8 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

8 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Paris'de Kont ile Kontes (Şatni)nin kendi evladlarını katl suretiyle irtikab ettikleri bir cinayet, imzasız bir mektub ile polise haber verilmesi üzerine şatoları basılub, doğruca abdeshane lağımı içünde kalın bir kağıda sarılmış, iple boğulmuş olduğu halde bir cesed-i biruh bulunub çıkarılmış ve bu rezilane cinayet sebebiyle Kont ve Kontes müdde-i umumi ve müstantik tarfafından heman verilen tevkif müzekkeresi üzerine habse tıkılmışlardır. Fas Sultanı'na sadık kalmak üzere Resul ve tarafdarlarının, Sultan tarafından afv idilecegi, ahalinin hoşnudiyetini ve Avrupalıların taaccübünü mucib olduğu rivayet olunmakdadır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Amerika milyonerlerinden Rokfeller (Rockefeller) nam zat Şikago (Chicago) Darülfünunu'na 3 milyon dolar hibe iderek ibraz-ı hamiyet ettigü, telgrafların hikayatındandır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Resul'ün afvı içün vekili Tanca'da Muhammed el-Turs'un (?) huzuruna çıkmış ve şimdeden sonra sadakatine dair Cami-i Kebir'de me'al kasem te'minatda bulunduğu rivayet olunmakdadır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SON TELGRAFLAR İstanbul 25 Girit işlerinden İtalya devleti **** iderek, Adada bulunan zabitan ve askerlerini geri çekmege başlamıştır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 25 Beğoğlu sokaklarına ta'lik edilmekde olan beyannameler, Saray halkını dehşetli bir helecan içinde bırakmıştır. Fransa'dan celb idilen polis nüfettişi Löflon (?) nam zat, bu babda tahkikat icrası emr ü havale edilmiştir ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 25 Gümrüklere zamm idilecek yüzde üç fazla, İngiltere Sefiri tarafından Makedonya jandarması tezyid edilmezse, protesto ve kabul edilmeyecegi Bab-ı Ali'ye bildirilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 25 Zuhaf alaylarından zuhur eden karışıklık taşradan tesir eylemiş ve Türkiya'da umumi bir ihtilal emarelerini isbat etmiş olmasından, bura mehafil-i siyasiye ve resmiyesinde endişe edilmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 25 Bulgaristan'dan tard teb'id idilen Rum metropolidlerine, Rum Patrikhanesi tarafından mahiye beş yüz kuruş tahsis idilerek birer mahalle tayinlerine degin ta'ayyüşleri ol vecihle te'min edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 25 Türkiya ile Bulgaristan Emareti beyninde akd idilen gümrük ve ticaret muahedesi Zat-ı Şahane'ye tasdik içün takdim edilmiş ve yakında irade idilecegi istihbar edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Petersburg 25 Şehremini kilisadan çıkar iken bir şahs-ı mechul tarafından revolver ile üzerine üç def'a ateş idilerek telef edilmiş, cani dahi ele geçmemek içün intihar etmiştir. ___________________________________________________ Müdir-i Mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Новдизъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: