8 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

8 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

maddesinin ikinci fıkrasında münderic ahkama mugayyir olarak, birtakım memur ve amelelerin hükumete karşı vuku bulan iğtişaşlarına rağmen, ba'dema bu gibi harekete teşebbüs idecek memur ve ameleler görüldügü takdirde, kanunen mücazata çarpdırılmaları içün vekillerin şiddetle takip edilmesi ve hükumetle bilmuhabere taht-ı tevkife alınmaları emr ve iş'ar olunmuştur. Askere idhal idilen şimendifer memurları, şimendifer hizmetinde gayet rehavet göstermekde ve katarların seyr ü hareketlerini te'hire uğradmakda oldukları görülen bazı eşhasın tevkifleri ve haklarında haber isti'mali devair-i aidesinden lazım gelen kumandanlıklara emir verilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Çar, Beyrut'dan hareket eden katarı te'hire sebeb olan ve askere idhal edilmiş bulunan iğtişaşcı makinist tevkif edilmiş ve diğer birisi de sırtında asker elbisesi olduğu halde arkadaşlarından iğtişaş ve ihtilale müşareket itmeyan şimendifer memurlarının yüzlerine tükürmüş olduğundan derhal habs edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-İ HARİCİYE Sırbistan hükumetinin tekzibine rağmen Belgrad'da (Kara Gorgeviç) Hanedanı'nından hal' ve izalesi içün mühim bir cem'iyet-i hafiye teşkil etmiş ve bu cem'iyete askeri ve mülki rical ve vükelası dahil olmuş olduğu halde, polis tarafından keşf olunduğu ihbarat-ı telgrafiyedendir. Ref'-i izale olunan Obranoviç Hanedanı ve şimdiki Kara Gorgeviç efradının, idare-i hükumet ve iktisad ve istikbal-i memleket hususnda naehil oldukları cihetle, Sırbistan tac ve tahtına, Avrupa prenslerinden birini celb ve davet etmek bu cem'iyet-i hafiyenin maksad-ı asliyesinden imiş. Davet olunan prensin Alman prenslerinden biri olacağı şübhesiz ise, Alman İmparatoru Hacı Gilyom'un mahdumlarından olması ağleb-i ihtimaldir. Birgün bu böyle olur ise Sırbistan tacına veraset-i hülya eden ve buna elyak ve müstahak olduğuna delil olmak üzere Karadağ vahşilerine millet meclisi küşad eden Karadğ Prensi'nin dava ve rüyasına : Boza. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Acemistan Meclisi Meb'usanı'nın son müzakeresi gürültülü olmuştur. Veliahd, 60 kişilik meclis-i ayan namına teklifatı bir hayli münakaşatı havi olmuştur. Mahaza Sadr-ı Azam canibinden teklif olunan kanun-u esasi layihası kabul ve tasdik olunmuştur. Yeni kanun-u esasi mucibince Şah-ı İran iki sene zarfında Meclis-i Meb'usanı sed ve tatil idemiyecekdir. Ya iki sene sonra? Yeni culus idecek olan Şah, babasının milletine bahş ettigi hukuku ref', Meclisi Meb'usanı sed ve bend ider ise ve bu suretle reali ve terakkinin ilk kademesine basmış olan Acemistanı yine hal-i sefalet-i asliyesine irca ider ise? Ha, bunu Acemler daha şimdeden nazar-ı ehemmiyete almalıdır. Meclis-i Meb'usanı tatile kıyam itmezden evvel, Şah hazretlerinin vucudiyeti onlar daha evvel kaldırılmalıdır. Herhalde bunun hiçbirinin kalkmasına hacet kalmaması şayan-ı temennidir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Avrupa'da vesait-i nakliye ve muhaberat-ı telgrafiye vesaire o kadar mükemmel ve muntazam olduğu halde, yine kar altında kalanlar, sovukdan ölenler, büsbütün ortadan gaib olanların kesretine şaşmamak elden gelmez. Ancak bunlardan uzun uzadıya bahs etmek icab itmez. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bu sayıdan diğer sayfalar: