5 Ocak 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 3

5 Ocak 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene : 3, Cilt: IX, Sayı: 139 Rüzgarlı — Sok. Ovehan dat: 3, Daire: P. K. 582 — Ankara 18992 — (Yazı — İsleri) 15221 (İdare) Fiatı: 60 Kuruş. Neşriyat Metin TOKER Müşaviri İmtiyaz Sahibi ve yazı idare eden Mes'ül Yusuf Ziya ADEMHAN e işlerini fiilen üdür: Umumi —Neşriyat Müdürü Hamdı AVCIOĞLU nik — Sekreter : M. Nevzat ÜNLÜ Karikatür — | AN e Fotoğraf — : Hüseyin EZER Osman ÖZCAN ASSOCIATED PRESS TÜRK HABERLER AJANSI e Klişe : , Doğan Klişe ATELYESİ Müeesese —Müdürü : Mübin TOKER Abone Şartları 3 aylık (12 nüsha) 6 Lira 6 aylık (25 nüsha) 12 Lira 1 senelik (52 saika) 24 Lira İlan Şartları 2 renkli arka kapak (Tam Sayfa): 350 Lira Kapak içi 300 Liraa, metin sayfaları Santimi 4 Lira Dizildiği ve — Basıldığı Yer : Rüzgarlı Matbaa — ANKARA Tel: 15221 Basıldığı tarih : 3.1.1957 Kapak resmimiz : Dr. Fazıl Küçük Bir cemaatın kaderi Kendi Aramızda Kalkınma hakkında er aksam saat 18'de Ankara Rad- yosu on dakika gibi küçük bir şa- man içerisinde büyük bir kütleye hi- tap eder. Sözlerini ister dinleyen ol- sun, ister olmasın hıtap ettiği kütle e efendinin ikinci plânda kaldığından bilmem ha. beriniz var mı? Bulunduğum muhitte, akar yakıt tevzie tabi tutulduğu gün- den bugüne kadar bir çok köyler en mübrem ihtiyaçlarından biri olan gaz'- ,yarım veya bir litre gibi alabilmişlerdir. Di- e lıkla başbaşa bırakırken insan üzüntü- den kendini kurtaramıyor. Turgut Sungur - Akşehir e aşbakanın tekzibini gazetelerde 0- radyolarda — dinleyeli şu- nun şurasında kaç gün oldu? Başba- yaptığı meşhur gi alınmayacağı gibi, de düşünülmediğini tasarısı ile Başbakanı tekzip etmiş ol- muyor mu? Hem — esbabı mucibesi de “"Ecnebi memleketlerde olduğu gibi" ile baslıyor. Ecnebi memleketlerde o- da bizde olmayan yalnız bu mu? Hayat seviyesine ne buyrultu?. İ. Züğürdoğlu - İstanbul Bir mektup hakkında S ayın dekan Prof. Sedat Alp, Fu- zili'nin ölüm yıldönümü ile ikti- sadi kalkınmamız arasındaki münase- beti söylemekle — hayretimizi bertaraf edip bizleri tenvir buyurdular. Sağ olsunlar! şimdi artık öğrendik ki, bu münasebet "muvazilik"ten ileri gelir- miş. Yalnız meselenin anlıyamadığımız ufak bir ciheti kaldı: Bir hatta muva- zi sayısız hatlar bulunur. Bunun gibi 'nurlu iktisadi kalkınmamız"da Fuzu- liye muvazi namütenahi hatlardan bi- ridir. Bu —namütenahi hatlar içinde bahsi için tercih sebebi olacak ufak bir münasebetin daha bulunması lâzım gi- bi geliyor bize. Bu da izah buyurulur- sa, minnettarlığımız artmış olur. B. Öztemir - Gaziantep * A KİS'in 15 Aralık 1956 tarihli nüs- "Kendi Aramızda" sütu- teşkil eden yazılarını F lardan Prof. Sedat Alp şöyle "Memleketimizde son yıllarda büyük bir hızla gelişen imar ve kalkınma hamleleri ile araştırma faaliyetlerimiz arasındaki — muvaziliğe, Bütün memleketin gözü önünde çere- işaret ettim. yan eden kalkınma hareketlerınden birkaç cümle ıle bahsetmemin.. "Demokrat memle— politikaya karış- maz, faal siyasi gazetelere ve dergile- e yazı yazmaz. Yazdığı zaman da ik- tıdar lehınde veya aleyhinde imalar muş. Üsta d n bu sözle- diğer ilim adamlanmıza tatbik edi lmıştır, acaba Prof. Sedat Alp'a da tatbik edılecek mi? İşte bunu merak ediyoru Naci Aksoy - Giresun * 37 Sayılı AKİS'in 11 inci sayfasın- daki Prof Alp'in tekzip yazısını bü- yük Türk şairi Fuzuli'ye n hayran lığım dolayısıyla dıkkatle ve tekrar tekrar okudum. — Tür Edebiyatıma tedris edildiği bir fakültenin dekanı 0- larak an bir konuşmada, Fuzuli hakkında sadece üç kelime -o0 da son paragrafta- bulunması elbette aydınla- rın gözünden kaçmamıştır. Acaba sayın dekanın törenin asıl mevzuu olan Fu- zuli hakkında söyliyecek bir cümlecik olsun sözü yok muydu? Bu sözler - o da belki - fakültenin açılış töreninde soylenebılırdı Fakat Fuzuli'nin 400 üncü ölüm yıldönümünde değil.. T. Müderrisli - Ankara Basın hakkında 00 milyonluk Rusyada Pravda'nın ,9 Mmilyonluk — tirajını pek yüksek saymıyorsunuz. Yani 35 kişiye bir ga- zete!. Ya bizim 25 milyon nüfusumuza göre 35 kişiye bir gazete düşseydi, meselâ Zafer'in tirajının kaç olması lazımgeldiğini hiç hesapladınız mı? Nur Başaran - Ankara e Tirajınm 20000 Üüzerinde olduğunu iftihar vesilesi sayarak size bildi- ren "Yeni Asır" gazetesi son günlerde, yeni bir kampanyaya girdi. n hergün Avrupa şehirlerindeki sıkıntısını temsil eden resimlerle baş sayfalarını süsleyip, aklı sıra D.P. ik- tidarını bensin bahsinde mazur gös- termeğe çalışmaktadır. Güzel, güzel ama, Avrupada başka şeyler de var; Meselâ hürriyetler.. Ondan da aynı şeklide bahsetmesini ne kadar isterdik. Ziya Birakçeeğlu - Nazilli eni Asır gazetesi müdürünün mec- muanıza derdıgı tekzipten bu şöhretli gazetenın “yalnız İzmir bölge- sindeki tirajı'nın 20 binin üstünde ol- duğunu öğrendiğimizde ben dahil, bü- tün İzmirliler gülmekten bayıldık. Bir defa bir gazete tirajının "yalnız İzmir bölgesindeki" diye ifade edilmesine ilk defa rastlıyorduk. Bizim bildiğimiz, tiraj diye umumi baskı yekünuna der- ler. Sonra 20 binin üstünde!. Hah. hah, hah... Burada en çok satan Demokrat İzmırın baskısı bıle o kadar değil. Ner- de, Yeni Asır Erdem Kutay * İzmir

Bu sayıdan diğer sayfalar: