-gibi, bugün de hür dün. | tanınması keyfiyetini; 12 aralık ta- | | Gevalkdayonun. - İsviçreyit sarara et F harbi, atom yanın prestijlyarttıkça, Sovyet Rüuae İrihinde yapılacak Avustralya — gen bir. yıükm Teşkli etmediksirini *kk 'zamanda Vişinski Rusyanın - Bidleş- hede edilmektedir İyakmıştır aa - | Memlekette saray mer akı yeniden başlamır