April 6, 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 34

April 6, 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 34
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SPOR rupa futbolu oynuyorlardı. Topu a- yaktan ayağa aktarışları ve kaleye kadar sokuluşları hakikaten mükem- Eğer b azar günü Varşovada yapılacak olan revanş mâçına iyi bir kaleci temin ederek çı- kacak olurlarsa, genç milli takımımı- 1 kurtarması zor — olacaktır. Bılındıgı gibi genç mili — takımımız rad Madrite harekel edecek ve unya Jünior takımlar turnuvasına katılacaktır. Bu müsabakalarda genç takımımızın alacağı neticeler merakla beklenmektedir. Teşkilât Patırtılı hafta eçen hafta, — spor hâdiselerini kovalayan muhabirler ne tarafa gıdeceklerım şaşırdılar. (Karışıklık Do- anya maçının iptal edilmesiy- . B Milli takımı bu sebeble federasyon tarafından — lağvedilmiş, ve Mısıra A kadrosuyla gidilmesine karar verilmişti. Doğu Almanya ma- çının iptal edilmesinin asıl sebebi pek iyi anlaşılamamıştı Federasyon erkânı sadece "Dışişleri Bakanlıgı müsaade vermedi" diyor ve sözü da- ha fazla uzatmıyorlardı. — Organizas- r ve protokolü imzala- Doğu Almanyanın durumunu acaba daha evvel düşünmemişler miy- di? Dışişleri Bakanlıgıyla temas edip ondan sonra organizasyona gırışmek icap ederken, gene ters bir iş yapıl mış maç alınmış ve oynanmasına bir hafta kala müsaade istenmişti. 91 zan haberlere göre bu emrivaki kar- şısında, Dışişleri Bakanlığı — Futbol Federasyonuna sert bir lisan kullan- mıştı. Tek seçici Eşfak Taktik — dersi 34 Tek seçicinin istifası şte tam bu sırada tek seçicinin ant olarak istifa ettiği haberi ortalıga yayılıverdi. — İstifanın Galatasaray, kulübü — milli bulunan 5 futbolcusuna tek seçicinin taktik dersinde bulunmalarına müsaade — etmemişti. Bu futbolcular Vefa maçı için Pera- palas Otelinde kampa alınmışlardı. İşte tek seçici bu hadiseden mütees- sir olmuştu fesyonel bir sporcuya vermek selâhiyetine Düşündü, taşındı ve bütün kabahati üzerine alarak istifaya karar verdi. Bu haber Istanbulun i yet diğer gazeteler haberi — atlamışlardı. İşte esas fırtına bundan sonra koptu Tek seçici, gazetelerin muruna tutu da buluyor, bir 1kı gazeteye istifasını bildirmesinden dolayı onu ağır bir li- sanla itham ediyorlardı. Tek seçici Eşfak Aykaç kat'i konuşmuştu. İsti- fadan geri dönmiyeceğini bildiriyor- du. Fakat ertesi gün Fütbul Federas- yonu Başkam gelmiş ve bütün ar likte bir toplantı konuşmalarda Eşfak lenmişti. Kendisine istifasını geri al- dırmak hususunda yapılan 1ısrarlar karşısında esasen munis bir adam o- lan Tek secici fazla dayanamamış ve kader birliği ettiği —arkadaşlarından ayrılmak hususunda verdiği kararı geriye almıştı. Hasan Polat Federas— nun bozuk icraatı yanında, er arasındaki bağlılık (hakikaten takdıre değerdi. Klüpler Yanda kalan kongre G eçen hafta, sportif Ilıâdisellerin ya- arzulanan istikametten çıkmıştı. Mev— cut hava elektrikliydi. dise çıkması beklenı o çıktı da.. 9.30 Beşıktaştaki klüp lokalinde başlayan kongre lüzumsuz münakaşalar yüzünden ancak 1l'de açılabilmiş ve saat 13te polis tara- fından yarıda bıraktırılmıştı. Netice- de Kon e daha büyük bir nın liderliğim yaptıkları muhalifler, b i memnuniyet duydukları- nı belirtmekte ve Sadri Usuoğluna karşı bunu bir zafer olarak göster- mektedirler. Hatta onuşması sıra- sında Beşiktaş klubu tarafından Mil- ekti. Bu iddiaların hangisi doğruy- du? Doğrusu hiç kimse şimdiden bir- Sadri Usuoğlu Bir. - kızarsa... ve 20 seneden fazla Beşıktaşa hizmet eden takım arkadaşı Şukrunun kongreye alınmayışı üze- rinde durmuş ve bu kadirbilmezliğe nasıl göz yumuyor, müsamaha edi- yorsunuz gibi üyeleri coşturucu söz- ler sarfetmişti. Bunun neticesi olarak kapılar açılmış ve dışarda bulunan Şükrü Gülesin, omuzlarda bir kahra- man gibi salona alınmıştı. İşte bu ha- reket ve üyelerin gösterdiği yakın alâka da gene muhaliflerin zafer alâ- metleri sayılıyordu. Sadri Usuoğlu ise neticeden emin gözüküyordu: Mu- halifler kaybedeceklerim — anlamışlar- dı. Başvurdukları bu taktik, yani kongrenin tehir edilmesi gene um- şey söyliyemezdi. Ama — önümüzdeki hafta muhalifler ve si ise 14 Nisanda başlıyacaktı. AKİS, 6 NİSAN 1957

Bu sayıdan diğer sayfalar: