6 Nisan 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 11

6 Nisan 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KOMÜNİZMLE, MÜCADELE ? ELBETTE! FAŞİZM USÜLLERİ? ASLA! ürkiyenin — jeopolitik bakımdan dünyanın nazik bölge erinden bi- rinde bulunduğu mleketimizde ve dışarda hiç kımsenın meçhulü de- ğildir. Etrafımızda iki ast ıdeolo]ı- nin çarpışmakta olduğu da herkesin ur. malümudur. Bu hakikatların yanın- da bir başka hakıkat komünizmin hemen asla ö pıyı vurarak gir- medığı, daima arka kapıyı ve ya pen- cereyı tercih ettiği, evin içinde ken- kapıy nine çalıştığıdır. Komünizmin takti- ği bir sır olmadığından, bu tod- larda haberdar olanlar elbette ki teber Zafer gazetesinin muteber ibaret a imse e€ Çalışm kan'ın siyasi bir gaf olduğunda zerrece şüphe bulunmayan meş beyanatını Zaferden gören çıkmamıştı. Gazeteni ler Çalı ma Bakanlıgını tasvip yor ' başlığı altında lıula bula "lşve enler Sen "Tau,; Tenekecı, Sobacı ve Kalaycılar Ce- miyeti Reisi"nin telgraflarını dahi neşretmesi bu umumt ademi tasvi- bin bizzat İktidar organının sütun larındaki acıklı itirafıdır. Her şeyden evvel bir noktayı te- mel ittihaz et a icadele ıdeoloııye bütün pencere rın kapalı tutulması lüzumuna inan- mış olanlardır. Bunl komüniz in "sızma" taktiğini bilmektedir- ler. Bu bakımdan me omünizm le ve onun taktikleri ile mücadele edilmesinin — ger ek gerekmediği meselesı değildi hatta ve Türkiyedeki hukumetlerın belki aşı- t bir ademi tasvip . gördüyse sebebi, beyanatta belıren zihniyetin- komünizmle başarılı ş şabilecek, o kilometrelerce ması yüzünden t uzak bir zihniyet ol- Bılınen Jeopolıtık durumumuza rağmen, cemiye tımızın bunyesı iti- barıyle Türkiye, hiç aman ko munızm için ideal vasat olmamıştır mıl | — komünizm n başka isti- kametlere tevcih etmıştır Böyle a- AKİS, 6 NİSAN 1957 ğır bir topçu ateşinin altında bulu- nan memleketlerde dahi Kremlin'in sapık ıdeoloysının Rus orduları ol- naksızın vaffakiyet kazanama- dıgı ortadadır lşte Fransa İşte İ- taly a, işte Yuna O alarda bu âfetle nasıl mucadele edildiğine şöyle bir bakmak, hakiki ve muvaf- fak penzehirin ne oldugunu hemen belli eder: İşçi sınıfına, kendi mem- leketinin ve kendi memleketınde hü- küm süren demokratik Trejimin ko- münist rejiminden iyi olduğunu tel- kin etmek.. Şimdi, hangi Demokrasi komü- nizmle mücadele edeceğim diye iş- çiye grev hakkı vermek istememiş, hangi Demokrasi sendikalarla ve sendikacılarla ugraşmış, hangi De- mokrasi yuvarlak ardan ıbart sıralıyarak tehdı sa- vurmuştur? Muteber Zafer erkanı nı bir tek mısal vermeye davet edi- yoruz. "Komünizmle mücade- le kisvesi altında bu yolu tutan devlet adamlarını yakın tarih kay- i Musolini, Hitler, Peron . Zaferin akhevvel erkânı dahi bu zevatın şampiyonluğunu yaptıkları rejimin Demokrasi oldu- ğunu herhalde iddia etmiyecektir. münizmin sızmaları için uygun işçi sınıfının tazyik altında tutulduğu, haksızlıklara maruz bı- rakıldığı cemıyetlerdır Bizzat Marx deol()Jısının angi vasatın mahsulü olduğunu ıklisat kıtapları birinci sayfa[arı nda aktadırlar Ko- ünizm, bır aksulameldır Onunla en İyi mücadele usulü, işte bu yüz- dendir kı bir aksü lamel zemin ha- zırlamayacak şartları yaratmaktır. Eğer XIX. Asır kapitalizmi çalışan sınıfa karşı öylesine halisiz davran- masaydı, Marx murıd bulmakta çok zorluk çekerdi. XX. Asrın ba- şında manoflar Rusyadaki çalı- şan kitleyi insan haklarına samimi surette kavuştursalardı, meşhur E- kim ihtilâlinin muzaferıyet şansını YERKRE sağlamazlardı. Bunlar, hiçbir dema- göjiye tahammülü olmayan basit fakat esaslı hakikatlerdir. Komünizmin ağır topçu ateşi al- tında bulundurulan — demokrasilerin şimdi bu ideolojiye karşı muvaffa- kiyetle savaşabilmeleri, o basit ha- kikatleri gözden uzak tutmamaları netıcesıdır Tarih şalııttır kı dunya- tek cemiyet grev hakkının kabulü o cemıyette ko- âkim kılmamıştır. Bir tek cemıyette sendikalizrmin, -hatta ehil davalarla alakalanmaya başladığı n komü arşı zırhı delin- memıştır Bılakıs her yerde komü- nizm işte böyle onlenmışt . Oralar- da grevi, sendkl mi kaldırınız, cemıyetı otomatik olarak komüniz ya da faşızmın kolları ara- sına atarsınız îî Demokrasıyı sankı biz keşfediyor- muşuz, sanki n haklarının Kris- tof Kolombu bızm işiz gibi davran- mamız neticesinde Demokrasiyi de, İnsan haklarını da ne hale getirdi- gımız ortadadır. Çalışma Baka şimdi, sanki komıinizmle mücadeleyi laboratuvarında keşfetmekle meş- uldür ütün dünya ptal, biz a- kılıyız' Buna inanacak yerde, Zafe- rin tavsıy ettiği usullere Batılıla rın niçin iltifat etmediklerini araş- eder tırmalıyız. Grevi yasak rsin, sen- dikalara ıstedığı bıçımı verirsin, sosyal dâvaların üzerine vukufla e- ğilen üniversite mensupları aleyhin- de takibata girişirsin; böylece de komünizmin sızmasını önlersin! Ha- yır Herşey gosterıyor kı o takdirde a da onun kadar berbat olan faşızm gelıp yer- leş Zaferin Amerikalıları şahit gös- termesi de, pek basi ir manı dır. Amerikada komü şdd etle mücadele ediliyor; “sızma'ları karşısında tirtir titre- niyor. A; merikan işçisi, en iyi hayat tarzının "Amerikan usulü ha- olduğuna evvelâ inandırılıyor merikan usulü hayat" grevi olan, sendikası olan, insan haklarına say- gisi olan hayattır Eğer dünyada "Turk ye başka ona sadece kuvvet- dare lâzım; işçi davası orada ne muhım jeopolitik bölge- kale olsun, o ka- en l)ir Amerıkalı * , kendisi yer nln ralı aptalıdır Sağlam kaleler, hur- içinde erdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: