14 Mart 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

14 Mart 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Üsküb, Florina, Kastorya ve Saray'a, Şa'ban'da da hücumlar vuku bulmuş imiş. Moskof hasta olmasa idi, kendisini unutdurmak içün parmakladığı haydud çetelerinin, gerek urmasından ve gerek urulmasından mütehassıl diplomatca yaygaralar kopmak muhakkak idi. Lakin kendisi hasta! Onun'çün, palikaryaların Girit'de icra ettigi vahşet ve cinayet neticesinde, mağlub iken kazandıkları memleketin Makedonya'da esas olmak politikasıyla kışkırıldıkları birkaç dere ve ormanı laşeye kokutmaktan başka şimdilik bir netice çıkmayacakdır. Sonra da Allah kerim diyorlar! İngiltere'de balon mühendislerinden Mösyö (Botorses?), 5 kıt'a balon inşasına sipariş aldığı ve lakin sipariş veren müşterilerinin ismini kat'iyyen mektum tutduğu, telgraf havadislerindendir. 5 kıt'a birden Londra balon mühendisine sipariş veren kim olabilir? İngiltere Harbiye Nezareti. Bu müşterinin ismini mektum tutmakdaki hikmet de "tenzil-i tedarikat-ı harbiye" namına mün'akid olan (Lahey) Konferansı'nda, sulhperver görünmek lazım. Zaten bu def'a bir muharebe olur ise, havada olacağına artık şübhe kalmadı. Onun'çün devletler yalancıkdan bahriye ve berriye mesarifı tenzil edip, onun yerine gizleden heva-i sefine inşasına tahsis idiyorlar. Bununla beraber herkes sureta hakdan görünüyor. Fransa heyet-i udulü "idam cezası"nın muhafazası hakkında bir müzekkire imzaladıkları telgraf havadisindendir. Bu yigirminci asırda idam cezasının vahşet olduğunu bağıra bağıra aleme işiddürüb, kabul ettiren Fransızların heyet-i udulü, idam tarafdarlığında ısrar ve sebat idiyor. Hey gidi medeni vahşiler! Moskof'un (Duma) Reisi (Golovin) politika sebebiyle idama mahkum olanların, icra-yı idamdan mu'afiyetleri hakkında, Çar'ın ****** istishal ettikleri, telgrafların rivayetindendir. Bakalım bunu veren ile alan canından emin mi? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sırbistan Kralı Petro,Sırbistan'ın Türkiya tabi'iyetinden kat'iyyen kurtulub, istiklal kazandığının 25 nci sene-i devriyesi namına Belgrad'da şenlik ve ziyafetler tertib ettirmiştir. Kral Petro, vükela, Veliahd, Belgrad Mekatib-i Aliyesi salonunda bizzat hazır bulunub nutuk ve nümayişlere iştirak etmiş olduğu, telgraf havadislerindendir. Buna diyecegimiz çok ama, meydan yok!... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Varşova'dan çekilen bir telgrafnameye göre, kurşun ile ölen bir zabitin defni esnasında, askerler ahaliye bed muamele etmiş, bundan ma'ada, oynayan dipçik sebebiyle Polonyalılardan birçoğu yaralanmıştır. Şehirde büyük bir heyecan revnüma olub askerin yeni tecavüzatından havf olunmakdadır. Urub öldürenlerin şikayeti politikaca mühimdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (İstolopin) hükumet namına (Duma)ya hiçbir şey vaz' ve teklif itmeyecegi yalnız hükumet arzu ettigi kanun layihalarının ta'dadından ibaret kalacağı te'minen beyan olunuyormuş. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 28 Selanik candarmalarına altı yüz mavzer tüfenginin tevzi' edilmesine irade çıkmıştır. __________________________________________________ Müdir-i Mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Нловдивъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: