8 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

8 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

cevab teşrifat ve ibarat-ı saire tayy olunur ise, cem'an "protestoyu havi notanızı aldık." mealinden başka bir şey degildir. Almanya: "Protestoyu havi notanız vasıl oldu. Sizin münasebet ve menfa'atinizin i'adesi içün Fransa ile muharebe idecek degiliz ya?" mealinde açıkdan Papa'yı red idiyor. Hülasa - Katolikler dahilen bir kıyam ve isyan ile Fransa hükumet-i hazırasını düşüremezler ise, papasların da, papaların da kilisaların da artık ehemmiyeti betti getti. Lakin bunu evvelce bilen kurnaz papaslar yükünü tutdu. Papa'nın gönlünü almak içün krallar, imparatorlar Papa'nın sofrasında hizmet etmeke gitmiyor. Papa'nın atının üzengisi tutmağı en büyük itifat ve imtiyaz bilen hükümdar ve prensler artık işidilmiyor. Papa'nın afarozundan kurtulmak içün, tövbekarlara mahsus bir gömlek ile, yalın ayak başı açık Kanun-u Sani'nin 27'sinde, ta Almanya'dan Papa'nın ayaklarına kapanmak içün (Kanosa) Sarayı'na gelen, dört gün kapuda bekledigi halde mazhar-ı afv olmayan bir Dördüncü Hanri artık görülmeyecekdir. Kim du'a etmek ister ise, bir papas besleyebilir. Kilisa isteyenler kira ile bir yer tutabilir. Yahud İngiltere usulünde bilet ve para ile kilisa ve kilisa dahilinde yer satun alabilir. Mani' yokdur. Herkes serbest! Yahud "parayı veren düdügü çalar." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BULGARİSTAN HAVADİSİ Fehametlü Prens hazretleri birkaç günden beri nezleden muzdarip olduklarından taşraya çıkamamakda oldukları müstahberdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pencşenbe günü Reis-i Nüzzar Gaspodin Petkof, Prens hazretleri huzurlarına kabul edip, mesail-i cariye üzerine bazı istifsarda bulunmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Evvelsi sabah Petersburg'a müteveccihen, halefiyle Sofya'dan hareket eden Hariciye Ministırı Gaspodin İstançef, Gaspodin Petkof, Harbiye Ministırı Gaspodin Savof taraflarından teşyi edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bulgaristan şimendifer amelelerinin terk-i işgali, Sırbistan ile Bulgaristan münasebetini haleldar eyledigi mevsuken haber alınmıştır ve Sırbistan'ın zaten bir sebeb ile Bulgaristan'la bir ihtilaf çıkarmağa fırsat aramakda olduğu şu sırada Bulgaristan'da zuhur eden iğtişaş bahanesiyle Sırb gazeteleri Bulgaristan aleyhine neşriyata başlamışlardır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yunanistan'da Bulgar emtiasının revac bulmasına mebni, Pire şehrinde bir Bulgar tüccar memurunun tayin edilmesine dair müzakerat cereyan ettigi haber alınmıştır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bulgar Kadınlar Cemiyeti tarafından Sobranya Meclisi'ne üç kıt'a istid'a takdim etmişlerdir. Birincisi kadınların dahi mekatib encümeni intihablarına dehaletine müsa'ade edilmesi ve ikinci istid'a kadınlardan encümen azaları intihab olunmasıyla mekatib-i aliye müfettişliklerine tayin edilmeleri ve üçüncü istid'ada ise, kazalara vesair mahallere kadınlardan da mekatib müfettişleri tayin edilmesi rica edilmiştir. Sobranya Meclisi yortulardan sonra bu istid'aları nazar-i tedkikden geçirmek üzere kabul eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sofya'da bulunan mekatib-i aliye talebeleri dünki gün bir miting yapmışlar ve hükumet-i hazırayı pretosto itmege karar vermişlerdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Adliye Ministırı tarafından umum Bulgaristan müdde-i umumiliklerine verilen bir emirde, Ceza Kanuunnames'nin 433ncü

Bu sayıdan diğer sayfalar: