5 Ocak 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 27

5 Ocak 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 27
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

larla yaptığı hasbıhallere, anketlere, onlardan aldığı mektuplara dayana- rak yazmıştır. Kadınların çok büyü bir ekseriyeti, bır noktada bırleşmek- tedirler. Onlar için cinsi münasebet er- kekle kadın ar.ıbasııda mevcut olan ruhi bir anlaşmanın, aşkın, alaka ve şefkatin devamıdır. Cinst hayat yal- nız başına kadınlara birşey ifade et- memektedır Meseleyi şöylece hülâ- a etmek kabildir: Müanevi cephesi buluıımadıkça, cinsi münasebet ka- dına kolay kolay zevk veremiyecek- tir. Bir kadın Stone'a şu şayanı hayret ıtırafta bulunmuştıır Kocası bütün gün — kendisiyle — didişmekte, kendisini manen, hırpalamaktadır ve gece olunca kendisine yaklaşma hip olmak istemektedir. Şıddet ve kin saatlerinden sonra aşk dakika- ları yaşam mak kün müdür? Bu kadın cinsi munasebetten ebediyen nefret etmiştir. Bir başka kadın, ay- nı hisleri başka kelimelerle ifade et- miştir: Kadınlar için cinsi münase- bet, erkekle kadın arasında hiç inki- taya uğramadan devam eden bir sev- n bir parçasıdır arızi bir hırleşme değı Üçüncü bir kadın ise hemcinsleri- hem umumi olan şikâ- yetlerini şu kelımelerle adeta kanun- laştırm ştır: "Kelimeler ve hareketlerle ifade edilen sevgi ve alâka cinsi münase- bet esnasında dahi, cinsi münasebe- tin kendisinden çok daha mühimdir." Bütün bu şikâyetlerden elde edi- len netice şudur: Erkekler aşka ica- beden zamanı ve düşünceyi verme- Sevişen bir çift Tabiat hükmünü yürütüyor AKİS, 5 ARALIK 1957 mektedirler. Kadın, günün birçok saatlerinde — sevildiğini, — istendiğini tekrar tekrar hissetmek ister. Cinsi münasebet esnasında ise bunları duy- mak onun için şarttır. Kelimelerin sihri Dr. Abraham Stone bu mevcuda endisine mektup yazan bir kadı- nın sozlerını son derece alâka çekici bulmuştur. Kadına —göre, bir zevce sevildiğini ve hala arzu edildiğini duy- maktan hiç bıkmaz ve dan daima çok şey kazanır. Söylenmiş bazı ke- limeler kadınları cıns” münasebet es- nasında arkasına gizlendikleri bir mahcubiyet, alâkasızlık ve soğukluk maskesinden kurtarabilir. Cinsi so- ğukluk da bazan böylece birkaç si- hirli aşk kelimesinin ateşinde erir. Ruhi faktörler aten ruhi faktörlerin yalnız ka- dınların değil erkeklerin de cinsi hayatına tesir ettiği kabul edilmiş bir hakikattir. Cinsi bakımdan çok kuv- vetli olan erkeklerin dahi bazı heye- can ve huzursuzluklar yüzünden ik- tidarsızlığa — düşt eselâ hayattaki muvaffakiyetsizlik- lerini mutemadıyen yüzlerine çarpan karıları ile birçok erkekler, cinsi münasebette kifayetsiz olurlar. Bu belki de tahteşşuurun altına gizlenen bir intikam arzusu neticesidir. Yaş- lanmak ve iktidarsızlık korkusu da birçok erkeklerin cinsi hayatını sek- teye uğratabilir. Bilgi . Abraham Stone karıkocalar a- rasında sık sık rastlanan kifayet- SİZ cinsi muııasebetlerın mesuliyetini, çok büyü çapta erkeklerın bilgisiz- liğine bagl Kadınların ekserisi, kocalarının kendılerını ma- nevi şekilde tatmin yoluna hiç gitme- diklerinden şikâyetçidirler. Bundan başka onların doğrudan doğruya cinsi hayatı ilgilendiren şikâyetleri de vardır. Meselâ oinsi münasebet es- ekseri erkekler çok fazla düzdüz, çok fazla aceleci.olurlar. Ek- seri kadınlar cinsi zevke erkeklerden ok daha uzun bir zamanda erişirler, tatlı sözler, sevgi hareketleri, kadını uyandıracak ve onu tahrik edece fiziki bir tutum bu sırada şarttır. Bazı karıkocaların evlılık biraz iler- ledikten sonra, artık öpüşmekten da- hi vazgeçtıklerını duşunecek olursak, aile felâketlerine sebebiyet veren bır- çok sadakatsizliklerin sebebini kolay- Nereden bilgi edinmeli? adem ki, erkeklerin kadın bün yesini ve kadının cinsi ıhtıyaçla— rını bilmesi şarttır, erkek bu mev- zuda muhakkak bilgi sahibi olmağa çalışmalıdır. Bunun için bütün neşri- yatı takib etmesi ve cinsi hayatın aile saadetinde oynayacağı rolü bil- mesi tâyinidir Fakat kitapların öğ- retemiyeceği birşey varsa o da her iftin kendi hususi vaziyetidir. Er- kek kârısının durumunu en iyi karı- KADIN Zamanımızın kadını Zevce değil, bilmece sından öğrenecektir., İlk andan ıtı- baren erkek ile kadının derhal cin mânâda anlaşıp uyuşması hemen he- men imkânsızdır. Cinsi zevk ekseri izdivaçtan bir müddet sonra, birbiri- ni tanıyıp ihtiyaçlara cevap verdik- ten sonra başlar. Erkek karısı ile bu hususta gayet samimi şekilde konuş- maktan çekinmemeli, onun arzuları- nı öğrenmeli ve sabırlı olmalıdır. Er- keğin hiçbir zaman, unutamıyacağı üç hakikat vardır: Birincisi, kadında erkek gibi cinsi bir zevk duyabilir ve bu aile saadetinin şartlarından biri- dir. İkincisi cinst soğukluk ekseri bün- yevi değil bılgısızlık neticesidir. Üçül sevgi cinsi münasebetler_(_lekı ılk_ aksaklıkları muhakkak düzeltecektir. Tecrübe bazan zararlıdır Erkeğin eski tecrübelerini daima gözönünde tutarak hareket etmesi Yeni yıla yeni bir Dergi İle giriniz Seçilmiş Şiirler Dergisi Aylık Sanat Dergisi P.K. 595 Ankara Bayiinizden isteyiniz 27

Bu sayıdan diğer sayfalar: