5 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 1

d AĞ A AA WR Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 Posta — Kutusu 2100 - Beyoğlu İÇ. ve DİŞ POLiTiKA 4-X11- 1949 EMOKRAT Parti İstanbul N İdare Heyeti Başkanının bundan bir müddet önce, — seçimlerin ©. H. P. fından ileri alınacağına, Me çer geçmez fesih ka- rar e bunun arkasından da derhal, hem de henüz İlmi Heyet l Abone: / Türkiye için seneliği — 32 altı aylığı 17, üç aylığı 9 liradır Hariç memleketler — iki mislidir MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Tesis eden: HABİB EDİB TÖREHAN New-York hususi muhabirimiz G. H. Martin bildiriyor Avrupanın müdafaası için Montgomery'nin plânı Mareşal, cenupta hareket noktası Bankaların piyango yarışı bugün Mecliste görüşülecek Devletin çıkardığı ikramiyeli tahvillerin de bahis mevzuu olacağına muhakkak nazariyle bakılıyor Ş İlânları 6Gncı sayfada santimet- resi 2 diradır. - İlânlardan hiç: bir — mes'uliyet — kabul — edilmez Telefon - 44756 - 44757 Sant Telgraf Adresi : Hetlo. İstal IÇ SAYFALARDA — İKİNCİ SAYFADA Amerikalılar " Çinden çekilmediler Selim Sabit « ÜÇÜNCÜ SAYFADİ Turizm yarışının dı: kalan memleket: Türkiy| Vedat Nedim Tör DÖRDÜNCÜ SAYFA
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

$ Aralık 1949 — Pazartesi h ge SİYASİ — İKTİSAD? Şehir dışı e Sayı S — 10 Kun —a < w a« y —i rammanmn * ça — —— - -e AA | | ) İ İ ) | İ | | : ) _1 aZ y j l -. . d « h e < ae A 4 h yrk aü Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 n vR PY MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE ee Ha O l Telefon - 44756 - 44757 Sant Posta Kutusu 2100 - Beyoğlu Hariç memleketler — iki misi Tesis eden : HABİB EDİB TÖREHAN bir — mes'uliyet — kabul edilmez Telgraf Adresi : Hetlo. İstanti , New-York hususi muhabirimiz G. H. Martin bildi | Bankakll'ln pıya"go ya"şı İÇ SAYFALARDA yt H. P. taraf Meelisin bütçe Çünkü 1 elde bazı Bu ilâve ediliyor, hattâ, iddiaya esas | ” Savunma Bakanı Louis — Johnson tesi ve bunun arkasından Ja derhal, hem de henüz. İlmi etkik edilen yenisine göre zip eden C. H. P. Bözden geçirmesi tavsiye olunuyordu. | rah Eğer mesele yalnız D. P. İl Başka- | west'e gidecektir. Çi nunın iddialariyle C. H. P. Genel Baş- | feransı net tekzipli eden noktaları sarahaten tek- | Paristen dönmüştür. Dişişleri Bakanı Bareruya çevap verecek olan Maliye kalmış olması ve bazı milletvekilleri: Mahmut Özay nel Başkan Ve- | Acheson'la Vasingtonda — görüştükten Bakanının, hükümetin de bu yarışa bir nin de söz almak için önceden Başkan- Dünya- filmolliği ve Kiine, Partisinin sadire defterini bü sonra, hemen, Truman'ın hülen isti B aa delüsSünde GLERU VA İN uğiakkaaz yunloelklakdür Ka0 Hot etmekte olduğu Florida'da Kay kan Vekilinin kalsa idi, me atışmalardan b gösterdi. ki, yanatı, D. P. Genel sözler. söylem İstanbul mümessiliyle C. H. P. Genel Başkan Vekili arasındaki münakaşayı tan t Filvaki, D. P. OLiTiKA 4-X11- 1949 KA A eee d B D Montgomery'nin plânı Devletin çıkardığı ikramiyeli tahvillerin de ÜYY ACO Savran f edilmiş olacaktı. Fakat, D. P. Genel karadan yetişen G D. P. İi Başkanının be- esas alarak, su noktı tirmiş bulunmaktac €ker vaziyeti müsait görüyorsa, Mec lis ekseriyeti kendinde olduğuna göre, elbette ki, Meclise fesih kararı ve dirterek, yeni seçimlere gidebilir. Fa- Kat bunu eski kanuna göre yapamaz, | çünkü âmme efkârını kendi aleyhine çe İKİNCİ SAYFADA Avrupanın müdafaası için —| bugün Mecliste görüşülecek |— Ş v Selim Sabit . Turizm yarışının dışınd T d kak: leket: ki, bahis mevzuu olacağına muhakkak barsleca e y) areşal, cenupta hareket noktası nazariyle bakılıyor DÖRDÜNCÜ SAYFADİ Ankara 4 (Hususi — muhabirimiz tahvillerin de bahis mevzuu o- Kültürler vi kkak nazariyle diğer başlı ileri alınacağına, geçmez fesih ka- bildiriyor) — Büyük Millet Meclisinin olarak Türkiyeyi kabul ediyor yanmli Toplantinna lt sündeme, Dir im yarbakır milletvekili Hamit Tigrel'in, olsun, / siyası M. Nermi Çinde kadın Kanunur Nİ ni bankaların mevduat toplamak için gi- a Dr. M. Nabi Özerdim Bir taarruz için Batıda 40 tümen bulundurulacak TT e A KA » İgörüşülecektir. Hükümet namına öZ- yon üyelerinden birçoğunun — muhalif Azadlı - Hikâye cağını bildireceği tahmin olunmakta. NUN Müzakeresi hararetli olacağı ve dır. tasarının komisyona lade — olunacağı Bu arada Devletin çıkardığı ikra-- Söylenmektedir. François Perrux'ün konferansları kü, Paris kon rini “tasdika ve Ame len - ibaret | rikan projesinde, Müttefiklerin muh- utat siyasi |temel olarak teklif etmiş — oldukları değişiklikleri kabule tek — salâhiyetli us, Truman'dır. ohnson Amerikaya dönerken Ma- reşal — Montgomery de, — Mauretanla vapüriyle Amerikadan Avrupaya ha- reket ediyordu. Mareşal, Amerikaya, nesi olarak çok- Tarım Bakanlığının | R. Aydınlının dâvasına yapacağı işler 12 aralıkta başlanacak | — Profesörün Seminer ve aki 4 (H b konferansları alâka ile bildiriyor) — Tarım Bakanlığı, suni | Dövaya Ankara | inci Asliye "'k"“'"*’“'“"îk tohumlama ihtiyacını karşılamak için i İstanbul Üniversitesi İktisat şimdiden tedbir almakta, selektör te- Eesa Mabkatiei bölkkük kültesinin davetlisi olarak şehrimi mini ve seyyar tamirhanelerin - ithali - İbulunan zamanımızın tanınmış işiyle meşgul olmaktadır. Bu maksatla #ız iktisatçısı Prof. Françols Perrus 1950 de Erzurum ve Urfa'da birer mü: hafta içinde günün mühim — 1Kti cadele istasyonu, Çumrada bir sulama mevzuları etrafında & seminer ve kezi açılacak, TTrabzonda da — bir - | konterans verecektir. şkanının An- at ve mütalâaları Başkanına — yeni İngiliz menşeli bir grupun kurmuş ol- duku “İngilizce Konuşanlar / Birliği, tarafından davet edilmişti. Bütün göz. lerin Paris konferansına, ve bu kon. ruşmaya bu ayın 12 a askeri “man. ÖMERİĞE — z : i İzmir dün 2 saat —| Mülkiyenin 93 üncü Çami sm Tar aai Tei Sinda eynamakta Glan ilir #utbol macını seyrediyar. otomobilsiz kaldı yıldönümü sındaki yeni dershanelerde, yalnız konferans Eminönü Halkevi salom İmrütemayil gör di Bunün> panın içerlerine, tâ kalbine kadar gi İzmir 4 (Hususl muhabirimiz bi | —— pün akşam Taksim Gazinosunda | Yenferans B Halkevi salk evirmiş olur; b) Buna mukabil D. P. (1 beraber, Brilz İkinel yanıa İRESüNN *A kahbine kedar KEŞEEE e O leoap e el Gedir m6 güüü lT AD SS Dlanadür öyle de olsa, böyle de olsa, yeni se- | va Harbimdeki bu ea büyük meleri ve böy bir sahaya ya- K z eei rann mEveni. ba ŞAYA nİR İN « Dü yüdin arınki seminerde profesör çimlere girmelidir. Akat takdirde İ abişecinin İzah LÜĞ brske vazbgi Yilmaları imkan dahiline sirmiş ol aa dası salonun. | BüMÜ Mmünascbetiyle BüyüK ve cünl neş nazaeriyesinin umumt bir ters tidarın, daha dört sene, C. H. P. nin| SAA LK l 'da yapıldı. t n Vali, | GereE sağec ee SN onda ehemmiyetle dinlendi. Mar ere göre, orduların ok gibi fır u toplantıda hazır bulunan Vall, | ncret nazariyelerini dleştiriz linde kalmasına — sebebiyet - vermis | »fontgomery'nin — be — plânı — gi L e aa İstisnasız olarak bütün / şoförler Mülkiyeliler — ailesine | Lz” ae A olur. D P.nin kımi seçimlere gir- i Zi Temmuzun / tekerrürüne İsa, — ve nak içindi. Ancak, bu demek | dahil memleketlerde 40 — fırka ir ki, umumi seçimlerde de, a: ni kararı tatbik edecektir. Zaten nel kurül, icap ederse derhal umun Koneeyi. taplıyarak, Genel Baş bakımdan förlerin haklarını hiçe saydığı, okuma | —— Memleket idaresi ile irfan haya- İ — < Ü ilâve edilmesi P 5 hilyetnaz. İ KSa STRİNN YaaKalar a ae Ba t Ve aA A DÜ YLISERİ |et Bireee ça Tübanlar yedüren - Üniversite “sitesinİi ince — Avrupa, — İngiltere, Fran- köngreye iştirak ettikleri için İzmir Göyliyerek şehre yac | leTi, Liberal müdahalecilik, konfer - * .SBAB HYYK dt ai v d in e AD » larda Ücret, hibe ekonomisi, milletlej eti tarafından sevk ve idare hâtıralarını yâdetmişler ve gü- | eminerleri alâka ile beklenmektdir. müdafaa. edilebil re, Ki kuvvetlerin, C derneğe hiç ehemmiyet vermediğ Montgomu bu mektep mezur hğın diğer irfan müsateselerimize de kuruluşu için — üşmelerde, bil- vesikalar imzalanmış e KUV. hassa kendi şahsi görüşlerini izah et- İyeni tükre Kurul 'ba © Bilr geu telaai'n Tadl) L OAN D g Surıye—Urdun ÜT DSN GOLAZ “hazırlıklar yapılıyor Mütte leri Almanyanın tekr ünlük — katiyı Ankara'daki tören civarında — kurulması Ankara 4 (Hususi — muhabirimiz | talebe yurtları ile “meşgul olan anl asıyorl armı? ö D ağaNerite itesinin Süttananmee| taraf IRS) — Su n merikan askerl mahfillerinden — sızan t dir; A-| bakanının Kâtibi, hu bildiriyor) — Mülkiy binin Ku | misyona. biT tekdi€ vapılmıstı. aei İkab çi 'al yalnız Garp imüşt İruluşunun 93 Üncü yıldönümü müna- |Hf kabul edildiği tal kendi. kapamak t llanılmışa | Haberlere göre, Masosal yalnız. Garp bu bazı AD va n >ku, İ met ve Akbıyık - civarı benzer Cephesinin müdafaası meselesinde kal- askeri 'etlen- maz kâtip Kral iyle bugün Siyasal Bilgiler Ok anamış, aynı zamanda Şimalde, Da- mesine — yarıyacaktır. niç edilmişt lunda yapılan anma töreninde Cum- | Üniversite ülnde gelişecektiz Genel Başkan ile İl Başkanının söz- 'nimarkada, Cenupta, larda Ve arzu edilmemektedir. Mamafih, Mare Je hakkında tam bir | hurb met İnön bir an evvel v Jerini tersine olarak / bir araya Ee- İ bilhassa TTürkiyede en kısa bir zaman- gaj Montgomery'nin. bu mevzuda, AL İketümiyet muharaza edilmektedir. — Tunmu iyetj tirdik yani neticeden istihraç İda müstahkem mevkiler — kurulması man kurmayının cakt başkanı Gencral ; hükümetleri & eri, - bütçelerinde bir çttik mi, D. P. nin tezgâhlamak iste- | mevzuu Üzerinde ıstarla dürmüştür. Halder ile temas hötinde bulunduğu | |h ni yürt tahsisatı ayıı 'e her bel diği yeni siyasi manevra şu olabilir: —| Montgo izak ettiği t mektedir. General — Halder, bi dilmiştir.) Sie Kait eee 03 Ğ 1 tarihinin ileriye alınmıya- | TI da kurulacak ındiği gibi, Almanyanın silâhlandırı.. | ——— ——— iltyetinin yurt binasını imga ee cağına dair kabilse teminat almak, ir. Üniyersite Roktörü, çarşamla «i 2) Bunda bir n v,îcx ü Ha ai ağllla D a| Me Ghee Tahranda 'aylık basın toplantısı n kazanmak O e zz ĞKD Z MT DD T a aa çi ça A eee | 2900'ton demir istihsal edecek e ee binde biha | zaman ve nasıl, hangi kanun esası Üzerinden yapıl aa a me| — Jokhnson'un beyanatı — 5x ee reallgean B Ö e bazı klinikler Üniversiteye ERRAR göağydenesesi uai F” a retli l levredilecek b Amer]ka Savunma bakanl ee "w Ş Bu maden için 1950 Marshall tahsisatı Bğeir v;_ığı:;;v:; I;m goranusı len. haberle renildiğine gü 900 bin dolara çıkarıldı niklerin üniversiteye devrediimesi kaek “rüt Sağlık ve n Bakanlıği talim ve| rat bürosunun bildirdiğine göre, Tür- mesi için Türkiyeye 500 ardan | Vali ve Belediye Başkanı da, Tıp Te v yt sasmsa va we | Bugün, harp tehlikesi geçen (| — vese teranu — MAT DD Sanamernan Salmişüer ? 2 SAA i n ). P. zaviyesinden mâkul gör- Arebeln. Taybitre İN ylemiştir danmıştır. 1952 senesinde hu bölgede | Meclisi âzalarından bazılarının itirai mekeliz y seneye nazaran azdır a Disikleri aha “Yardımlın Gi | M n şunanı Müve ctmişür 00'tam 'ei aha ee |a ultayan V egi Li bi B e aa ni güçlükler hakkkında KS tir. Kiz y çAĞ S A irtamından Mecie 5e siğilanmakta müttehit olmadığını / küçük komünist | nasıl satılmış? artları tamamlanmış olacaktır Tn N Ra | Fe d eral : “takam f y Bu anlaşma, Kurulün bugünkü Potter müânen tasdiki mânasına gelmiye- | | — yoplantımıda Teye Konulmuş. ve h Düşün bu Bundaki maksat, — mülli da tasdik edilmiştir. Dört General | içinde bir diye bir hakikat ut olma Mrğlk N Pranala- | Chem din na göre, başta İngiltereye ait olan. i mintaka- | munt t lisanlı Hollanda: il N gesi, | Ti gelmek Üüzere, yabancı-menfaatleri n 1 r mzalayan Endonezyı | da, * KT CN |x t ö ikarmak a (e n almak ( *$k | “devam etmektedir T ani bana bildirmişti. İ DOĞU AVRUPA BLOKU Hükümeti — (£ Mületlerin Siyasi Ko İ eat ariai YS BN Yo l üyeline “tan. | | Birleşmiş Milletler yapılan aeT " t Ha ö ö Çin idaresinin anlaşmayı tasdik eti — | (aa vala ö L el Si olan Çin teklifini Montreal, 4 (YIR Bir- | | ; iğini söylen l — görünüyor. || ççi Milletler Kurulu C Gorregidor kahramanı | y üln” KŞĞ SUnİR bişar varsal BAA Endonezya nn Öreteni || General Wainwright —pr.e c |Pa aa aa || — ölü olarak bulundu — (Z aa Lar N nn | Endonezya

Aynı gün çıkan diğer gazeteler