10 Aralık 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

10 Aralık 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Rusya hükumet-i müstebidesinin baş vekili (İstolipin)e (Piyotr Stolipin) yeni bir su-i kasd tertib olunduğunu Moskof casusları keşf etmişler imiş. Bir otomobil ile geçecek olan ihtilalciler bir çiçek demeti içinde (İstolpin)in yazı odasına bir bombacık atacaklar imiş miş. Bu hafiyelerin planı ise eyi alışveriş!Yeni (Duma)dan bahs olunduğı sırada (İstolipin) yeni meb'usan a'zalarının hükumetin emrine ita'at itmedigi takdirde, dağıdulub üçüncü bir meb'usan intihab ettirecegini mağrurane beyan etmiştir. Ya ihtilalciler daha evvel (İstolipin) ve rüfekasını dağıdub kaldırılırlar ise? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -{ SON TELGRAFLAR }- Atina 26 Reis-i Nüzzar Millet Meclisi'nde Yunanistan'ın techiz ve teslihe sarf edilmek üzere Yunan Millet Bankası'ndan 20 milyonluk bir istikraz yapılmasını taleb eylemiştir. Yunan zabitan-ı askeriyesinden arzu edenlerin Girit jandarmasına zabit olmalarına müsa'ade edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dersa'adet 26 Yemen'de Feyzi Paşa'nın mevkii yine müşkülleşmiştir. Mahmud Yahya askeriyle San'a'nın dört kilometro ba'da mesafesini kuşatmış ve egerçi San'a'da bulunan askere yol açılarak levazımat-ı askeriyeye ve erzak sevk idilemeyecek olur ise şehr-i mezkuredeki askerin hali vahamet kesb idecegi, açlıkdan telef olacakları Yemen'den vurud eden haberlerden anlaşılmakdadır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Paris 26 Fransa ve İspanya devleti tarafından Avrupa devletlerine Fas hakkındaki hareketlerine dair verdikleri nota umum devletler tarafından kabul edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 26 Viyana'dan terşih eden havadislerde Dersa'adet'de Şura-yı Millet'in küşad idilerek, sancaklardan meb'uslar celbine ve hükumet-i meşrutenin ihyasına çalışmak üzere Yıldız'da bir fikir olduğu rivayeti nabimevsimdir. Zat-ı Şahane'nin keyifsizliğinden beri, hatta Şura-yı Devlet bile ictima' idememekdedir.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 26 Almanya cerrahlarından ve fenn-i tıb mu'allimlerinden Mösyö Bergman alelacele Dersa'adet'e celb edilmiştir. Zat-ı Şahane'nin keyifsizligi birdenbire teşdid eylemiş ve Bergman gelüb, Hotel Pera Palas' a (Pera Palace) inmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Berlin 26 Japonya devleti askeriye büdcesi fevkalade iblağ eylemiş ve tedarikat-ı askeriyeye girmeyüb tam vermekde imiş. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Berlin 26 Almanya'nın Fas hakkında almış olduğu vaziyet ve karar meclisi meb'usan tarafından kabul ve tasdik edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Londra 26 Tokyo'dan alınan haberlere göre Japonyalılar berri ve bahri kuvva-yı askeriyelerini şiddetle tezyid etmekde ve askeri berriyeye daha iki ordunun ilavesine gayret etmişlerdir. ___________________________________________________ Müdir-i Mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Новдизъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: