13 Aralık 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

13 Aralık 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Avrupalıların Çin vilayetlerine akın göndermekten sarf-ı nazar idişinin sebebi anlaşıldı. Casuslar daha evvel açlıkdan kırılmak derecesine gelen ahalide para olmadığı içün, afyon göndermek beyhude olduğunu ihbar idince, ma'hudlar bunu insaniyet maskesi altında göstermege çalıştılar. Almanların Çin'den istila ettikleri yerlerden aldıkları telgraflarda, Çinliler, Avrupalılar aleyhine birtakım yazıları haki beyaz bayraklarla sokakları dolaşub, Çin ahalisini ecnebiler aleyhine tahrik ve teşvik etmekde olduğu mündericdir. Hükumet nümayişciler üzerine asker göndermiştir. Çin hükumeti ahali ile beraber ecnebilerin şerrinden kurtulmağa şimdeden ciddi çare aramalıdır. Yoksa koca Çin, koca bir laşe şeklinde kokmağa başlayınca kargalar üşeceği emsaliyle sabettir. Askeri ahali üzerine göndermekten ise, mikdarını tezyid edip evvelce Moskofun tecavüzüne şiri mukabele itmelidir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Acemistan meb'usanı evvelden beri tedahülde kalan askerin, maaş ve tayinatını tesviye içün, dahilden yevmi 25.000 frank tedarik itmege muvaffak olmuşlardır. Bir millet bankası te'sisi de mukarrer bulunduğı ihbarat-ı telgrafiyedendir. Milletin el birliğiyle çalışması bak ne güzel neticeler hasıl idiyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Almanya'nın On Dördüncü Alay'ı mülazım-ı sanilerinden bir casus, Fransa'nın 23ncü Fırkası'nın aramgahı olan (Şatiyon) Kal'ası'nda (Chatillon) muhtelif cihet ve cebheden resimlerini çıkarmakda iken derdest ve birçok istintak ettikden sonra tevkif idilm(iş)dir. Bunlar da daima casusluk ve resimcilik ile vakit geçiriyorlar. Bu hırıltının sonu ne vakit gelecek? İlk evvel kim kimi ısıracak? Merakdır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Beni Derif) isminde gayet zengin bir Marakeşli, harice def' ve ihrac edilmiştir. Merkumun Fransızlara verdigi haberlere göre Faslılar, ecnebilere karşı bir din muharebesi hazırlamakda ve (****) cihetinde muharebeye ibtidar ideceklerini hikaye etmiştir. Bu casus (Beni Derif) degil, (Beni Kelb) olmalıdır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İ'LAN-I SİYASİ "Gurbetde ögünmek, hamamda türkü çığırmaga benzer" dirler. Ne dirler ise desinler. Sabahleyin hamama gidildi mi, daha içeri girmeden muhtelif perdelerden birçok ezgiler işidilir. Biçare adamlar kendi kendilerinin sesine -eyi fena çıkar ya- çıktığı derece hoşnud olub, kimseye zararı olmayarak yine kendi kendilerine eglenirler. Vakıa tiryakiler içün sabahleyin pek çirkin biçimsiz sadalar işitmege tahammül güç ise de, bunların adedi az olduğu mertebede hatır içün çiy tavuk yimek kabilinden, dinlemeke ister istemez mecbur olurlar. Ne kadar olsa birkaç çutura(?) yuvarlayarak avazı çıkabildigi kadar sokaklarda alafranga zırlayarak rahat-ı umumiyeyi selb edenlerin musikisi yanında misk...... ü anber gibi geliyor. Moskof-Japonya Muharebesi'nden evvel hamamda türkü çığırıyor idi. Şimdi Avrupa gazeteleri sütununda alafranga bağırıyor. Bir sipariş şeklinde iki zırhlı, her biri 21.000 ton isti'abında olacak. 21 mil gidecek. Bunların her biri 21 milyon ruble kıymetinde olacak. 10 top ile mücehhez bulunacak.

Bu sayıdan diğer sayfalar: