24 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

24 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BULGARİSTAN HAVADİSİ Darülfünun talebelerinin harekat-ı na-layıkalarını bütün Bulgar matbuatı tenkid eylemekde oldukları gibi, ahalide mezkur talebelerin bu halini takbih iderek ortalıkda bu meselenin su-i tefsir edilmekde olduğu dahili matbuatda manzurumuz olmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Talebeler iğtişaşda polis ve askere karşı kartopları atmışlar ve asker ile candarmaları taşa tutarak başlarını yarmışlardır. Tarafeynden ağır yaralılar da ölduğı rivayet edilmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sofya'da ba'dema iğtişaşa meydan vermemek üzere hükumet tedabir-i şedideye müraca'at eylemiş olduğu istihbar olunmakdadır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ba'dema Bulgaristan matbuatında fehametlü Prens hazretleri hakkında tersim idilen acaib resimler ile, vaki' olan birtakım neşriyat gazetelerde görüldügü halde intişarlarına meydan verilmeyerek, o gibi gazeteler tevzi' ettirilmeyerek müsa'adere edilmek üzere bir kanun tertibine hükumet karar vermiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dünki gün Sobranya Meclisi küşad edilmiştir. Reis-i Meclis tarafından Bulgaristan dahilinde bulunan birçok meb'usların kışın şiddeti mülabesesiyle gelemediklerine dair verilen telgraf kıraat idilerek, meclisin müzakeratını diğer güne ta'lik eyledigi hazır bulunan doksan a'zaya söylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-İ HARİCİYE Odessa'dan Amerika'ya getmek üzere bulunan (Gregoryos Merek) vapurunun tekrar berhava edilmesine tasaddi edilmiştir. Dehşetli bir iştigal vuku bulmuştur. Vapurun başı ve güvertesi harab ve berbad olmuştur. Bu keyfiyet bir cehennem makinesi vasıtasıyla icra edilmiştir. İnsanca telefat ve mecruh vuku bulmuştur. Vapurun içinde iki talebe ile iki şakird maznunen derdest ve tevkif edilmiştir. Üzerlerinde ihtilal ve ihlal-i asayişe tasaddiye davetnameler bulunmuştur. Üstlerinde evrak bulunan bu mektebliler o telatum ve iştigalin faili olmasalar ya kurşuna dizilecekleri veya ipe çekilecekleri haric-i az ihtimal degildir. Hükumet-i müstebide, insanları köpek öldürür gibi öldürüyor. Sonra da yine birbirlerine sürüklediyor. Öte tarafdan medeniyetciler (Tan) gibi resmi dellalları ile Rusya'da asayiş berkemaldir diye nida idiyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rusya'nın (Ekaterinaslaf) kazasında (Logansk) habishanesinden, habisler gardiyanları öldürüb kaçmağa çalışmış iseler de, ilk gelen polis fırkası iki habis telef üçünü ağırca cerh idince diğerleri zindanlarına girmişlerdir. Bu gibi vukuat (Tan)ın sütunlarında para ile parlayan asayişin timsal-i mücessimidir. Ne ise ***** gitsin! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ãlman zabitlerinden Binbaşı (Codi) ile Yüzbaşı (Volf)un Tanca'dan, payitahtı ile olan Fas şehrine müteveccihen yola çıktıkları, Fransızları hayleden hayli işgal idiyor. Hatta Almanlar, karşı satışı püskürtüyor. Almanlar serin kan ile "Fas hizmet-i askeriyesinde zaten Fransız ve İngiliz zabitanı neden kabul itmesin?" cevabını veriyorlar. (Codi) ile Krub (Krupp) fabrikası memurlarından bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: