15 Mart 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

15 Mart 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"HADİSAT-I SİYASİYE" (Jurnal) namındaki Fransız gazetesinin Petersburg muhbiri, Japonya Muharesi'nde başkumandan bulunmuş olan Ceneral (Kropotkin)ile vuku bulan bir mukalemede, Japonya-Rusya Muharebesi'ne dair, merkum Ceneral tarafından yazılan dört cild (Tarih-i Harb)da, kendisinin yazdığı kitabın neşrine hükumet tarafından müsa'ade olunmasından istifade eden ve nasılsa Ceneral'in kitabının mealine destres olan İngiliz matbuatının, kendisinin yazup söyledigi tarzda tercüme ve tefsirlerde bulunduklarını ba'del beyan, Rusların ğaib itmesine sebeb, askerin muharebeye alışık olmadığı ve tamam alıştığı sırada dahili ihtilal sebebiyle Japonya ile sulh idildigi, halbuki Moskof'un Plevne'de de zaiyat ve kusurları da hep askerin lüzumu vecihle talimsiz bulunmasından ileri geldigini serd ityan etmiştir. Moskoflar her ne zaman ve ne farzla bir şeyden bahs itse, Türklerle olan muharebe ve galibiyetlerden dem urmadan vazgeçmiyorlar. Asakir-i Osmaniyenin gayrı mükemmel alat ve nakliyat ile, 7 hükumetle pençeleşdigi hiç dahil-i hesab ve mevzubahis olmuyor. Halbuki yalnız Moskof'un ne dereceden olduğunu Japonya Muharebesi an'anesiyle gösterdi. "BULGARİSTAN HAVADİSİ" Fehametlü Prens hazretleri tarafından, Reis-i Nüzzar Gospodin Petkof'un vefatı haberini müte'akib, tesiratı havi, Hariciye Nazırı Gospodin İstançef'e vurud eden bir telgrafnamede, Bulgaristan'ın en güzide olanlarından birisini gaib ettigi bildirilmiş ve bu telgraf evvelisi gün Sobranya'da kıraat idildigi zaman, bila tefrik umum meb'uslar müteessir olmuşlardır. O gün Sobranya Meclisi, tatil-i müzakerat eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~ Katil Petrof, müstantik tarafından hangi partiye mensub olduğu ve o partiyi tercihdeki maksadı neden ibaret bulunduğu sualine cevaben, kendisinin sosyalist radikal Nayço Çanof tarafdarı olduğunu i'tiraf ve partiyi tasvib idişi, bunlar Prens hazretlerine karşı bulundukları içün bunlara muhabbeti olduğunu söylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~ Katilin şerik-i cinayetleri maznunuyla birtakım Rusya'dan firari Yahudi ve darülfünun ihtilalcileri polis tarafından tevkif edilmiş, bunların katil ile münasebetleri olduğu tebeyyün eylemiştir. Asıl vakıada zimedhal dört cani imiş. Digerleri de bunların şerik-i cinayetleri oldukları ve su-i kasd icrası içün bunlar Sofya'da böyle bir cem'iyet teşkil

Bu sayıdan diğer sayfalar: