13 Aralık 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

13 Aralık 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"MÜTALAAT-I SİYASİYE" "Asıl Ruslar!" "Ha Bekmez Yiyor. Ha Bekmez Yiyor" Petersburg'dan çekilen son bir telgrafname "asıl Ruslar" unvanıyla bayraklı mayraklı birkaç bin kişeden mürekkeb bir cemm-i gafirin Petersburg sokaklarını dolaşub, nümayiş icra ettiklerini mu'lindir. Bu kaldırım kabadayılarının ictima'ları, bayrakları ilk evvel büyük papaslar tarafından takdis! olunmuş ve bilahare sokaklarda sesleri çıktığı kadar Çar ve ailesi ve bahusus hükumet-i müstebedenin idame ve bekası lehinde hurralar salıvermişler ve ihtilalciler, sosyalistler, meşrutiyetciler aleyhinde adavetkarane bazı izhar ve nümayişler icra etmişlerdir. Cemiyetin müessis ve müdüri (Dobrovin), Meclis-i Mebusan'ın, ism-i hükumetde bir çıban olduğunı ve bunun kabarcık olmadan kapandığını beyan ve hükumet-i müstebide hakkında senahan olmuştur. Nümayişciler "Ölsün Vit (Sergey Vitte) ve Yahudiler. Batsın Kanun-i Esasi!" diye bağurub çağırmışlardır. (Kornştad) Prensi (Jan) Japonyalılar aleyhinde tahrikat ve teşvikatı havi nutuklar iradıyla vatanperver Rusları teşci' etmiştir. İşte böyle böyle olur. Böyle olmak icab ider. Bunlar yağlı bağırsaklı Moskof. Ya'ni idare-i mutlaka ve müstebedenin bekasında menfa'atdar. İçlerinde prensler, büyük papaslar var. İdare-i meşrute olunca prensler köybaşı, papaslar degirmenci çırağı bile olamayacaklarından, bu hükumetin bu suretle kalmasına, ama böyle gider ise Rusya bir asır bile geçmeden gebermiş bir katır laşesi gibi kokub dağılacağından vazifedar degildirler. "Bir gün beylik, beylik". Bunu ömürlerince boyunca böyle devam ettirmek içün son derece gayret ve sebat etmek usul ve hülasa maksadlarıdır. Sosyalistler, ihtilalciler, inkılabcılar, anarşistler aç çıplak. Çarların, düklerin kontların, papasların, prenslerin esiri ve bunların kamçısı altında herbar ezilmekde olduğundan, herçibadabad bu idareyi devermek, Çar'ı düşürmek hususunda kanun-u esasi ve meşrutiyet tarafdarlarıyla ilk hamlede beraber adım atıyorlar. Ekseriyetle de bir zincir ve prangaya takılıyorlar. Kont (Vit) gibileri, kuvveti nerede görür ise onlarla beraber getmek meslekinde politikacı bir şahıs olduğundan ve ihtilalciler de bir aralık büyük kuvvet ve icrat gördügünden bunlara yanaşmak içün dümen makamında ihtilalcilere kuyruk salladığını ve bu cihetle bugün kendisine ihtilalciler tarafdarı nazarıyla bakılub "Gebersin Vitt" diye bağırıyorlar. İhtilalciler bu idareyi takviye ve tahkim eden papaslar asılır iken ve kurşuna dizilen iken bile, karı, erkek

Bu sayıdan diğer sayfalar: