8 Haziran 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 24

8 Haziran 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 24
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dd aa KADIN. cuğuna zevk duyarak meme veriyor- « Çouk Memnun ve mesut gıda.qım ılacakıır Ama anne mesel ş da- ika meme verip, blrden sıkmtı. acı r edelim. Güzel ve temiz bir yatakta güzel bir bebek yatmak- tadır. Anne ve baba gelir, örtüleri a- ralıyarak zevkle, iftiharla çocukları- n anne ve babanın gözlerin- deki “iftihar” ifadesini okuyacak, his- sedecek, mesut olacaktır. Şimdi bu çocuğun yerinde çirkin bir çocuk ta- savvur edelim ve öyle tasavvur ede- Him ki, anne ve baba bu çocuğa Üzü- lerek, beğenmiyerek bakmışlardır. İşte çocuk bu bakışı hissedecek, ağ- Lyacak, huysuzluk, densizlik edecek- tir. Çocuk ağlayınca ebeveyn belki o- nu daha çirkin bulacak, kendilerine krizler yeni sabırsızlıklara yol aça- ra zemm hazırlıyacak ilk hoşnutsuz- luk1 fasit daire şeklinde birbiri kovalıyacaktır ve b bunlar, ebe- Üütün veynin bir yanlış hareketinden, bir EMNIYEİ SANDIĞI > 1957 Yit - ) Yasarrut Hasaylam lıfaw Çtaharurlar da L APARTMAN GAİRELERİ Bahçetiarler de ,_"-_ GBRSALAR ai ,' YEy h Zangta PARA İKRAMİYELERİ ? töşiye 120.000 Çiratet AYUK GELİR İkramıyast GÖRENC! Hesaptamına h 35.000 (Cirakâ Ş TAHSİL İkramityaları olarak en a3 500.000 ..00 Ayrısa 2 Milyon Liralık Mestea Edönme «Kredilesi (İpateb Karsrtığı ) 'u Kabahatli çocuk ve öfkeli anne Bedbahtlığın yanlış sözünden, bazen bir yanlış ba- kışından meydana gelecektir. ocuklar epeyce büyüdüklerl Za- man bıle anne ve babaların onları hiç Ço k şahede ederler, Cocuklar her şeyi Adeta hissederler. Yasaklar C ocuk tanımadığı, mechul bir dün- yaya doğmuştur. Doğar doğmaz da yasaklar, kaideler, kanunlarla karşılaşmıştır. Meselâ idrarını muı- ayyen bir yere yapması onun anlıya- mıyacağı bir şeydir. Bu ilk devirde, annenin çok sabırlı, çok anlayışlı ol- ması şaritır. Çocuk, ilerde, de cemi- yet kaidelerine riayet ettikçe mesut olacağını anlıyabilmeli ve ilk yasak- lara riayet ettiği zaman daha çok yet bir çocuğa zöstenlen lar çok sertse. çocuk bunları yapa- öylece ailesinin sevgisi- Vyilesi zengindir ve kücük yaşlan arzularını bastırmak muhteli€f hilelere de başvurabilir. Fakat bu akül ve cocuğun kaldırabi- leceği kadar olmalıdır. Babanın rolü yle bir ddeyir gelir ki, anne ço- cuğun hissi hayatında oynadığı çok büyük rolü kaybeder ve işte o zaman baba Kkuvvetli, parlak bir şah- temelleri atılıyor siyet olarak sahneye çıkar. Bu dev- rede artık çocuk, tenasül uzuvlarını keşfetmiş, erkek ve kadın arasındaki farkı idrâk etmiştir. Eğer kızsa an:- ne ile, erkekse baba ile rekabete ge- çer.. Kız çocuk babayı anne ile pay- laşmaktan ve erkek çocuk anneyi ba- mak dururken ikinci plâna dlişmek veya en gözda kadını gibi sevilmek varken annenin daima daha çok düşünüldüğünü gör- mek, çocuklara ilk kompleksleri ve- rebhilir. Bu devrede baba olgun ve ma- kül hareketlerle, sevgi münasebetle- rini tanzim edebilmelidir. Cünkü ilk devrede annesine duyduğu aşırı sev- giden kurtulamıyan cocuk bethbaht o- lacak demektir; şahsiyetini yapamı- yacaktır demektir. Boşanınış aileler adem ki çocuğun emniyet dün- pacaklar? Bunların baht olmaya mah Hayır. veter ki bu çocuklar o evden ötekine mütemadiyen aktarılmasın- ir evde oturup oradaki kaide- leri. hayat görüşlerini benimsesinler. Çocuk iyi ve müşfik bir başka kadı- nı, bir anne-anneyi, bir tcy7eyı bir halayı kolayca kendi annesinin ye- rine koyabilir. Aynı şekilde bir ba- ba da telâfi edilir. Hattâ kimsesiz ço- cukla.r bile bazen bir hemşireyi, bir dukları sevgiyi alırlar: Bir evlâtlık bazen hakiki bir evlât gibi mesut o- lur. Çocuklatın mesut olmak âarzu- ları, aşk ihtiyaçları, zengin muhay- AKİS, 8 HAZİRAN 19577

Bu sayıdan diğer sayfalar: