10 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

10 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

şimendifer hatlarıyla, Bulgaristan şimendiferler hatları birleşecekdir. ~~~~~~~~~~~~~ Trieste 27 İtalya meb'uslarından Marinis nam zat, Milan'da söyleyecegi bir nutukda, Berlin Muahedesi'nin İngiltere veya İtalya devletleri taraflarında teftiş idilerek, Balkan şibh-i ceziresindeki hale sulhen bir suret-i tesviye bulunmasından bahs idecek imiş. ~~~~~~~~~~~~~ Viyana 27 Bulgaristan ile Avusturya ve Macaristan devleti arasında akd idilecek gümrük ve ticaret mu'ahedeleri içün Reis-i Nüzzar Baron Beğ, Macaristan heyet-i nüzzarıyla müzakere içün Budapeteşe'ye azimet eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 27 Selanik Ulah millet-i mu'teberanından Konstandin Pano nam şahsı, Rum eşkiyalarından iki şahs-ı mechul ağır suretde cerh iderek firar eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 27 Bükreş Sergisi'ndan biraderiyle beraber avdet etmiş olan Ulah millertinden Selanik vilayetinde Kozanalı Tuşa nam şahsın Rum eşkiyası tarafından cerh edildigi müstahberdir. ~~~~~~~~~~~~~ Tanca 27 Ziynet civarında Resul'ün askeriyle Fas askeri İslamiyesi aralarında şiddetli muharebeler olmuş, Resul'ün mevii topla tahrib idilerek askeri ve kendisi perişan bir halde dağlara iltica eylemiştir. Daha ne kadar iltica idecekler! TÜRKİSTAN [Ma'bad] Avrupa buz beyazları (Öksüz) Nehri cihetine doğru inecekleri yerde, (Balkaş) Gölü havalisine doğru getmişler ve Çinliler canibinden garbi komşuları (Hiyung-nu)lar gibi (Vu-son) namı altında ihbar olunmuştur. (Yue-ci) nam Türk taifesinin galibiyet ve fütühatı üzerine onlara karışmışlar ve (Sakas)lardan ayrılub Türkleşmege başlamışlardır. (Yue-ci)leri taht-ı ita'ate almışlardır. (Vusonlar) bunları zamanımızdan 130 sene evvel püskürtmüşlerdir. Ma'mafih onlarla karışmış olduklarından, münasebetde devam edip (Sası)larla birbirleriyle ve hatta İranilerle bile ihtilat etmişlerdir. (Arsasit)ler şübhesiz (Saka) cinsinden olub, bunların kesdigi paralar bütün Türkistan'a yayılmıştır. (Vuson) memleketinde bu senelerden ve (Sasaniyan) meskukatı (Miladdan 226) sene sonra bulunmuştur. 6ncı asır ibtidalarında (Vuson)ları (İli) Vadisi'ne sürmege (Uygur) taifesi muvaffak olmuştur. (Hevas) (?) (Beyaz Hun) yahut (Afzalit) taifeleri (Kaşgar) kıt'asında şiddetle işgal ve istila edip oradan (420) t3arihinden itibaren, ta Acemistan'a kadar yayılmış ve belki buraya da dökünmüşlerdir. Bunlar ağleb-i ihtimale göre (Turkyu) (?) taifesi 424 den itibaren (Altay)ları da kısmen yutmuş ve kısmen perişan etmişlerdir. ___________________________________________________ Müdir-i Mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Нловдивъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: