10 Aralık 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

10 Aralık 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cinayet ve kıtal hakkında olan Bulgar kanununun bazı noksanları olduğu, Adliye Ministırı tarafından anlaşılmış olmasına rağmen, bu kanunların ikmal-i nevakısı ve ilavesi lazım gelen maddelerin kanun-u mezkura derci hususı Sobranya'ya arz edilmiştir.1907 senesi, dahil-i esnan olan Bulgaristan gencleri, gelecek Kanun-u Sani ibtidasından itibaren Mart'a kadar askere alınacakdır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hükumetin ahali üzerine tarh eyledigi birtakım cezaların afvı hakkında Sobranya Meclisi'ne Maliye Ministırı tarafından bir layiha verilerek, zaten bu cezaları vermege iktidarı olmayanlar ile, tarh idilen cezalar sahiblerinin bazıları bulunamaması cihetiyle, 150 bin frank cezanın afvı taleb edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Kotel" yani Kazan kasabasının birkaç sene mukaddem ihrak olmasına binaen, hükumet tarafından kasaba ahalisine Millet Bankası'ndan kırk sene va'de ile, kasabanın imarına sarf edilmiş olan paranın ahaliye bahş edilmesi, Sobranya Meclisi'nden istida' olunmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-İ HARİCİYE Japonyalıların bütün Bahr-i Muhit sevahili boyunca balık avcılığına hak kazandıkları iddi'ası, iki hükumetin münasebeti namına tehlileli ad idildigi, Moskof mehafilinde iddi'a olunmakda imiş. Ha şunu bileydin! Moskof kendini tehlikeden kurtarmak içün, Amerika'yı Japonya'nın başına musallat etmek istedigini biz daha çokdan keşf ve tahmin ile beyan-ı mütala'a eylemiş idik. Uyan aklını başına al. Bu sefer Sibirya, mibirya bir şey kalmaz ha! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Japonyalılar dehşetli muharebesiyle meşhur (Yalu) Nehri üzerine cesim bir köprü kurmağa teşebbüs ve mübaşeret etmişlerdir. Bu köprü 3.239 kadem tulunda ameleyat-ı cesimeden olub (Mukdan) köprüsüyle hitam bulacak ve Mukdan'ı Fuzan'a birleştirmiş olacakdır. Amerika ile Japonya arasındaki gerginlik muharebeye müncer olmaz ve sulhen tesviye olunur ise Japonya'nın gice gündüz hazırlığına karşı: Sıkı dur uyan! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Amerika Cumhuriyeti gelecek 1907 senesi büdcesine harbiye, bahriye, nafia inşaatı namına 66.305.000 dolar zam ve ilave etmiştir. Herkes hazırlanıyor. Sulh ve insaniyetden bahs edenler, bu tedarikat -ı harbiyeyi salata bostanlarında garsına veyahut ocak kazub incir dikmege tahsis idecek degil ya? Belki az çok sündürmek, sulh-u ömrün ocağına incir dikmek içündür. Öyle olsa altı üstünden belki iyi çıkar. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Muzaffereddin Şah hazretleri veli'ahd-ı saltanatı Tahran'a celb ve davet edip, umur-u idare-i devleti müşarünileyh devr-ü teslim idecegi ihbarat telgrafiyedendir. Bu havadis sahih ise her ihtimale karşı bu hareket akilane bir tedbir, alicenabane bir teşebbüsdür. Zira İran'ın (Hüdangerde), bir zaman sonra karışıklık ve intizamsızlığına netice vermekten ise zaten kendini bilen insanlar içün bu kadar saltanat bile çokdur. Zaten milletine meb'usan bahş ve ihsanınıyla pek büyük hizmet etmiş olan Muzaffereddin Şah hazretleri alicenab bir insan gibi seyahatle sa'adetle imrar-ı hayat ve rahata muhtac idilir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: