December 10, 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

December 10, 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Veliahd-ı Saltanat'ın, peder-i ali-kadrleri gibi, millet-i İraniye ve istikbal-i İslamiyeye hidmat-ı hasene ifasıyla müşerref olmalarını, Muzaffereddin Şah hazretlerinin temel atmış oldukları hakk-ı hükumet-i milliyenin tamamiyetini, yani Acemistan'ı ilk evvel Moskof boyunduruğundan ve bilahare İngiliz ve Alman vesayetinden kurtarmağa muvaffakiyetini temenni ideriz. Moskofun zaif ve perişan bir halinde sandalye-yi şahiye ku'ud idecek olan veli'ahd hazretlerinin idare-i umura mübaşereti milleti İraniye ve ümmet-i İslamiye namına falihayr ad edilmek zimmettir.Acemistan meb'usanı temdid-i idare-i hükumet namına muhtac olduğu akceyi, ecnebi muhtekirlerine müraca'at ve mecburiyet görmeyerek dahilden bir istikraz akdine milli bir banka vücuda getirmege muvaffak oldukları şayan-ı tebrik ve bais-i memnuniyettir. Menfa'at ve memleket paylaşmakda yekdiğerine rekabet eden ecnebilerin ve son zamanda Almanların açdığı bankaya: Boza! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Zat-ı Şahane'nin hastalığı sebebiyle dördüncü oğlu Burhaneddin'i vekil gibi tavsiye itmesinden, taht-ı Osmaniye makamına iclas idecegi hakkında birtakım şayi'atın devranına sebebiyet vermiştir. Geçen hafta şehrimizde çıkan (Razmık) nam Ermeni gazetesi bundan uzun uzadıya bahs etmiştir. Böyle şayi'alar, Jön Türklerin mevkiini elhak kuvvetlendiriyor. Zira Türkiya'da haksızlığa, belaya tutulanlar yalnız efrad-ı ahali ve efkar-ı münevvere ashabı olmayub, Hanedan-ı Osmani'de bunlar meyanına dahil olacağından, hakları selb edilmek istenilen müşarünileyhin gözlerini dört açmaları ve Jön Türklerle ittihad ve ittifak itmeleri icab etmiştir. Şeriata Burhan degil, hükümdaran bile balta olamaz. Belki bir hırçın efendiye bu hal bela olabilir. Milleti ihtilal ve fesada tebdilata kıyam edenler şeri'at kılıcına, millet intikamına kısmet ve ma'ruz olması temenniyat-ı umumiyedendir. Şimdiye kadar her yerde her şeyde aldanan millet bu deverde, kıt'aları memleketler verildigini gören ümmetin ses çıkarmadığından ölmüş zan olunmasın. Sırası gelmeyince Burhaneddin padişah olmayacakdır. İsterse Almanya, Rusya arkası olsun. Rusya,, Almanya Burhan'ı isterler ise bizim zararımıza, kendi menfa'atlerine bir ihtilal çıkartmak içün isterler. Alem kaz degil! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rusya Maliye Nazırı (Kokozof)un (Kont Vladimir Kokovtsov) verdigi raporda, Moskof büdcesinin bu sene 841 milyon açığı tahakkuk ittdigi bildirilmiştir. 841 milyon ruble ise aşağı yukarı iki buçuk milyon frank ider. (Kokozof)un büdcede böyle bir açık olduğuna dair bir rapor verdigi tekzib idiliyor. Açık bu kadar olmadığı, belki ziyade bulunduğu cihetle bu lastikli tekzib doğru olabilir ise de, büdecede hiç açık yokdur diye iddi'a edilir ise buna kuyruklu yalan demekten hiç çekinmeyiz. Çünkü Kokozof'un nazırı bulunduğu Moskof hazinesi herkesin bildigi gibi (kokoz)dur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kahtzedegana iane olmak üzere toplanan hububatda görülen sirkat ve su-i' istimalat rezaleti Rusya'da ahali arasında günden güne artmakda ve türlü türlü mahzurlar tevlid etmekde olmasına mebni bu babda Çar meseleye nihayet verilmek üzere acele bir rapor istemiştiir. Bir haftaya kadar takdim olunacak imiş. Rapor su-i' istimalat yok dir ise, bunlarda müteselsilen şerik ve zimedhal odukları sabit olacağı gibi aksi takdirde dilencinin çanağından para çalmak kabilinden bir muzaaf-ı rezalet ve sirkat tecelli idecekdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bu sayıdan diğer sayfalar: