10 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

10 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sofya şimendiferlerinde vuku bulan terk-i iştigal üzerine, tahkikat icrası içün memuren gelmiş ve amele reislerini yanına kabul iderek, iğtişaşın zuhuru esbabını sual edip izahat istemiştir. İşçiler reislerinden Maşkarof'un mumaileyh profesöre verdigi izahatı kafi ad iderek, bu kadar küçük bir meseleyi Maliye Ministırı'nın hal idememesine ve Sobranya'da demir yol memur ve amelelerinin aciz hallerine merhamet edilmedigine taaccüb iderek, Avusturya şimendifer memur ve ameleleri ve şimendifer idareleri hakkında izahat verdikden sonra, terk-i iştigale nihayet verülüb verilmeyecegini ve taşradan muavenet lazım olub olmadığını sormuş. Maşkarof'un amelenin taşradan muavenete hiç ihtiyacları olmadığından bahisle, bu halin devamı içün lüzumu olan her şeyin ihzar edilmiş olduğunu beyan eylemiştir. Gaspodin Petkof tarafından amelenin terfih halleriyle, matlublarının birkaç haftaya kadar te'min idilecegi va'ad idilir ise meseleye nihayet verilecek mi diye idilen istifsaratda, amelenin hiçbir va'ade kapılmayarak bir an evvel kendilerinin te'min edilmelerini taleb, aksi takdirde ihtilal ve isyana devam ideceklerini cevaben bildirmişler, ba'dehu Profesör İştraus, Gaspodin Petkof ve fehametlü Prens hazretleriyle görüşüb bu mesele üzerine bizzat istirhamatda bulunacağı müstahberdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Şimendifer istasyonlarında ikamet etmekde olan birçok memur ve amele aileleri cebren tard ve teb'id edilmişler. Halbuki zevclerinin terk-i iştigal itmelerinden kendilerinin mes'ul tutulmamaları icab ettiginden, bu halin muvafık-ı adalet olmadığına dair, Prens hazretlerine şikayeti havi telgraflar göndermişlerdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Şimendifer amelelerinin terk-i iştigali üzerine, silah altına alınan sanayi' alayları, şimendifer ve telgrafcı bölükleri efradından iki yüz elli kişi, Şumnu hattına tahsis edilmiş ise de, sene nihayeti olmak hasebiyle, harbiye büdcesinde bu askere nafaka tedarikine para tahsis olummamış olduğundan, birçoklarından aç kaldıkları müstahberdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Roma politika memurluğuna tayin olunan Karayof, Üsküb tarikiyle mahall-i memuriyetine getmek üzere Sofya'dan hareket etmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-İ HARİCİYE Otomobil ta'bir olunan kendiliginden geden arabaların inşası, bu son 6 sene zarfında Amerika'da pek ziyade terakki etmiştir. Amerika'nın muhtelif destgahlarında kendiliginden geden arabalardan 30 bin küsur araba inşa edilmiştir. Bunların fazlası nazar-ı itibara alınarak, bu son 1906 senesi zarfında 134 telefat vuku bulmuştur. Halbuki demir yollarında kazazede olanların mikdarı, istatistiklerde 309 kişiye baliğ olmuştur. Türkiya hükumet-i hazırası, ecnebilere demir yol imtiyazları vererek, zaten boydan aşmış belaları teksir idecegine, ahalinin, yerli şirketlerin bunları kullanmasına müsa'ade itse, memlekete hizmetler, iyilikler etmiş olur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İngiltere ile Fransa arasında bulunan Manş Denizi'nin altından bir tünel inşası, iki hükumet meclislerinde bu defa' ciddi ve esaslı müzakerelere meydan açmıştır. Bu me'ele-i azime eski olmağla beraber, her müzakereye kondukça, maddeden ziyade, ma'nevi birtakım müşkilatlar çıkıyor. Tünelin inşa ve icrasından sarf-ı nazar idiliyor. Her millet ahalide birtakım i'tikadat-ı batıliye vardır ki, ma'arif ve medeniyet terakki ettigi halde bile, pek sade

Bu sayıdan diğer sayfalar: