13 Aralık 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

13 Aralık 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

adat-ı diniyelerine imtisalen çağırılan papasları red ve son nefeslerinde bile tel'in idiyorlar. Papaslar da bunları zaten tekfir idiyorlar. Japonların aleyhinde papasların, prenslerin tahrikatına gelince: Bunda çok geç kalmışlardır. Zira bir muharebe daha edilmek icab ider ise, evvelce Japonları şöyle küçük adamlar, böyle bacaksız şeyler, bir lokmalık şeler diye, askeri, ahaliyi aldadub göndermişler idi. Bir demir yol katarıyla gedenler arasında bir papas, Japonya muharebesi ilan olunacağı sırada, Japonyalılardan ve muharebenin encamından bahs ettigi sırada, taslak papas ahaliye keramet taslamak üzere: "Ben Rusum. Elindeki ekmegi göstererek bu da Japondur." Ekmegi koparub lokma lokma ağzına atub yimege başlar. "Böylece Rus Japonyayı yutacakdır." der. Vakıa Rus yutdı ama neyi...? Hapı yutdı. Japonyalılar hal olunmayan cıva gibi İvan'ın, ağzından girüb burnundan çıktı. Bu def'a ise yukarıdan aşağıdan girecek. Çıkmayacak. Çünkü bu sefer cıva gibi değil, çivi gibi, kazık gibi girecek. Aşk olsun! -{ BULGARİSTAN HAVADİSİ }- Türkiya ile Bulgaristan'ın yekdiğerine olan lüzum ve ihtiyacları üzerine kemal-i samimiyetle bir ittihadın husulüne Gospodin ***** muvaffak olacağı me'muldur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Türkiya ile Bulgaristan arasında akd edilmiş olan gümrük ticaret muahedelerini Bulgaristan hükumeti namına imza etmek üzere bir memur-u mahsus gönderilmiş olduğu mevsuken haber alındı. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Balçık'dan: Bundan beş gün mukaddem ***** Balçık'a gettim. Aşağı Çarşu'dan geçer iken, sekiz on kişeden mürekkeb genc efendilerin ictima'ları nazar-ı dikkatimi celb etti. Aralarında faziletlu Müfti Efendi hazretleri de bulunuyordu. Bendeniz vehleten bunları Müfti Efendi'nin talebesi zan ettimse de, biraz sonra mekteb-i ibtidaiyye ve rüşdiye mu'allimleri olduğunu anladım. Muhabbetleri pek güzel. Milletin te'ali ve terakkisinden bahs idiliyordu. Alelsabah mekteblerini ziyaret ettim. (Varna) mekteblerinden kat kat faik gördüm. Bir çoklarıyla görüşmemiz neticesi, mekteblerin tanzim ve ıslahı, Müfti Efendi'nin gayret ve fa'aliyeti semeresi olduğunu i'tirafdan çekinmediler. Vazife-i mevdualarının derece-i ehemmiyet ve mes'uliyetini bir guşe-i nisyana atarak mevki ve menafi'-i zatiyelerinin te'mini yolunda tabasbus-u kalbane icrasından hicab itmeyen ve mu'allimlikden bi-behre oldukları halde kendilerine mu'allim süsü veren birçok mu'allimlerimizle emsal-i müftülerimiz bunları görsünler de ibret alsunlar. Va'd idilen seyahat mektublarınıza muntazırız. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-İ HARİCİYE Fransa'nın (Tulon) limanında (Toulon) bahriye neferatından biri casuslukla maznunen taht-ı tevkife alınmıştır. Merkumun hanesi basılub, birçok evrak ve isbat bulunmuştur. Merkum nefer, genc ecnebi bir karı ile daima beraber gezmekde görülmekde imiş. Bu karının vasıta olduğu tahmin olunmakdadır. Ne olsa olur, ayıb degil ya?! Herifler karılı erkekli casus! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Çin'de dehşetli kaht-u gala zuhur etmiştir. Hükumet yevmiye 600.000 taili göndermekde imiş.

Bu sayıdan diğer sayfalar: