6 Nisan 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 12

6 Nisan 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÇALIŞMA İşçiler Bahir Ersoy Bir Adım Daha Temsilci seçimi nkarada menedilen konferanstan onra başlıyan — karşılıklı beyanat ve söz düelloları devam edip giderken ve muteber Zafer gazetesi sütunlarını elgraflarla r de lileri hararetli bir şekilde devam edi- yor d Işçı temsılcılığı" tıpkı "ta de çalışma mev- -uatımıza tahki im" müessesesi le ifa ediliyor ve sendikalar da bir tek sendika halin- de birleşiyorlardı. İşçilerin menfaatla- rı ancak böyle korunabilirdi. — Bizde, sendikaların nüfuzunu azaltmak için, işyerlerinde — "işçi temsilcisi" müessi ihdas edilmişti. Temsilciler, bır işçi teşkilâtının -meselâ sendıkanın - kontrolu altında olmadıklarından, her man işçilerin menfaatini korumu - yorlardı İşçi temsilcisi, sendikaya ka- yıtlı ışçıler arasından seçıldıgı takdir- de işveren silciye, kanu- nun zoruyla ücretlerını ödedikleri fakat — iş yerine gırmesıne musaade et- medikleri görülmemiş bir hal değildi. erekbu sebeblerle gerek sendıkala— rın temsil selahıyetını baltalaması yu— inden, samimi sendikacılar, "işçi temsilcisi" müessesesinin aleyhındey— diler. Bunu Hür.P. milletvekili Sa- lahattin Çıracıoğluna da anlattılar ve mevzuatın degıştırılmesını bekle- diklerini söylediler. 12 İşçi seminerleri u sırada İstanbul Tekstil vs Örme Sanayii İşçileri Sendikası çok ha- yırlı bir işi neticelendirmekle meşgul bulunuyordu. i semi- nerlerinin bizzat işçiler tarafından ku- rulması ve yürütülm mevzuunda çalışmalara başlamıştı. Sendikanın Bâmiâlide, Cemal Nadir sokagındakı mütevazi merkezinde a u karar üzerine Vılayete dilek- le muracaat edilmi: musaade istenmişti. ni bulan bu büyük s çiler için l948 de bır bıçkı dikiş kur- u açmış ve bu kursları bugune a- dar devam ettırmıştı Şimdi bu kurs- ların sahasını genişletmemesı üyele- rine bazı bilgiler vermemesi için hiç bir sebeb y 1951 yı mda Mensucat ve Örme Sa- nayii lşçılerı Sendikasıyla birleşip bu- kü ismini alan ve sekiz mıntaka daki sekiz şubesiyle tekstil ve örm nayiindeki işçileri temsil kabiliyetini ikanın mes- leki ve kültürel kurslar açması esa- sen bir vazife hâline gelmişti. İşte ge- çen hafta Cemal Nadir sokağındaki Ü i Jlokalden 50 adım Ötedeki İstanbul Vilâyetine giden ve üzerinde rsoy imzası- ifası sendika baş anı Bahır nı taşıyan dileki bu vazifenin yolunda atılmış ilk adımdı Sabahattin Çıracıoğlu Dert dinledi Ücretler ve fiatlar Fıatları yükselmiş ve boyları küçül- pastalara hafta lstanbulda yeniden 26 yordu. Fa kat işçileri pastalara pılan zam değil gıda maddeleri 1le gıyım eşyasına ve her türlü istihlâk maddelerine yapılan zamları Bu fiat artışları yarışında en gerıde kalan 1şçılerd O kadar ki, ret hi tatbik edılemı— ir asgari ücret komis- . Fakat meselâ tekstil ve örme sanayıındekı işçilerin asgari üc- retini tesbit edecek komisyona bu sa nayideki 1şçıleri "çoğunluk esası"na öreen fazla temsil yetkısını haiz o- bulda Çalışma Bakanlığının bir Böl- ge Müdürlüğü vardı. Fakat bu mü- dürlük hangi iş yerlerinde asgari üc- retin tatbik edildiğini, hangilerinde e- dilmediğini bilmiyordu. Esasen bılse de ne olacaktı? İşverenleri asgari'üc- ret esasını kabul tmek hususunda zorlamağa kımsenın niyeti yoktu. Bu husustaki müeyyideler de pek agır sayılmazdı. Onun için tekstil ve ör- me, sanayii işçileri-diğer işçiler gibi- ücretlerinin arttırılması için iş. uyuş- mazlığı çıkartmaktan başka çıkar yol görmüyorlardı. itekim; tekstil' vı örme sanayii ışçılerınden başka son olarak Otomakos v r tal made- ni eşya fabrikalarındaki işçiler de AKİS, 6 NİSAN 1957

Bu sayıdan diğer sayfalar: