5 Ocak 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 29

5 Ocak 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 29
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

C E M Yen yü ümit ve neş'e 1le karşılan— dı. Yılbaşı gecesi hem, emen bütün eğlence yerleri yeni yılı eğle- nerek karşılamak isteyenler tarafın-; dan doldurulmuş bulunuyordu. Fakat bu eğlence yerlerının en muhteşemı muhakkak İstanbuida — Hilton, Ankarada da -tüzüğüne göre vazıfe— si at neslini ıslah olan- Jokey Klübü tarafından Hipodromda tertiplenen baloydu. Bazı İstanbullular Hiltonda yeni yılı çılgınca eğlenerek karşılar? en, Ankara Hipodromunda hazır bulunanlar da başta — Devlet Bakanı Emin Kalafat ve İşletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu olmak -üzere neş'eli saatlar geçirdiler. Amai gecenin yıl- dızı tabii Refik Koraltan idi. e zun seyahati boyunca nereye uğra? drysa — tesadüfen o — memleketin işlerinin — ters gittiğini söyleyen Mr. Golden, "Ben ayak basınca Tok- yo ve Beynitta zelzele, Hong Kong- da kanlı nümayişler oldu," — dedi. Zsa Zsa Gabor, Errol Flynn, Barba- ra Hutton'un ve tran Şahının kızkar- deşi Prenses Fatmamm —avukatı ve California — Belediye — reisliğinin bir numaralı namzeti olan Mr. Golden UuUğursuz degıl sadece “"işleri tersine çevirmek" — gibi — bir assası Bunu duyan vatandaşlarımızdan bir çoğu, "Oh, şimdi belki bizim işler ters donup duz gider" diye sevindi- e iltonun Karadeniz dairesinin sim- diki bas sakini Mr. Jackie'dir: endisi Yalovada yaşar, birçok gü- zellik müsabakalarında — birinci gel- Hiltonda Yılbaşı Şapır — şupur AKİS, 5 ARALIK. 1957 Var,. İ Y E T iniş, İstanbul gazetelerinde muhtelif pozlarda resimleri — intişar etmiştir. Etrafındakıler tarafından çok sevil- mekte ve sayılmaktadır. O kadar ki, yılbaşını Hiltonda geçirmesi için İs- tanbula bilhassa — getirilmiştir. — Vel- hasıl kendisi çoğumuzdan daha me- sut bir mahlüktur. Mahlük diyoruz, zira Jaokie erikalı zengin Sulli- van ailesinin bırıcık köpeğidir. e B u hafta Beyoğlunda biraz kanlı, hayli komik bir hâdise oldu. Na- dia isimli güzel bir ltalyan kızı Mor- ris adında bir musevi gencini taban- cayla sokak aralarında kovaladık- tan sonra bir kenara sıkıştırıp üst dudagından vurdu. Morris senelerdir 'en şık kadın" dıye tanınan Lorret'in ağabeyidir. Nadia ise birkaç sene ev- vel babasıyla birlikte ltıalyadan İs- tanbula gelmiş, Morris'le sevişmesi yüzünden babasıyla arası açılınca İs- tanbulda kalmıştır. Hafta sonunda anne babasının İtalyadan teşrifleri traji - komedinin son perdesini teş- kil etti. * un zamandanıberi İstanbulda an- nesini Ziyaret etmekte olan Pren- ses Neslişah geçen hafta Kahireye git- ti. Yeni yılı kocasıyla ve çocuklarıyla geçireceğini söyledi. Yalnız emin ve şen yerlerde yaşamakla meşhur, gü- zel prensesin Kahireye dönüşü Orta Doğuda sükün ve istikrarın avdetine en buyuk delil addedilmektedir. I_Ie[ılk Partisinin eski Bakanlarından smail Rüştü Aksal yılbaşını ge- çirmek üzere İstanbula geldi ve u- zun zamandır görmediği bir dostuna artık bekarlıktan — bıktığını söyledi. Bunu duyan bazı genç kızlarımız es- ki Maliye Bakanının şimdiki mali du- rumunu merak ettiler. Ismaıl Rüştü herzamanki emin haliyle "Çok şükür avukatlık kusanın karnını iyice do- yuruyor" dedi. Ama bu ifade muha- taplarını pek tatmin etmedi. Fakat buna rağmen İsmail Rüştü Aksal'a birçok zeki ve güzel kızımızın talip olacagı tahmin edilmektedir. Zira a- genç kızlarımızın hale değil is- tıkbale baktığı malumd Istanbul Hilton Otelinin 801 numa- ralı, Sekiz odalı Karadeniz daire- sinde yasayan her —müşteri ya mil- yoner, ya da beynelmilel şöhrete ha- izdir. Geçen hafta, her iki vasfi üze- rinde toplayan iki ahbap çavuş bu mükellef dairede üç gün kalarak ses- siz sedasıf İstanbuldan ayrıldılar. Milyoner vasfını — Amerikada büyük işlerle uğraşarak kazanan Rus asıllı Amerikalı iş adamları, ikinci ve ken- dilerince en mühim — vasıflarını bey- nelmilel şöhreti haiz iki şahsiyetin ahfadından olmakla kazanmış bulu- nuyorlardı. Bunlardan biri, otuzbsş yaşında, yakışıklı bir zat, — Rusyada komünist rejimi devirmek üzere or- İsmail Zeki, Rüştü Aksal kızlar — istikbale — bakar dusuyla Kızılorduya karsı çarpışan meşhur general — Wrangelin oğluydu. Tolstoyun torunu olan arkadaşı ise, ellibeş yaşlarında ve çok ama ço uzun boylu biriydi. Kendileri ile ko- nuşan bir muhabire Mr. VVrangel, "Babam olmasaydı, beyaz Rusların Batıya kaçmasına ve canlarını kur- tarmasına imkân kalmazdı" dedi. Mr. Tolstoy ise, "Eskilerden konuş- mak istemiyorurm" diyerek derim bir ah çekti. Firarları esmasında Beyaz Rusların memleketimize getirdikleri;, nimetleri (meselâ plajlarda kadınlı erkekli denize girmenin adet olması- nı) hatırlayan eski nesle mensup bidcok Türkler iki — ziyaretçiye aza- mi muhabbeti gösterdiler. belden beri türlütüriü faaliyete. ahne olan Hilton Otelinin en başa- rılı. - eğlencesi çocuk tbalosuydu. Bu ba- lo için birçok Ankaralı ve İzmirli an- ne babalar çocuklarını donatarak İs- tanbula getirdiler. Bir çokları da otel kapısında uzun bir kuyruk yaptılar ve bilet kalmadığını duydukları hal- de oradan aya'iimıyarıak ağlayıp sız- lamağa başladılar. Bu yalvarmaca tahanımül edemeyen otelin gayet na- zik yeni müdürü Mr. Lind 500 kişi i- çin hazırlanan salona 700 kişimin gir- mesine razı oldu. Anneler çılgınca eğ- lenirken Noel Baba bir eşek üstünde, salona girdi. Ortalık bir anda sessiz- liğe gömüldü. Çocuklar nefes almak- tan bile korkarak eşeğin salonda do- laşmasını seyrederken hayvanın her tarafından fındıklar dökülmeğe baş- ladı. Annelerden çoğu kendilerini ye- re atarak derhal dökülenleri topla- dılar. Nihayet balo kimsenin ezilme- si gibi müessif bir vaka olmadan sona erdi de çocuklar rahat bir ne- fes aldılar, 29

Bu sayıdan diğer sayfalar: