21 Mart 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1

AsEr— BU AKŞAM GİDİYOR | Çıkarsa Türkiye miyor. Çünkü milletler arası müna- sebetler sahasında hiçbir emniyet ve itimat telkin edecek çare kalma- —H A dans Kösctvanof Dün şehirde, Bitaraf Kalacakmış bunları elde etmek için de çırpınma- | 5e G O | Hususi Gezıntıler Yaptı görülüyor ki ne muahedeler, ne söz- | ler, ne konferanslar, ne uzlaşma ve anlaşmalar, ne vaitler, ferdler ara. sında cari ve muteber olan kaide ve mülâhazalar, hiç, hiçbir şey harici siyaset düzeninde bir hüküm ve te. siri haiz olmıyor. Böyle bir zan ve kanaat husule gelince, bütün siyasi dünya binası. sarsıntı hissetmesine taac- B L a . İN Se S d A Roma Radyosunun Verdiği Havadis Sovyet Ruşya ve İngiltere, Türkiyeniri de Dahil Ola- cağı Bir Dünya Konferansı Derpiş Ediyorlar e karamdak ” Ai ""TAMTU B
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YENİ SABAH GÜNDELİK sIvAsl HALK GAZETESİ - /BULGAR BAŞVEKİLİ Akdenizde Bir Harp — BU AKŞAM GİDİYOR | Çıkarsa Türkiye '"“'î"'h“"'“*:':'"nx“j“"““”' Ekselâns Köseivanof Dün Şehirde, Bitaraf Kalacakmış Hususi Gezintiler Yaptı Roma Radyosunun Verdiği Havadis Sovyet Rusya ve İngiltere, Türkiyenin de Dahil Ola- Böyle bir zan ve kanaat hu S <— cağı Bir Bir Dünya Konferansı Derpiş Edıyorlar gelince, bütün siyasi dünya bins Za bir sarsıntı hissetmesine taac- Cüp edilecek bir nokta tasavvur cai-| M Va y a Ankamdakı Çek demez, Büyük devletler bile alelacele | fevkalüde tedbirler ittihazına lüzum Sefareti Almanlara görürken yangın sahasına civar o- Tan Küçük memleksilerin tlaşları| ü : Teslim Edildi hiç te hayret uyandırmaz. Maamafih, en tabi addedi 5i y c e 'Dün gece Roma radyosu gu hava- ünlerde bile faal bulunan muht H M v ee ğ opagandaların böyle zamanlardan | < " ü - İit faber aldığımıza göre, son hü- Talmen Nati Telkacel Tzti | Misafir Başvekil Taksimde defteri imzalarken n Seribl kasden türlü türlü rivayetler neşre- —— Dost Bulgaristanın — muhterem| çok kalabalık bir halk kütlesi karşı-| Akdenizde silâhli bir ihtilâf çıktır deceği hiçbir vakit - gözden kaçma- | Başvekili ekselana Köse - ivanofla| Tamışlardır. h takdirde ne gekilde hareket ede malı ve neşredilen havadislerin hep- / refikaları ve maiyetinde bulunan ze-| — — Muhterem misafirimiz. trenden| ceklerini Türkiye ve Yugoslavyz KİYE İaanmemahlır. zat dün sabah saat 10445 te Hay- | indikten sonra bir polis müfresesi | dan istimzaç etmiştir. Gerek Tü Fakat bütün bu kasti veya €: #elâm resmini ifa etmiştir. Ekse-| kiye ve gerekse Yugoslavya, böyle vi ihtiyari ifrat ve mübalâğadan, Jans Köse ivanof gardan halkın gid- | bir vaziyet karşısında tam bitaraf- durma tahminlerden sarfınazar detli alkışları arasında çıkarak Hay| bklarını muhafaza edeceklerini bil. dilse bile, dünya vaziyeti kâfi dere darpaşa rihtimina inmişle m- |/ dirmişlerdir. cede müşevveş, karışık ve korkunc dilerine tahsis edilen Ülev vapuru &- ihtimallerle doludur. Herkeği yakın| İ Muavini Hüdai, İstanbal komuta. / ge saal 11,15 te Tophano rihtımına | — Londra, 20 (A.A.) — Röyterin tehlikeden ziyade İstikbal Korkutur| ı general Halis Biyıktay, merkez| çıkmışlardır. Vapur rıhtıma yar| diplomatik muhabirinin öğrendiğine darpaşaya muüvasalet eden — hususi| trenle Ankaradan şehrimize gelmiş derdir. Misafir Başvekili istasyonda va- yor, Çünkü milletler arasındaki mü-| komutanı albay Cemal ve emniyet | naştıktan sonra dost Bulgaristanın | göre, Sövyet hükümeti, ingiliz hü- Nasebetlerde yalnız kuvvet prensi- | müdürü Sadri Aka ile Bulgar gene- | hükümet reisi maiyetleriyle beraber | kümetine, İngilterenin, Fransanın, pinin hükümran olacağına, öteden. | ral konsolosu, Bulgar kolonisi ve| — — (Sonu 3 üncü sayfamıda) — | Sövyeller. Biziğiniz, Foloayanın. | devlelerin iirakiyle bir konterana beri az çok bir âhenk temin eden Romanyanın ve aralarında muhte-| teklifinde bulunmuştur. Bu kon-| lunması İle doğan vaziyeti tetkik et kuvvetler müvazenesinin bozulduğu. el olarak Türkiye ve Yunanistan | feransın hedefi, — Çekoslovakyanın | mek olacaktır. ae zimdmir Almanlar Bizden Ku"ly etli Miktarda z Sen üeüi nnn rstnann ü üü l5 Sünea saytamızda) ian ee SA b daygelyerergk n ae İntihap “Dos Hi oğu,, Vapurumuzun Tütün Alıyorlar bizim İi bihassa” Bulkanlara y BE 5 ue SD İ Merasimi e Balkanllar arandıki nit | — Bu Maksatla Berlinden Bir vv galklin Görim ae |S ENiZe İnme tem bahartiiğimlü saman bu sözleri kardeşin namzet gösterilmemesi Par| #ielide bir edebiyat şeklinde deş Hey'et Geldi ee S yi kaverlştrim “Almanyaya İsmarlanan 3 vapurun tamamen ciddiyetine iman etmiş 5 balde- söylediğimiz. için, Bölkanlı Tarind rera y an'e> Birincisi Merasimle Denize İndırıldı Gost ve müttefilkerimizden birinin | MAD - 've Romanyanın tehdit altında bu- Brkçüe e aa ol ŞA Berlin Semımızm Nutku barile bir kül teşkil ederler. Birle derek intihap işleri üzerinde şahış 'nin başına gelebilecek musibet â mışlardır. Gerlerine de damil olacak surette d  ae aet listesinin, martın 26 in Şrceki geniçtete le Hün olunacağı ve seçimin de ayın 'edecektir. : yirmi altısında yapılacağı - anlaşıl p (Sonu T inel sayfada) imkânı yo tur. Çünkü tabiat ve siyaset Balkan. Dün gelen Alınan heyeti inhisar memurlarile bir arada O B larda böyle bir imkân tesi cömemiş | yier sene : et ren| Bir Kadın İle UÇ iyetli miktarda Hui Almanyanın damnmaş firmaaların Şimdi gördüğümüz - patırdı ge-| Ç Korkdlar yaar gi eee | aa ga aa a| Büne *| Çocuğu Gehalete Kteniya e' armda geri çağırama | müdüre aai irnadan tütün 7:;'.2“[ Yakldklan sar c ut | kurban Gittiler bakyayı diriltemiy a Hazer e leni ae larer üi ai amemer ryri İ çopan Ü, Ş oğu gemisinin den'ze indirildikten sonra aldığı v ziyel Tei di kur yar| S ö Terayela | Türder Süyük yartler ea Si | Cabil kadın, Gyur ikcr aace | a a a yasısı g ncü saylamızda) Fakat u buhran dakikalarınd fardır | ncttiği “müthiş zehiri, ken, |— elile yavrularına içirdi —- a ae ” aa Yeni Tefrikamız: I Ş ae köyüede çokadll brl — * Perhizle Ldlina d ursum qultan Aziz Devri a —| Baş Pehlivanları İllarına kadar * : Yazan: Sami Karayel züfhundestibahsedi, Her sınıf Halkı alâkadar edecek fevkalâde meraklı ve güzel bir yazı gerisidir. derin bir intibah tevlit etmede gİP gider, zahirf b 'na cidden Telgraflar amın 1 n gitmişlerdir. |— Ka ucuz atlattık diye sevinir- İeşik Amarikanın bu son bulıran Kasap ogulla- | ken birde ikları ye-| karşısında aldığı vaziyettir. — Bir rde büyük hari harbdon baş- irleri ala, kal B silâhların Galiba munsır diplomasi - per. li lem vurmayı unut- İ hizle Jahna turşusunu — biribirine Tlüseyin Cahid YALÇIN (Sonu 3 üncü sayfamızda) muyorlar, fazla karıştırıyor. (Sonu 7 inci sayfada) | —— En tuhafımıza giden cihet Bir-| A. Cemaleddin SARAÇOĞLU

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler