16 Mart 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

16 Mart 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

takip itmesinden dolayı lağv olunan birinci (Duma)nın programını takip itmege bil'ittifak-yalnız bir re'ye karşı! kabul ve tasdik etmiştir. İkinci Duma, birinci (Duma)nın takip ettigi plan ve hat ve hareketi takip ettigi takdirde, birincisinin hal ve suretine münkalib olub olmayacağı herkesin nazar-ı dikkatinden dur tutmadığı en mühim bir keyfiyettir. İşte işin canı orada, Bakalım kimin canı çıkacak? ~~~~~~~~~~~~~~~~ (Manş) Denizi altından bir tünel inşasıyla İngiltere'yi Fransa'ya rabt etmek meselesi el'an muallak duruyor. Matbuat ve İngiliz ricali, buna heman umumiyetle muhalif efkar serd etmekde olduklarına rağmen, tarafdarlar ve inşaatda menfa'atdar olanlar, meseleyi tekrar ale't tekrar mevzubahis etmekde ve bu babda kariben eyi ve fena bir netice-i kat'iyyeye destres olacaklarını ümit etmekdedirler. Bakalım hangi tarafın arzusu husulpezir olacakdır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SON TELGRAFLAR § İstanbul 2 Almanya devleti Korfu Adası'nı isticar etmek üzere Yunanistan'la müzakerata başladığı rivayet edilmekdedir. § İstanbul 2 Rumeli'de bulunan Romenlerin himayesi içün, vilayetlere verilen evamiri protesto içün Rum Patrikliği tarafından Sadaret'e verilmesi tasavvur idilen notanın mündericatında ihtilaf vaki' olduğundan, teehhür olunmuştur. § İstanbul 2 Belgrad'da bulunan Münir Paşa, Kral Petro'ya murassa ve Prenses Eleni'ye murassa şefkat nişanları verilmek üzere, Zat-ı Şahane tarafından ihda idildigi, mezkur nişanı Kral'a takdim ettigi esnada söylemiştir. § İstanbul 2 Sırbistan Kralı'na Zat-ı Şahane'nin yazdığı mektubda, {{Münir Paşa}}'nın Paris'den avdetinde Sırbistan'a uğrayarak, Kral'ın Osmanlı Devleti lehine olan efkardan Zat-ı Şahane'ye pek ziyade memnun oldukları ve Kral'ın İstanbul Sefareti'ne tayin eyledikleri Nenadeviç'in, Sırbistan Kralı ailesine mensub bulunması, Sırbistan ile Türkiya'nın bir derece daha birbirlerine yaklaştıklarına delil ittihaz edilmiş olduğu Zat-ı Şahane tarafından Kral'a bildirilmiştir. § İstanbul 2 Prilepe'de bir Sırb Manastarı'nda, Sırb keşişlerinden birisi, Rum Metropolidi'nin müsa'adesi olmaksazın Kilisada dua ettiginden, İstanbul Rum Patrikligi tarafından merkumun papaslıkdan tard idileceginden bahisle tehdid edilmiştir. § İstanbul 2 Zat-ı Şahane' Sofya vukuatından pek ziyade müteessir olmuş, Bulgaristan'da bu gibi vekayi zuhurunda Yıldız'da fena halde telaş olduğu, ora mehafilinde devran eden şayiat cümlesindendir. § Paris 2 Fransa'nın (Yena) nam zırhlı gemisi ateş alarak, barut mahzenleri iştigal etmiş, gemi parçalanmıştır. Rivayete göre elektrik tenveratından geminin tutuşmuş olduğu veya barut mahzenlerinin kendisinden bila sebeb iştigal eyledigi rivayet edilmekdedir. 150-200 kadar mecruh nefer vefat eylemiş, sefine-i mezkure denizde kamilen mahv u na-bud olmuştur. __________________________________________________ Müdir-i Mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Пeч. "Св. Кирилъ и Методид"

Bu sayıdan diğer sayfalar: