16 Mart 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

16 Mart 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dünki gün müteveffa Petkof'un cenazeleri büyük bir alay ile hanesinden kaldırılub, Bulgaristan'ın her tarafından gelen ehibba ve ta'allukatı, erkan-ı hükumet, zabitan ve fehametlü Prens hazretleri de hazır oldukları halde, müteveffanın kabrine vaz edilmek üzere, her tarafdan gönderilen çiçekler ile İstanbulof'un yanında hazırlanmış olan mahalle defin idildigi Sofya'dan yazılıyor. ~~~~~~~~~~~~~~ Katil Petrof tutulduğu zaman, parmaklarıyla çaldığı ıslıkdan maksadı ne olduğu sualine cevaben, etrafdan imdadına yetişilmek üzere arkadaşlarıyla kararlaştırılan işaret olduğunu i'tiraf etmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~ Katilin arkadaşlarından ve darülfünun talebesinden Mirçef, Rodof, Graşof taht-ı tevkife alınmıştır. Katil, vaka'da bunların da zimedhal olduklarını söylemesi üzerine tevkif edilmişlerdir. ~~~~~~~~~~~~~~ Sobranya a'zasından Nayçev Canof'un dahi vaka'da zimedhal bulunduğu bulunduğu vaka'dan iki gün mukaddem Sofya'yı terk eylemiş olduğu ve şimdi merkumun derdest ve teslimi içün, hükumetin komşu devletlerden Sırbistan ve Romanya'ya müraca'at ettigi rivayet edilmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~ Tribuna gazetesi muharrirlerinden Yevan İkonomof'un katil ile münasebeti olduğu ve merkumu çağırub bazı nesayihde bulunduğunu katil i'tiraf etmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~ Katil cinayeti Sobranya Meclisi'nde ve ministırlar toplu olduğu halde icra etmek istemiş ve bu maksad ile Makedonya Cemiyeti'ne müraca'at iderek bir bomba satun almak istemiş ise de cem'iyet tarafından böyle bir şey verilemeyecegi, zira bunların diğer yerler içün lüzumu olduğu cevabı ile red ve tekdir edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~ Müteveffa Gospodin Petkof'a, fiil-i katlden iki gün evvel vaka'nın vuku'nu haber veren Faytazova namında bir kadın ile diğer bazı kadınların taht-ı tevkife alınmış oldukları Sofya'dan yazılıyor. ~~~~~~~~~~~~~~ Monpalye'de katilin bomba ile icra idecegi kıtale iştirak eden Darülfünun talebelerinden iki şahıs bulunduğu i'tirafıyla sabit olduğundan, memleket-i mezkureden merkumların tard teb'idleriyle Bulgaristan'a teslimleri hükumet-i müşarünileyhden resmen taleb edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~ Şehrimiz belediyesi tarafından dünki gün sokaklara vaz' idilen ilannamelerde, müteveffa Petkof'un cenazelerinin defni mukarrer olduğundan kilisalarda istirahat-ı ruhları içün sabahleyin saat on buçukda du'alar idileceginden bahisle herkes dükkanlarını kapayarak du'ada hazır bulunmaları emir edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-İ HARİCİYE Geçen gün Hacı Gilyom huzurunda verilen bir musiki eglencesinde program hilafında olarak çalgı takımına mensub herifin biri acı acı bir boru çalarak hazirunu mevkilerine davet ider. İmparator da mevkine avdet ider ise de, böyle hilaf-ı usul bir davete icabete izhar-ı ta'accübde kendini alamaz. Meger boruyu çalan herif cinnet getirmiş ve böyle bir harekete ictisar etmiş imiş. Mecnun (konser)den doğruca şifahaneye nakil olunmuş olduğu Alman gazetelerinin cümle-i hikayatındandır. ~~~~~~~~~~~~~~ Tanca'dan çekilen bir telgrafnameye göre, Şerif'in askeri ile usat arasında çokdan beri vuku'na intizar olunan ilk muharebe (Beni Arus) Kabilesi'ne karşı ihtiyar

Bu sayıdan diğer sayfalar: