14 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 1

 Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 S ayldı TF e aylığı © liradir MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Telefon - 44756 . 44757 Sant Posta Kutusu 2100 - Beyoğlu Hühe Müklükelier. BU TAKİM Tesir eden / HASIB EDİB TÖREMAN Telgraf Adresi : Hetlo. İstan! : . İÇ SAYFALARDA IÇ ve DİŞ MeCIıSte İKİNCİ SAYFADA * . . 1 POLiTiKA *Amenk? Bulgarıstaı_ıa ADENAUER'İN HAZIRLADIĞI bugünkü | — zz Mezamimmae| Sert bir nota verdi Ü “Avrupa ordusu,nu || — toplantı " EEEEEMİ iseyine girmesi — vesiles Dışişleri Bakanı tarafından yapı- ] DÜM Haa aa yanarebrasmü| Kostov dâvasına Amerika Elçiliğinin teşkilâtlandırma plânl Hâkimmnunun Doxı;“lîıııît:!s:;ren güzel ifade etmektedir. Beyanatı dünkü — sayımızda korışhrılmosı uksulomel uyandırdı SA at karasi M. Nermi e nik olarak yargılanan eski Bulgar Baş. Bi Bl: Başbak: bi rdud. Şehir mektubu &a Yardımcın Kostov. ecnSbi. bir atı Almanya Başbakanı, bu orduda yapılacak Bir İstanbullu BAA Ta L M Ç SEzirE e a Fi lRim ee ee e yer alacak Alman birliklerinin, diğer Ankara 13 (Hususi muhabirimiz bi-|BEŞİNCİ SAYFAD ,g'."_f,.ğ;'ğ;;;;,mm" ga he Ü 5 "k Sçiğiin e “Blçi Dod İarinı iürer giniyierdie Kai milletlerin birlikleriyle aynı haklara Y AAA DB Mesut bir insan (hil Avrupa câmiasına - katımış b e aa a ça ai a çküz n tahip “olmasını istemaktedir. kanda's Sarın Bakanı ve Ü amkarada bir gün K Eicllkr eli HL SA ” maskeiesnii M LLeei Grnmei ren mmurında, yapılmakta olan soygun- Celebioğlu
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Kur SİYASİ — İKTİSADİ Sayı 14 — a l İ HH Ç Vçi E | 4 | E a | | İ İ İ | n | İ â I . Hai A £ ll MA A A S Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 apenaı Ç Tüzkiye için Saneilür . MÜSTAKİL GÜNLÜK AZETE F l l g Telefon - 44756 . 44757 Sant Posta - Kutusu 2100 - Beyoğlu Hariç memleketler — İki müslldir. Tesis eden / HABİB EDİB TÖREMAN Bir O mes'üliyot — kabul — edilmez Telgraf Adresi : Hetlo. İstanbul S aT AMT R'S SO İÇ SAYFALARDA Amerika Bulgaristana Mecliste —| KEREEEE POLiTiKA ADENAUER'İN HAZIRLADIĞI bugünku Miletlerarası konfe 13/X11/1949 - İMçatlekemizin, Avrupa, Kon- Sel't blI' IlOta Vel'dl “Âvru pa o rdusu,,nu toplantı d e n seyine girmesi — vesilesiyle İki kanun tasarısı Dışişleri Bakanı tarafından yapı- Vedat Nedim Tör lan beyanat. Cümhuriyet tşana| Kostov dâvasına Amerika Elçiliğinin teşk]lâtlandlrma plânl Hâkimmnunun DÖRDÜNCÜSAYFAD güzel ifade etmektedir Türkler ve Arap kül ikinci müzakeresi İÇ ve DIŞ Boyanatı — dünkü — sayımızda |— karıştırılması aksülâmel uyandırdı M. Nermi takdim ederken de metnin için ea K ONADA Si Bakı Bianya' Başhakam . İAi ördüda Şehir mektubu den çıkararak tebarüz ettirdiği- | / Londra. 13 (li 'a gili, &) Anadbin'nın Avrupa ine aa N yaere nn e lrrme AA T0beber he VELir yapılacak Bir İstanbullu siyasi ve iktisadi birlik hudutları Üai ederek, Sotyada cereyan etmokte” - İtçadcumiş Ve 2anaü'edilen suçları kab yer alac._ık A_lm'an b_ıxlıklenmn, diğer aöneRl aa Beneda DA |B BE MA M tatürk inkılâplarından sonra kül İmerikan inin Di " milletlerin birlikleriyle aynı haklara rdon ” Büyük Milet Meclsinin Bdit z dönkl bahireane önirbrge bi Hicatk'i dahkeme kararını yakında — bidire n Y R arınki gündeminde Başkaledeki MA SAA AA N A YA | alan Z ; g sahip olmasını istemektedir. liderin Erzalk ve eaya Takliyatı hak :u::ııı 'in nl'ıhnıı boylu boyuncu tatbika başlama | ve konsolakluk erktünma kargı Bulcar İAĞAN davaşı Batı Almanya Başbakanı Adenauer'in, Avrupa T R SADA Çelebioğlu mızın, itibarımızı arttırmış olma- | Hükümetinin takınmakta oldutu hare İnakkında bu akşam bir acıklama - ya müdafansını / deruhte edecek, Avrupalı bir ordudan toğtirler almdahan nir. dalşamalan bi M e ” ket tarzının, bu dalreleri artık vazife İpan Tngiliz Disisleri Bakanlığının - res- Ve bunun teşkili tarzına dair olan plânlardan bahset- İ el eeei b PN T " G e li oB mtreP (at O | tği batırlardadır. Bu mevzuda, Almanyadıki siy dörü l Eaemler Kanınımın lüinc ve| Üniversite — Belediyi bizi sadece Avrupa - Birliğine| &ine tsar di Ka imekan A avukat n muhabirimizden aldımızı çok şayanı dikkat bir mek- ecnebi doktorlara, Türkiyedeki yabancı girmekten değil, dünya birliğini | - Öyle adalete bör İ : meydana getirecek kuvvetler ara- | / Sof AP) — Masum oldukunu İsavcısı tar atılan ith tubu bugün dördüncü sahifemizde aynen bulacak- hastahanelerde forayı sanat imkâmı ve| — hastahanelerinden sında bulunmak / hususunda da, |Ser e öi süren müdeleannde Kor. İaeme Di gelir. Çünkü bahle mevin sınız Tilmeni için hazınlanan ianun aa S A A Bu mektupta, Almanya, İspanya ve Avusturyanın birinci müzakereleri vardı istifade edecek tadır. A üA da iştirakiyle, bütün Avrupa memleketlerinden topla: Aymıca Asırupa memleketleri arası- |— YA HOCR Daha düne kadar “Hasta A-İ Montreal, 13 (YİRS) — Sofyadaki |Bunun için de öldükten sonra Kostov nacak gönüllü efrat vasıtasiyle, Avrupanın. Deniz, ödeme ve takas anlaşması ve buna| ,, Belediye hastahanelerinlü klinikler dam,, yahut “Gay bi . aha | A ba aa ağün Grmnlüfir.. (B0 ĞD ÖĞ Ksüiylesl. D Kara ve Hava silâhlı kuvvetleri teşkil edilmesi plânı 8li protokolün tatbikiyle Türkiye - Türk, yahut “Geri bir Asya Dev. S açıklanmaktadır. Bu plâna göre, “Avrupa / ordusu Senbüre Ekonomi Birliği aramdaki | pian takie. Şönr meculala matalı leti,, Tâj nun,, talim ve terbiye müşkülâtını önlemek üzere, tü- ticaret ve ödeme anlaşmaları, yürürlük FĞ ç * : Çn'bir Geğlka mar yerc | Alman komünist liderleri Haa aa a a a a e Te aa a akkülerde milbirik — | | ÜzLre ödeme aalermaları Yürüetü) BZ T AAAT OER G tiğ Avrupa Konseyinde müsavi va-| . e . .e lerin kullanılması esası kabul edilmektedir. Böyle bir Taveç ticaret anlaşmasındak! fesih Ih-| komleyon dün digam Gktlik Bökadı $ iak Busladük ülünk otutmak, birbirlerini temizliyorlar ordunun teşkili için lâzım gelen mali meblâğlar kıs- barı müdüetünln — bir aya. indirilmesi | ve Üniversie izmmellerinin tatimi yrı, kismen de mevzuları da görüşülecektir. eğer bazıları için bir değişiklik ve men her memkelet tarafından ayrı a Toplantıda söz alan Ünivereite mi bir muvaffakiyet ifade etmiyorsa | » < ç k Batı Almanyanın işgal masraflarından — alınacaktır. 'Tababet ve şuabati sınıflarının tarzı | supları Tıp Faküllesinin bu kindaerdi bu bazılarını, Lausanne'dan| Doğu Almanya Başbakanı Grotewohl'un Komünist Lideri Keza bu plâna göre Amerikanın yaptığı maddi veya- icrasına dair olan 1219 sayılı kanunun | tifa Kaynarca yahut Hünkâr-İskele- | Ulbrichi'le münakaşadan sonra intihar etti hut ta ayni yardımlar memleketlere değil doğrudan heyeti umumiyesi hakkında geçen cel- si'ne kadar uzanan devrenin ta- | doğruya Avrupa ordusuna yapılacaktır. ede söz alan biri Bağımsız, diğeri C.İ komisyon. ittifakla Sağlık ” Bakanlığı HEP. ll ve sonucusu Demokrat Parti-| teklifini kabul etmiştir. den olan üç mülletvekilinin - Mecliste yarattığı havaya ve C.H.P. ekseriyeti- nin tasvipkâr hareketlerini gözönünde |— — Seyrlsefer komisyonu futan bazı kimselerce ecnebilere yeni a e haklar tanıyan bu kanun tasarısının Enternasyonallik kararı üzerine reddedileceğine kuvvetle ihtimal - e- çç Şenatladır toplanmakta olan Seygi rilmektedir. kişmalarına devam “edecektir. İsrail, Hükümet merkezini | c.x P mectis Grupu VAEE Genelkurulu toplandı Hitabet ve Edebiyat Kudüs şehrine naklediyor cscsnzer V amtanidı €. H. P. Meclis Grupu Genelkurulu | Üniversite talebelerini de aralarına bugün (13.121040) Trabzon Milletveğili İrak “Hitabet ve Edebiyat Kulübü, büyük siyasi teşekkül, Sovyet Faik Ahmet Barutçunun başkanlığında | Mi altında bir cemiyet kurmuslardı rejimi ile politikasına karşı âdeta Acheson - Ürdün Savunma Bakanı mülâkatı A N PS münakaşalar ve münazaralar tertip bir tedbir. mahiyeti taşırken Trabzon Milletvekili Mustafa — Reşit| sektir. Cumhuriyet Türkiyesinin, kılına Londra 13 (YIRS) — İsrail Başba-| demeç veren Birleşmiş Milletler Teşki-| Tarakçıoğlunun, Karadeniz sahil - bör dahi halel gelmeden Avrupa ha BB M eçti yikalleaa| hu Zi 1850 Tarenelera| ça GNL ARUN A Drik lk a N ; Konseyindeki yerini alması, a) Yerdiği Bir gütuklar İsrali Hükümet | ve hükümet düirelerinin Kudüls'e mak- | hükümetin bu mıntakadaki " ekonomik Sağlık Bakanı geldi kalkınma siyasetine dair önergesi üze- İ -Dün sabah şehrimize gelmi nen, Dışişleri Bakanının Hine nü adına Başbakan yardım. | Saklık ve Sosyal Yardım "Bakı sürdüğü sebeplerden mütevellit rihini, oturup öğrenmeleri lâ- zımdır. Eğer Hariciye Vekili, bu de- ğişiklik ve muvaffakiyeti, ken partisinin kâr he detmiş olsaydı, bu bal ihtara müstahak olabilirdi. Fa- at, kürsüye tekrar gelerek bir kere daha tebarüz ettirmiştir ki, itibarımızın bu rütbe yükselme- sindeki en büyük âmil, Cumhuri- yet rejimi ve bunun bugüne ka- darki politikasıdır. Hitler ile Mus- solini tarafından kurulmuş rejim- | lerin yerlerinde yeller eserken ve | tasarının mevzuunu - teşkil eden | İ merkezinin Kudüs'e nakledileceğini bil- | linin, şehri milletlerarası idare altına dirmiştir. Başbakan, Telâvivin zaten| sokmak hususundaki esasen çetin olan Ka akan Yardını a İstanbul. Saklık Müdürü muvakkat bir merkez olarak kullanıl- | meseleyi büsbütün karıştıracak mahi- K bir muvaffakiyettir. İntihar ettiği bildirilen Şarki Al b l n konuda söz alan hatiplerin mütalâaları | (ntaniye, Şişli Çocuk ve Beyoğlu Kaldı ki, yapılan beyanatta, he MÜlMMek evyek Beclinile yapılmn. ü zonlelieçkin coyamilama Kürmakla, Birlejmiş Mitleter Könülür | — u gereilere görve, d gübi hai eai »— 1 « İlaR gaa merai böyle bu ehemmiyette daha ha karşı gelmek gayesi güdülmediğini| ler, İsraille Haşimi Ürdün'ün muhale- - —e Z ka moktalar üzerinde de durul- wW - York 13 (YİRS) Batı Al-| bir sinir buhranı neticesinde intihar et- ge inâve etmiştir. Parlâmetonun gele- | te K : G Te A bâkistan “ ve " Hindis- | Slite gire, Doğu Alman Cümhuriyel| Sönymnl zi Tei S Ka aa FÜDS e aei y EER AA ei Kıbrıs Türklerinin ihtarı tan'a kadar, Asyalı komsuları-| teşeboü smiştir C NOR intıhafa | Yohlün komünist ilderleriyie / giâdetii — Acioton — Feczi Pa mükran Üea ea e K a —TT a Yoi EREE CK n —— LK SÜT ME A SA KARRİ B CT T Ada, Yunanistana verilirse France Presse Ajansının bildirdiği Yeni Suriye Cumhurbaşkanı ne göre, Ruslar Başbakanlığa uzun za- “ÖÜN Mevzular arasında Kudüs duru ne göre, Ruslar Başbakanlığa uzün sar ça G Yulunduğu Ürdün Bakanı a|— Parla 18 — (YIRS) — Şamdan a| Kıbrısta dahili harp çıkuri M AA Ulbricht'i getirmek istemektedirler hurbaşkanlığına Rüştü Kahya Bey se. | — Kibris Mili Türk Birliği, 11 aralık |Şark memleketlerinin suih ve süküri Aynı aj diğine göre, hâdi-| — Diğer taraftan, Grotewohi'un bir ba. Amerika,nın — İsralle ihtarı ilmiştir 1949 tarihinde Lefkoşede yapılan miting | mırihlâl edeceğine kanliz. Adanın se | iteakip h dırılan | sın toplantısında; Sovyet Rusyanın A — Berlin 18 (YİRS) — Birleşik Ame hakkında İstanbul Üniversitesi Talebe | meti ekalliyetlerin himayesi, Akdenti| üü ah vünkyolt Birliği Başkanlığına aşağıdaki — teh İmuvazene ve müdafaasının — Kıbris dedilmiştir. İt bir munakaşayı müteakıp bu ha Fakat, bu alâkamızın, bahsi | "“keti yapmıştır. Walter Ulbrleht, Do geçen komşularımız ve dostları- mız üzerinde ne gibi bir tesir yap- tığı ve bu tesirin neden ileri gel- diği suali üzerinde durulacak 0- likeli-| man Cumhuriyetinin — dahili işlerine Hükümeti, Kudüs'ün beynelmilel. lursa, buna verilecek cevap, gene " Hati öndermiştir atatükonun devamını istiizam. eyle n ap, gene | dir. karıştığından şikâyette bulunduğuna leştirilmesi için Birleşmiş Milletler Ku-| | Serbest ifhaline müsaade s maman eeei KORER Dişişleri Bakanının — nutkundan | — Resmi tefsirlere göre, Grotewohl'un| işaret edilmektedir. rulunun kararına asabileşen İsrail De Ü eerlib eei aei 'Lefkoşede miting yapan on beş bin plabisit yapahaladindik çıkararak tebarüz ettirdiğimiz — ——— , letine, herhangi bir harekete girişmi K Kıbris Türkü, seksen beş bin - Kıbra | Züm ve fayda bulunmadığına kanl İç milla nakteyi İktiye odkoe ğ S aÖ ZEMRRE den evvel, temkinli ve İtidalli davran- | |— Hükümetimizin P türküne tercüman olarak — aşağıdaki | İngiltere kendiliğinden Adadan | € tir, y Belçıka kl'illl[lln MosKova KSÜYDE MÜÇ <. | ERLe Y daaş Do ll YEREn rarların Tn Tnti K AşaRd İ e Glursa, Adanın eski sahibi.| Cüni, bizi müsavi şartlarla Av. KRİRR VU CA vA.) (Afp) — TUR- İ GüReülemeK D Hareletle valiakn yakın komşusü, Adayı en iyi mul ui bizi müsavi sartlarla Av- akla ni Malemı DŞ miçın S | Kicedlrcek 'bir ha b Ağamımın Yunanlatakın Thala Mak- | Za ve süllllim ea CA pali kındaki arsuları şiddetle yine protesto | Şark Devleti Türkiyeye iade edilmes! G ae ahi Ha seğe | LOŞTİL YAZiyetili — Eön e C ae aai e , sülesina n Eğeriz. Böyle Uhakanı tağakkuku tak | tlep eyleriz. ler, aynı zamanda Asyalı kom- Nicolas Chevernik'e takdim etmiştir Lake Success 13 (AP) Bugün bir dirinde brisa iktisadi buhran, ırl dıbris irl | gaa dastlarımız nezdinde itbar.'halk kararlaştıracak : <L YEra nt Gi ae l bu süretle Adanın . belki sair Orta - Dr. Fazıl Küçük,, | Daha geçen gün, şehrimize uğ- : rıyan Endonezyalı bir devlet ada-| Seçmenler mi, Atatürk ile inkılâbımızın, | hususta © uzak diyarda yaşıyan insanlar Atomun T ifade ettiğini, etrafiyle | ı lksel D üm ç iki için neler ae ektiğini, etratiyie | oae z S Kai tek hâkimi hayat görüşümüzü, pek gü-| sarısını & e karşı 12 oyla kabul : bf Kakl n GA Gğy er Amerika Tei —— ti ee kurulurken bizim yeni hayat fel- | deki hafta tekr caktır Kanada ve Amerika izin bu teşekkülün seviye | » Umumiyetle sa anlaşma - bunun Ve ayarında olması ne demektir? | Üçüncü Leor Ti B Keza, Endonezyadan kalkıp gelen | tekrar verilmesin z Tülne n KDA bir devlet adakan Bi BC | maline Beklka secnenler Tei çim d gümüzle düşünmesi ve konuşma- sı ne demektir? Bunların her iki- | *" aa. Tesabalari Sine de imkân olamazdı, eğer bu i e Harp halindi genç devletin temelleri, ileri ve| — Fransız Komünist Kü GA T d ee d Medeni esaslar üzerine kurulma- z : akerln Kilrtlz; BĞNGETE Kaler mıiş olsaydı! Partisinde tasfiye irafh Tanlümlat vereceklir Dikkat edecek olursak, Dışiş- | —paris 19 (AP) — Pransanın bir Kanadalı bileinler. Amer leri Bakanının ağzından, yirmi İmaralı kamünıstı O kael a clar YU küsur senelik Cumhuriyet rejimi | £i konuşmuştur 5 “Milli Misak”tan Avrupa Kon- | bul, rakat » vi aramnda T Blllümı e Dütlna saaam verne gelPimin Dap badar, »- İabang elt B A Bide büraç' olauğu ilüve elimekti damlar değizmiş, devletimizin 'po- |* SA —- litikası değişmemiştir Parti 1 kilik başağa- | | Vetlahdl apen gilam ai Hatay'a nasıl girdik ise Avru- | Th e 'miğt y b 4 2 M de öyle giriyoruz. |- “Düşmanlarım : İran Şahı Amerikayı dolaşıyor İ : * ğ 4 Amerikayı dolaşmakta olan İran Şahı, Phoenix seh durarak ar tarlalarda angue ve | ea BAD ÇAZ Di KAT KOK Sanileri Per | Sakien Ravuaları Üati SÜR Yanında AYA Tabilekine onns örmri | öa e Demder deçeç çe

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler